Suoraan sisältöön

Kaupunginvaltuusto / Stadsfullmäktige
03 / 16.02.2022Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö / Innehåll:


§ 27 Asia/1

Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus (pdf) (html)


§ 28 Asia/2

Pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 29 Asia/3

Käräjäoikeuden lautamiehen valinta (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 30 Asia/4

Taivallahden peruskoulun perusparannuksen enimmäishinnan korottaminen (pdf) (html)

Liite 1

Luonnosvaiheen uusi kustannusarvio 24.6.2021

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 31 Asia/5

Vuokrausperiaatteiden määrittäminen eräille tonteille (Kaarela, Kuninkaantammi ja Honkasuo) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 32 Asia/6

Kristillisdemokraattien ja Sinisten valtuustoryhmän ryhmäaloite maksuttomista kulttuuri- ja liikuntapalveluista koronapandemian jälkeen (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 33 Asia/7

Valtuutettu Suldaan Said Ahmedin aloite Israelin miehityksen tukemisen lopettamiseksi (pdf) (html)

Asia palautettiin uudelleen valmisteltavaksi

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 34 Asia/8

Valtuutettu Veronika Honkasalon aloite tutkimus- ja interventiohankkeesta demokratian edistämiseksi Helsingin lähiöissä (pdf) (html)

Liite 1

Valtuutettu Veronika Honkasalon aloite

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 35 Asia/9

Valtuutettu Minja Koskelan aloite sukupuolivaikutusten arvioinnista osana koronan jälkeistä jälleenrakennusta (pdf) (html)

Liite 1

Valtuustoaloite 22.09.2021, Koskela Minja

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 36 Asia/10

Valtuutettu Jape Lovénin aloite Rastilan leirintäalueen toimintaedellytysten turvaamisesta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 37 Asia/11

Valtuutettu Amanda Pasasen aloite Helsingistä Euroopan lintupääkaupunki (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 38 Asia/12

Valtuutettu Fatim Diarran aloite Kasarmitoria ympäröivän kaupunkitilan elävöittämisestä (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 39 Asia/13

Valtuutettu Nuutti Hyttisen aloite hidasteista aiheutuvien ilmasto- ja terveysvaikutusten selvittämisestä (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 40 Asia/14

Valtuutettu Katju Aron aloite maksuttomien yhteistyöskentelytilojen tarjoamisesta kaupunkilaisten käyttöön (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 41 Asia/15

Valtuutettu Katju Aron aloite kaikille saavutettavien kaupunkikalusteiden käyttöönotosta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 42 Asia/16

Valtuutettujen Pia Pakarisen ja Petra Malinin aloitteet sähköpotkulautojen enimmäisnopeuden käyttöönotosta ja liikenneturvallisuuden parantamisesta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 43 Asia/17

Valtuutettu Otto Meren aloite kantakaupungin 24 h-pysäköintipaikkojen muuttamisesta maksullisiksi (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 44 Asia/18

Valtuutettu Anniina Iskaniuksen aloite viitoitus- ja opastusjärjestelmä pyöräteille (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 45 Asia/19

Valtuutettu Sirpa Asko-Seljavaaran aloite Lauttasaaren seniorikeskuksesta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 46 Asia/20

Valtuutettu Minja Koskelan aloite lähetekäytäntöjen sujuvoittamisesta nuorisopsykiatriseen arvioon pääsemiseksi (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 47 Asia/21

Valtuutettu Mirita Saxbergin aloite kuplahallista Laajasalon liikuntapuistoon (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 48 Asia/22

Valtuutettu Alviina Alametsän aloite sateenkaaritien perustamisesta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 49 Asia/23

Kokouksen kuluessa jätetyt aloitteet (pdf) (html)§ 27 Ärende/1

Namnupprop, laglighet och beslutsförhet (pdf) (html)


§ 28 Ärende/2

Val av protokolljusterare (pdf) (html)


§ 29 Ärende/3

Val av nämndeman vid tingsrätten (pdf) (html)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 30 Ärende/4

Höjning av maximipriset för ombyggnad av Taivallahden peruskoulus skolhus (pdf) (html)

Bilaga 1

Luonnosvaiheen uusi kustannusarvio 24.6.2021

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 31 Ärende/5

Arrendeprinciper för vissa tomter (Kårböle, Kungseken och Hongasmossa) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 32 Ärende/6

Den av Kristdemokraternas och De blås fullmäktigegrupp väckta gruppmotionen om avgiftsfria kultur- och idrottstjänster efter covid-19-pandemin (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 33 Ärende/7

Den av ledamoten Suldaan Said Ahmed väckta motionen om slut med stöd för den israeliska ockupationen (pdf) (html)

Ärendet återremitterades för ny beredning

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 34 Ärende/8

Den av ledamoten Veronika Honkasalo väckta motionen om ett forsknings- och interventionsprojekt för att främja demokratin i Helsingfors förorter (pdf) (html)

Bilaga 1

Valtuutettu Veronika Honkasalon aloite

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 35 Ärende/9

Den av ledamoten Minja Koskela väckta motionen om könskonsekvensbedömningar som en del av återuppbyggnaden efter covid-19 (pdf) (html)

Bilaga 1

Valtuustoaloite 22.09.2021, Koskela Minja

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 36 Ärende/10

Den av ledamoten Jape Lovén väckta motionen om tryggande av förutsättningarna för Rastböle campingområde (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 37 Ärende/11

Den av ledamoten Amanda Pasanen väckta motionen om Helsingfors som Europas fågelhuvudstad (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 38 Ärende/12

Den av ledamoten Fatim Diarra väckta motionen om att pigga upp stadsrummet kring Kaserntorget (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 39 Ärende/13

Den av ledamoten Nuutti Hyttinen väckta motionen om utredning av fartguppars inverkan på klimat och hälsa (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 40 Ärende/14

Den av ledamoten Katju Aro väckta motionen om gemensamma arbetslokaler för stadsborna (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 41 Ärende/15

Den av ledamoten Katju Aro väckta motionen om stadsmöbler som är tillgängliga för alla (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 42 Ärende/16

De av ledamöterna Pia Pakarinen och Petra Malin väckta motionerna om att införa en maximal hastighet för elsparkcyklar och förbättra trafiksäkerheten (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 43 Ärende/17

Den av ledamoten Otto Meri väckta motionen om avgiftsbelagda 24h-parkeringsplatser i innerstaden (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 44 Ärende/18

Den av ledamoten Anniina Iskanius väckta motionen om ett vägvisnings- och vägledningssystem för cykelvägar (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 45 Ärende/19

Den av ledamoten Sirpa Asko-Seljavaara väckta motionen om ett seniorcenter till Drumsö (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 46 Ärende/20

Den av ledamoten Minja Koskela väckta motionen om smidigare praxis för remisser till ungdomspsykiatrisk bedömning (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 47 Ärende/21

Den av ledamoten Mirita Saxberg väckta motionen om en övertryckshall till Degerö idrottspark (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 48 Ärende/22

Den av ledamoten Alviina Alametsä väckta motionen om en regnbågsväg till Helsingfors (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 49 Ärende/23

Motioner inlämnade vid sammanträdet (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.16.06.2022 15:22