Suoraan sisältöön

Kaupunginvaltuusto / Stadsfullmäktige
05 / 16.03.2022Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö / Innehåll:


§ 58 Asia/1

Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus (pdf) (html)


§ 59 Asia/2

Pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 60 Asia/3

Kaupunginhallituksen kahden varajäsenen valinta (pdf) (html)

Liite 1

Eroilmoitus 4.2.2022

Liite 2

Eroilmoitus 4.2.2022

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 61 Asia/4

Käräjäoikeuden lautamiehen valinta (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 62 Asia/5

Hallintosäännön muuttaminen, sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen rakenteellinen uudistaminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 63 Asia/6

Vuonna 2021 käyttämättä jääneiden määrärahojen perusteella myönnettävät ylitysoikeudet vuoden 2022 talousarvioon (pdf) (html)

Liite 1

Toimialojen esitykset

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 64 Asia/7

Pelastuslaitoksen vuoden 2021 talousarvion toteutumaton sitova toiminnan tavoite (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 65 Asia/8

Vuoden 2021 talousarvion tytäryhteisöjen kaupunginvaltuustolle raportoitavat tavoitteet (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 17 k)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 66 Asia/9

Toteutussopimuksen ja kiinteistökaupan esisopimuksen hyväksyminen sekä vuokrausperiaatteiden määrittäminen (Kalasatama, Verkkosaaren pohjoisosa, tontit 10656/1 ja 2) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 67 Asia/10

Vuokrausperiaatteiden määrittäminen eräille tonteille (Vartiokylä, tontit 45205/9, 12 ja 15) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 68 Asia/11

Vuokrausperiaatteiden määrittäminen asuntotontille (Vuosaari, tontti 54145/1) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 69 Asia/12

Mellunkylän Ounasvaarantie 2 ja Pallaksentie 1 ja asemakaavan muuttaminen (nro 12421) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 70 Asia/13

Mellunkylän Aarteenetsijäntie 2-4 asemakaavan muutos (nro 12717) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Muistutus

Liite 6

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 71 Asia/14

Laajasalon Jollaksentie 64:n asemakaavan muuttaminen (nro 12680) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Liite 10

Liite 11

Liite 12

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 72 Asia/15

Valtuutettu Pia Pakarisen aloite oppilas- ja opiskelijahuollon säilyttämisestä kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla sote-uudistuksen jälkeenkin (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 73 Asia/16

Kokouksen kuluessa jätetyt aloitteet (pdf) (html)§ 58 Ärende/1

Namnupprop, laglighet och beslutsförhet (pdf) (html)


§ 59 Ärende/2

Val av protokolljusterare (pdf) (html)


§ 60 Ärende/3

Val av två ersättare i stadsstyrelsen (pdf) (html)

Bilaga 1

Eroilmoitus 4.2.2022

Bilaga 2

Eroilmoitus 4.2.2022

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 61 Ärende/4

Val av nämndeman vid tingsrätten (pdf) (html)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 62 Ärende/5

Ändring i förvaltningsstadgan, strukturell reform av social- och hälsovårdssektorn samt räddningsväsendet (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 63 Ärende/6

Överskridningar i 2022 års budget som motsvarar oförbrukade anslag från år 2021 (pdf) (html)

Bilaga 1

Toimialojen esitykset

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 64 Ärende/7

Ett ouppnått bindande verksamhetsmål i räddningsverkets budget för 2021 (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 65 Ärende/8

Rapport till stadsfullmäktige om målen för dottersammanslutningar i 2021 års budget (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Sekretessbelagd (MyndOffL (621/1999) 24.1 § 17 p)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 66 Ärende/9

Genomförandeavtal och föravtal om ett fastighetsköp samt arrendeprinciper (Fiskehamnen, norra Nätholmen, tomterna 10656/1 och 2) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Bilaga 6

Bilaga 7

Bilaga 8

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 67 Ärende/10

Arrendeprinciper för vissa tomter (Botby, tomterna 45205/9, 12 och 15) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 68 Ärende/11

Arrendeprinciper för en bostadstomt (Nordsjö, tomten 54145/1) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 69 Ärende/12

Detaljplaneändring för Ounasvaaravägen 2 och Pallasvägen 1 i Mellungsby (nr 12421) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Bilaga 6

Bilaga 7

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 70 Ärende/13

Detaljplaneändring för Skattsökarvägen 2-4 i Mellungsby (nr 12717) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Muistutus

Bilaga 6

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 71 Ärende/14

Detaljplaneändring för Jollasvägen 64 på Degerö (nr 12680) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Bilaga 6

Bilaga 7

Bilaga 8

Bilaga 9

Bilaga 10

Bilaga 11

Bilaga 12

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 72 Ärende/15

Den av ledamoten Pia Pakarinen väckta motionen om att hålla elev- och studerandevården kvar vid fostrans- och utbildningssektorn också efter social- och hälsovårdsreformen (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 73 Ärende/16

Motioner inlämnade vid sammanträdet (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.16.06.2022 15:22