Suoraan sisältöön

Kaupunginvaltuusto / Stadsfullmäktige
15 / 08.09.2021Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö / Innehåll:


§ 262 Asia/1

Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus (pdf) (html)


§ 263 Asia/2

Pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 264 Asia/3

Kyselytunti (pdf) (html)


§ 265 Asia/4

Muutos kaupunginvaltuuston kokousaikoihin 2021 (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 266 Asia/5

Kiinteistötoimituksen uskottujen miesten valinta vuonna 2021 alkavaksi toimikaudeksi (pdf) (html)

Liite 1

Uskotuiksi miehiksi esitettävien taustatiedot

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 267 Asia/6

Käräjäoikeuden lautamiesten valinta vuonna 2021 alkavaksi toimikaudeksi (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 268 Asia/7

Vuokrausperiaatteiden määrittäminen, kiinteistökaupan esisopimusten tekeminen ja toteutussopimuksen hyväksyminen (Pasila, Postipuisto 17114/2–10) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 269 Asia/8

Jätkäsaaren Valtamerilaiturin asemakaavan muuttaminen (12655) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 270 Asia/9

Lauttasaaren Koivusaaren asemakaava ja asemakaavan muutos (nro 12587) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 271

Kokouksessa jätetyt aloitteet (pdf) (html)§ 262 Ärende/1

Namnupprop, laglighet och beslutsförhet (pdf) (html)


§ 263 Ärende/2

Val av protokolljusterare (pdf) (html)


§ 264 Ärende/3

Frågestund (pdf) (html)


§ 265 Ärende/4

Ändring i stadsfullmäktiges sammanträdestider 2021 (pdf) (html)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 266 Ärende/5

Val av gode män för fastighetsförrättningar för mandattiden som börjar år 2021 (pdf) (html)

Bilaga 1

Uskotuiksi miehiksi esitettävien taustatiedot

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 267 Ärende/6

Val av nämndemän vid tingsrätten för mandattiden som börjar 2021 (pdf) (html)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 268 Ärende/7

Arrendeprinciper, föravtal om fastighetsköp och godkännande av ett genomförandeavtal (Böle, Postparken 17114/2–10) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Bilaga 6

Bilaga 7

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 269 Ärende/8

Detaljplaneändring för Oceankajen på Busholmen (nr 12655) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Bilaga 6

Bilaga 7

Bilaga 8

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 270 Ärende/9

Detaljplan och detaljplaneändring för Björkholmen på Drumsö (nr 12587) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Bilaga 6

Bilaga 7

Bilaga 8

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 271

Motioner inlämnade vid sammanträdet (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.16.06.2022 15:22