Suoraan sisältöön

Kaupunginvaltuusto / Stadsfullmäktige
16 / 22.09.2021Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö / Innehåll:


§ 272 Asia/1

Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus (pdf) (html)


§ 273 Asia/2

Pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 274 Asia/3

Helsingin kaupungin tilivelvollisten määrittely (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

KPMG Oy Ab lausunto tilivelvollisten määrittelystä 24.6.2021

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 275 Asia/4

Hallintosäännön muuttaminen, kaupunginhallituksen sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen uudistusjaoston perustaminen (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 276 Asia/5

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtajan virkaan ottaminen (pdf) (html)

Liite 1

Hakijalista

Liite 2

Hakijayhteenveto

Liite 3

Hakemukset

Liite 4

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto 24.8.2021

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 277 Asia/6

Viikin tiedepuiston tärinäeristyksen ja sähkömagneettikentän kompensaatiorakenteiden hankesuunnitelma (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 278 Asia/7

Kottby lågstadieskolan korvaavan uudisrakennuksen hankesuunnitelma (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 279 Asia/8

Päiväkoti Pelimannin ja Tiukun uudisrakennuksen hankesuunnitelma (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 280 Asia/9

Vuokrausperiaatteiden määrittäminen maanalaiselle alueelle (Hakaniemi, Hakaniementori) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 281 Asia/10

Pitäjänmäen Kutomotie 1 ja 9 ja lähialueen asemakaavan muuttaminen (nro 12516) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 282 Asia/11

Helsingin kaupungin liikenneliikelaitoksen toiminnan yhtiöittäminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Liite 10

Liite 11

Liite 12

Liite 13

Liite 14

HKLn henkilöstöryhmän lausunto 24.3.2020

Liite 15

Liite 16

Liite 17

Liite 18

Liite 19

Liite 20

Henkilöstön vetoomus

Liite 21

Liite 22

Liite 23

Liite 24

Liite 25

Liite 26

Liite 27

Liite 28

Liite 29

Liite 30

Liite 31

Liite 32

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 283

Kokouksessa jätetyt aloitteet (pdf) (html)§ 272 Ärende/1

Namnupprop, laglighet och beslutsförhet (pdf) (html)


§ 273 Ärende/2

Val av protokolljusterare (pdf) (html)


§ 274 Ärende/3

Redovisningsskyldiga vid Helsingfors stad (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

KPMG Oy Ab lausunto tilivelvollisten määrittelystä 24.6.2021

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 275 Ärende/4

Ändring av förvaltningsstadgan, stadsstyrelsens sektion för reform av social- och hälsovården samt räddningsväsendet (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 276 Ärende/5

Anställning av innehavare av tjänsten som sektorchef i fostrans- och utbildningssektorn (pdf) (html)

Bilaga 1

Hakijalista

Bilaga 2

Hakijayhteenveto

Bilaga 3

Hakemukset

Bilaga 4

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto 24.8.2021

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 277 Ärende/6

Projektplan för vibrationsisolering och konstruktioner som kompenserar det elektromagnetiska fältet i Viks forskarpark (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 278 Ärende/7

Projektplan för ersättande nybyggnad för Kottby lågstadieskola (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 279 Ärende/8

Projektplan för nybyggnaden för daghemmet Pelimanni och Tiuku (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 280 Ärende/9

Arrendeprinciper för ett underjordiskt område (Hagnäs, Hagnäs torg) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 281 Ärende/10

Detaljplaneändring för Väverivägen 1 och 9 samt närliggande område i Sockenbacka (nr 12516) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Bilaga 6

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 282 Ärende/11

Bolagisering av verksamheten i Helsingfors stads trafikaffärsverk (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Bilaga 6

Bilaga 7

Bilaga 8

Bilaga 9

Bilaga 10

Bilaga 11

Bilaga 12

Bilaga 13

Bilaga 14

HKLn henkilöstöryhmän lausunto 24.3.2020

Bilaga 15

Bilaga 16

Bilaga 17

Bilaga 18

Bilaga 19

Bilaga 20

Henkilöstön vetoomus

Bilaga 21

Bilaga 22

Bilaga 23

Bilaga 24

Bilaga 25

Bilaga 26

Bilaga 27

Bilaga 28

Bilaga 29

Bilaga 30

Bilaga 31

Bilaga 32

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 283

Motioner inlämnade vid sammanträdet (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.16.06.2022 15:22