Suoraan sisältöön

Kaupunginvaltuusto / Stadsfullmäktige
02 / 02.02.2022Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö / Innehåll:


§ 18 Asia/1

Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus (pdf) (html)


§ 19 Asia/2

Pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 20 Asia/3

Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaoston varajäsenen valinta (pdf) (html)

Liite 1

Eroilmoitus 9.12.2021

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 21 Asia/4

Käräjäoikeuden lautamiehen valinta (pdf) (html)

Liite 1

Ilmoitus 8.10.2021

Liite 2

käräjäoikeuden päätös Airaksinen

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 22 Asia/5

Asuntotonttien sekä asumista palvelevien tonttien maanvuokrauksen yleiset periaatteet (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 23 Asia/6

Vuokrausperiaatteiden määrittäminen eräille tonteille (Vartiokylän Myllypuro ja Pasilan Postipuisto) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 24 Asia/7

Mellunkylän Kontulan Leikkikuja 5:n asemakaavan muuttaminen (nro 12552) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 25 Asia/8

SDP:n valtuustoryhmän ryhmäaloite koronapandemian jälkeisestä elpymisohjelmasta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 26 Asia/9

Kokouksessa jätetyt aloitteet (pdf) (html)§ 18 Ärende/1

Namnupprop, laglighet och beslutsförhet (pdf) (html)


§ 19 Ärende/2

Val av protokolljusterare (pdf) (html)


§ 20 Ärende/3

Val av ersättare i stadsmiljönämndens miljö- och tillståndssektion (pdf) (html)

Bilaga 1

Eroilmoitus 9.12.2021

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 21 Ärende/4

Val av nämndeman vid tingsrätten (pdf) (html)

Bilaga 1

Ilmoitus 8.10.2021

Bilaga 2

käräjäoikeuden päätös Airaksinen

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 22 Ärende/5

Allmänna principer för utarrendering av bostadstomter och tomter som betjänar boendet (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 23 Ärende/6

Arrendeprinciper för vissa tomter (Botby i Kvarnbäcken och Postparken i Böle) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 24 Ärende/7

Detaljplaneändring för Lekgränden 5 i Gårdsbacka i Mellungsby (nr 12552) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 25 Ärende/8

Gruppmotion av Socialdemokratiska fullmäktigegruppen om ett återhämtningsprogram efter covid-pandemin (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 26 Ärende/9

Motioner inlämnade vid sammanträdet (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.16.06.2022 15:22