Suoraan sisältöön

Kaupunginvaltuusto / Stadsfullmäktige
20 / 10.11.2021Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö / Innehåll:


§ 338 Asia/1

Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus (pdf) (html)


§ 339 Asia/2

Pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 340 Asia/3

Muutos kaupunginvaltuuston kokoonpanossa (pdf) (html)

Liite 1

Eroilmoitus 6.10.2021

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 341 Asia/4

Vuoden 2022 tuloveroprosentin määrääminen (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 342 Asia/5

Vuoden 2022 kiinteistöveroprosenttien määrääminen (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 343 Asia/6

Vuokrausperiaatteiden määrittäminen asuinkerrostalotonteille (Länsisatama, Jätkäsaari tontti 200821/1 ja 20830/4) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 344 Asia/7

Kaarelan Honkasuon asemakaava ja asemakaavan muutos (nro 12540) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 345 Asia/8

Valtuutettu Alviina Alametsän aloite turvallisen tilan tarjoamiseksi uiguurien ihmisoikeusliikkeelle (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 346 Asia/9

Valtuutettu Pia Pakarisen aloite lasten oikeuksien puistosta Koskelaan (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 347 Asia/10

Valtuutettu Mirita Saxbergin aloite lauttaliikennekokeilu Kruunuvuorenrannasta keskustaan (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 348 Asia/11

Valtuutettu Perttu Hillmanin aloite yhtenäinen rantareitti Lauttasaareen (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 349 Asia/12

Valtuutettu Fatim Diarran aloite Rajasaaren kesäajan palveluista (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 350 Asia/13

Kokouksessa jätetyt aloitteet (pdf) (html)§ 338 Ärende/1

Namnupprop, laglighet och beslutsförhet (pdf) (html)


§ 339 Ärende/2

Val av protokolljusterare (pdf) (html)


§ 340 Ärende/3

Ändring i stadsfullmäktiges sammansättning (pdf) (html)

Bilaga 1

Eroilmoitus 6.10.2021

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 341 Ärende/4

Inkomstskattesats för år 2022 (pdf) (html)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 342 Ärende/5

Fastighetsskatteprocentsatser för år 2022 (pdf) (html)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 343 Ärende/6

Arrendeprinciper för tomter för flervåningshus (Västra hamnen, Busholmen, tomterna 200821/1 och 20830/4) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 344 Ärende/7

Detaljplan och detaljplaneändring för Hongasmossa i Kårböle (nr 12540) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Bilaga 6

Bilaga 7

Bilaga 8

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 345 Ärende/8

Den av ledamoten Alviina Alametsä väckta motionen om trygga mötes- och evenemangslokaler för uigurernas människorättsrörelse (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 346 Ärende/9

Den av ledamoten Pia Pakarinen väckta motionen om en park för barnets rättigheter i Forsby (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 347 Ärende/10

Den av ledamoten Mirita Saxberg väckta motionen om färjetrafik från Kronbergsstranden till centrum (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 348 Ärende/11

Den av ledamoten Perttu Hillman väckta motionen om ett sammanhängande strandstråk med informationstavlor på Drumsö (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 349 Ärende/12

Den av ledamoten Fatim Diarra väckta motionen om tjänster och rekreationsmöjligheter sommartid på Råholmen (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 350 Ärende/13

Motioner inlämnade vid sammanträdet (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.16.06.2022 15:22