Suoraan sisältöön

Kaupunginvaltuusto / Stadsfullmäktige
11 / 15.06.2022Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö / Innehåll:


§ 169 Asia/1

Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus (pdf) (html)


§ 170 Asia/2

Pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 171 Asia/3

Helsingin kaupungin ympäristöraportti 2021 (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 172 Asia/4

Pasilan peruskoulun ja päiväkodin uudisrakennuksen hankesuunnitelma (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 173 Asia/5

Vuokrausperiaatteiden määrittäminen asuinkerrostalotonteille (Kannelmäki, Kaarela tontit 33130/10, 11, 18 ja 19) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 174 Asia/6

Vuokrausperiaatteiden määrittäminen asuinrakennustontille (Suutarila, Siltamäki tontti 40092/2) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 175 Asia/7

Toukolan Damaskuksentie 4:n asemakaavan muuttaminen (nro 12733) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Muistutukset

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 176 Asia/8

Käpylän Onnentie 18 asemakaavan muuttaminen (nro 12765) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Muistutukset

Liite 5

Liite 6

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 177 Asia/9

Pukinmäen Säterinportti 3 ym. asemakaavan muuttaminen (12706) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Muistutukset ja kirje

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 178 Asia/10

Valtuutettu Mari Rantasen aloite katujen nimeämisestä Helsingissä syntyneiden Mannerheim-ristin ritareiden mukaan (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 179 Asia/11

Valtuutettu Teija Makkosen aloite jalkapallohallista Tapulikaupungin liikuntapuistoon (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 180 Asia/12

Kokouksessa jätetyt aloitteet (pdf) (html)§ 169 Ärende/1

Namnupprop, laglighet och beslutsförhet (pdf) (html)


§ 170 Ärende/2

Val av protokolljusterare (pdf) (html)


§ 171 Ärende/3

Helsingfors stads miljörapport 2021 (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 172 Ärende/4

Projektplanen för Pasilan peruskoulus och daghemmet Päiväkoti Pasilas nybyggnad (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 173 Ärende/5

Arrendeprinciper för tomter för flervåningshus (tomterna 33130/10, 11, 18 och 19 Gamlas, Kårböle) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 174 Ärende/6

Arrendeprinciper för en bostadstomt (Skomakarböle, Brobacka, tomten 40092/2) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 175 Ärende/7

Detaljplaneändring för Damaskusvägen 4 i Majstad (nr 12733) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Muistutukset

Bilaga 6

Bilaga 7

Bilaga 8

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 176 Ärende/8

Detaljplaneändring för Lyckovägen 18 i Kottby (nr 12765) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Muistutukset

Bilaga 5

Bilaga 6

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 177 Ärende/9

Detaljplaneändring för Säteriporten 3 i Bocksbacka (12706) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Muistutukset ja kirje

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 178 Ärende/10

Ledamoten Mari Rantanens motion om uppkallande av gator efter Mannerheimkorsets riddare födda i Helsingfors (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 179 Ärende/11

Ledamoten Teija Makkonens motion om en fotbollshall till Stapelstadens idrottspark (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 180 Ärende/12

Motioner inlämnade vid sammanträdet (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.16.06.2022 15:22