Suoraan sisältöön

Kaupunginvaltuusto / Stadsfullmäktige
17 / 26.10.2022Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö / Innehåll:


§ 254 Asia/1

Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus (pdf) (html)


§ 255 Asia/2

Pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 256 Asia/3

Kyselytunti (pdf) (html)


§ 257 Asia/4

Kaupunginvaltuuston kokousajat vuonna 2023 (pdf) (html)


§ 258 Asia/5

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaoston varajäsenen valinta (pdf) (html)

Liite 1

Ilmoitus 7.7.2022

Liite 2

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 25 k)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 259 Asia/6

Sörnäisten Haapaniemenkatu 4 asemakaavan muutos (nro 12715) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Muistutukset

Liite 5

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 260 Asia/7

Valtuutettu Matti Niirasen aloite sotiemme veteraanien perinnön vaalimisen tukemisesta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 261 Asia/8

Kokouksen kuluessa jätetyt aloitteet (pdf) (html)§ 254 Ärende/1

Namnupprop, laglighet och beslutsförhet (pdf) (html)


§ 255 Ärende/2

Val av protokolljusterare (pdf) (html)


§ 256 Ärende/3

Frågestund (pdf) (html)


§ 257 Ärende/4

Stadsfullmäktiges sammanträden år 2023 (pdf) (html)


§ 258 Ärende/5

Val av ersättare till kultur- och fritidsnämndens idrottssektion (pdf) (html)

Bilaga 1

Ilmoitus 7.7.2022

Bilaga 2

Sekretessbelagd (MyndOffL (621/1999) 24.1 § 25 p)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 259 Ärende/6

Detaljplaneändring för Aspnäsgatan 4 i Sörnäs (nr 12715) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Muistutukset

Bilaga 5

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 260 Ärende/7

Ledamoten Matti Niiranens motion om att stödja arbetet för att bevara våra krigsveteraners arv (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 261 Ärende/8

Motioner inlämnade vid sammanträdet (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.16.06.2022 15:22