Suoraan sisältöön

Kaupunginvaltuusto / Stadsfullmäktige
04 / 02.03.2022Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö / Innehåll:


§ 50 Asia/1

Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus (pdf) (html)


§ 51 Asia/2

Pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 52 Asia/3

Kyselytunti (pdf) (html)


§ 53 Asia/4

Käräjäoikeuden lautamiehen valinta (pdf) (html)

Liite 1

Eropyyntö 9.1.2022

Liite 2

Kirje 30.1.2022

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 54 Asia/5

Eräiden vuoden 2021 talousarvioon merkittyjen käyttötalouden määrärahojen ylittäminen, toimintakatteiden alittaminen ja määrärahan siirtäminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 55 Asia/6

Vuoden 2021 talousarvion toteutumattomat sitovat toiminnan tavoitteet (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 56 Asia/7

Valtuutettujen Amanda Pasanen, Paavo Arhinmäki ja Mirita Saxberg aloitteet Stansvikinkallion asemakaavan (nro 12410) muuttamisesta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 57 Asia/8

Kokouksessa jätetyt aloitteet (pdf) (html)§ 50 Ärende/1

Namnupprop, laglighet och beslutsförhet (pdf) (html)


§ 51 Ärende/2

Val av protokolljusterare (pdf) (html)


§ 52 Ärende/3

Frågestund (pdf) (html)


§ 53 Ärende/4

Val av nämndeman vid tingsrätten (pdf) (html)

Bilaga 1

Eropyyntö 9.1.2022

Bilaga 2

Kirje 30.1.2022

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 54 Ärende/5

Överskridning av anslag för driftsekonomin, underskridning av verksamhetsbidrag och överföring av anslag i 2021 års budget (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Bilaga 6

Bilaga 7

Bilaga 8

Bilaga 9

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 55 Ärende/6

Ouppnådda bindande verksamhetsmål i 2021 års budget (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Bilaga 6

Bilaga 7

Bilaga 8

Bilaga 9

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 56 Ärende/7

De av ledamöterna Amanda Pasanen, Paavo Arhinmäki och Mirita Saxberg väckta motionerna om en ändring av detaljplanen för Stansviksberget (nr 12410) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Bilaga 6

Bilaga 7

Bilaga 8

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 57 Ärende/8

Motioner inlämnade vid sammanträdet (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.16.06.2022 15:22