Suoraan sisältöön

Kaupunginvaltuusto / Stadsfullmäktige
01 / 19.01.2022Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö / Innehåll:


§ 1 Asia/1

Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus (pdf) (html)


§ 2 Asia/2

Pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 3 Asia/3

Kyselytunti (pdf) (html)


§ 4 Asia/4

Kaupunginhallituksen konsernijaoston varajäsenen valinta (pdf) (html)

Liite 1

Eroilmoitus 3.12.2021

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 5 Asia/5

Kaupunginhallituksen käyttövaroihin varatun koronatoipumismäärärahan käyttö (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 6 Asia/6

Eräiden vuoden 2021 talousarvioon merkittyjen määrärahojen ylittäminen ja määrärahojen siirtäminen (pdf) (html)

Liite 1

Kaupunkiymparistolautakunta_määrärahasiirrot_30.11.2021

Liite 2

Kaupunkiympäristölautakunta_ylitykset_30.11.2021

Liite 3

Kaupunkiympäristön toimiala_toimialajohtajan kirje_esirakentaminen_19.11.2021

Liite 4

Kaupunkiympäristön toimiala_toimialajohtajan kirje_kadut_19.11.2021

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 7 Asia/7

Hallintosäännön muuttaminen liikenneliikelaitoksen yhtiöittämiseen liittyen (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 8 Asia/8

Aleksis Kiven peruskoulun perusparannuksen enimmäishinnan korottaminen (pdf) (html)

Liite 1

Urakkavaiheen uusi kustannusarvio 20.5.2021

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 9 Asia/9

Tilojen vuokraaminen Urhea-halli Oy:ltä Mäkelänrinteen lukion ja muiden oppilaitosten urheilu- ja liikuntaopetuksen käyttöön (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 10 Asia/10

Vuokrausperiaatteiden määrittäminen eräille tonteille (Pasila, Postipuisto tontit 17129/1, 2 ja 3) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 11 Asia/11

Vuokrausperiaatteiden määrittäminen asuin- ja työpaikkarakennusten korttelialueen tonteille (ATY) 41296/4 ja 41296/5 (Suurmetsä, Alppikylä) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 12 Asia/12

Etu-Töölön tontin 422/5 asemakaavan muuttaminen, Kansallismuseon laajennus (nro 12677) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 13 Asia/13

Laakson yhteissairaalan asemakaavan muuttaminen (nro 12681), Lääkärinkatu 6-8, Urheilukatu 9, Nordenskiöldinkatu 18 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Liite 10

Liite 11

Liite 12

Liite 13

Liite 14

Liite 15

Liite 16

Liite 17

Liite 18

Liite 19

Liite 20

Liite 21

Liite 22

Liite 23

Liite 24

Liite 25

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 14 Asia/14

Ruskeasuon Huopalahdenportin asemakaavan muuttaminen (nro 12591) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 15 Asia/15

Valtuutettu Mauri Venemiehen aloite merellisen tapahtumakeskuksen perustamisesta Helsinkiin (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 16 Asia/16

Valtuutettu Pauliina Saareksen aloite kansallisen lapsistrategian käyttöönotosta Helsingissä (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 17 Asia/17

Kokouksessa jätetyt aloitteet (pdf) (html)§ 1 Ärende/1

Namnupprop, laglighet och beslutsförhet (pdf) (html)


§ 2 Ärende/2

Val av protokolljusterare (pdf) (html)


§ 3 Ärende/3

Frågestund (pdf) (html)


§ 4 Ärende/4

Val av ersättare i stadsstyrelsens koncernsektion (pdf) (html)

Bilaga 1

Eroilmoitus 3.12.2021

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 5 Ärende/5

Användning av anslag som har reserverats i stadsstyrelsens dispositionsmedel för återhämtning efter covid-19-pandemin (pdf) (html)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 6 Ärende/6

Överskridning av vissa anslag och överföring av anslag i 2021 års budget (pdf) (html)

Bilaga 1

Kaupunkiymparistolautakunta_määrärahasiirrot_30.11.2021

Bilaga 2

Kaupunkiympäristölautakunta_ylitykset_30.11.2021

Bilaga 3

Kaupunkiympäristön toimiala_toimialajohtajan kirje_esirakentaminen_19.11.2021

Bilaga 4

Kaupunkiympäristön toimiala_toimialajohtajan kirje_kadut_19.11.2021

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 7 Ärende/7

Ändring av förvaltningsstadgan med anledning av bolagiseringen av trafikaffärsverket (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 8 Ärende/8

Höjning av maximipriset i projektplanen för ombyggnad av Aleksis Kiven peruskoulus skolhus (pdf) (html)

Bilaga 1

Urakkavaiheen uusi kustannusarvio 20.5.2021

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 9 Ärende/9

Hyrning av lokaler av Urhea-halli Oy för Mäkelänrinteen lukios och andra läroanstalters idrotts- och gymnastikundervisning (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 10 Ärende/10

Arrendeprinciper för vissa tomter (Böle, Postparken tomterna 17129/1, 2 och 3) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 11 Ärende/11

Arrendeprinciper för tomterna 41296/4 och 41296/5 i ett kvartersområde för bostads- och arbetsplatsbyggnader (ATY) (Storskog, Alpbyn) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 12 Ärende/12

Detaljplaneändring för tomten 422/5 i Främre Tölö, utbyggnaden av Nationalmuseet (nr 12677) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 13 Ärende/13

Detaljplaneändring för Dals samsjukhus (nr 12681), Läkaregatan 6–8, Idrottsgatan 9, Nordenskiöldsgatan 18 (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Bilaga 6

Bilaga 7

Bilaga 8

Bilaga 9

Bilaga 10

Bilaga 11

Bilaga 12

Bilaga 13

Bilaga 14

Bilaga 15

Bilaga 16

Bilaga 17

Bilaga 18

Bilaga 19

Bilaga 20

Bilaga 21

Bilaga 22

Bilaga 23

Bilaga 24

Bilaga 25

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 14 Ärende/14

Detaljplaneändring för Hoplaxporten i Brunakärr (nr 12591) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Bilaga 6

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 15 Ärende/15

Den av ledamoten Mauri Venemies väckta motionen om ett maritimt evenemangscenter i Helsingfors (pdf) (html)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 16 Ärende/16

Den av ledamoten Pauliina Saares väckta motionen om ibruktagande av den nationella barnstrategin (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 17 Ärende/17

Motioner inlämnade vid sammanträdet (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.16.06.2022 15:22