Suoraan sisältöön

Kaupunginvaltuusto / Stadsfullmäktige
18 / 02.11.2022Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö / Innehåll:


§ 262 Asia/1

Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus (pdf) (html)


§ 263 Asia/2

Pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 264 Asia/3

Nuorten aloitteet ajalta 1.1.−30.6.2022 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 265 Asia/4

Oulunkylän jäähallin peruskorjauksen ja huoltorakennuksen perusparannuksen hankesuunnitelma (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 266 Asia/5

Kustaankartanon palvelukeskuksen rakennusten luovutus apporttisijoituksena Helsingin kaupungin asunnot Oy:lle (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 267 Asia/6

Kokouksen kuluessa jätetyt aloitteet (pdf) (html)§ 262 Ärende/1

Namnupprop, laglighet och beslutsförhet (pdf) (html)


§ 263 Ärende/2

Val av protokolljusterare (pdf) (html)


§ 264 Ärende/3

Initiativ från ungdomar 1.1–30.6.2022 (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 265 Ärende/4

Projektplanen för ombyggnad av Åggelby ishall och renovering av servicebyggnaden (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 266 Ärende/5

Överlåtelse genom apportplacering av byggnader vid Gustafsgårds servicecentral i Helsingfors stads bostäder Ab:s ägo (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 267 Ärende/6

Motioner inlämnade vid sammanträdet (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.16.06.2022 15:22