Suoraan sisältöön

Kaupunginvaltuusto / Stadsfullmäktige
12 / 23.06.2021



Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.



Sisältö / Innehåll:


§ 208 Asia/1

Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus (pdf) (html)


§ 209 Asia/2

Pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 210 Asia/3

Vuoden 2020 arviointikertomus ja tilintarkastuskertomus sekä vastuuvapaus vuodelta 2020 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Liite 10

Liite 11

Liite 12

Liite 13

Liite 14

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 211 Asia/4

Helsingin kaupungin vuoden 2020 tilinpäätöksen hyväksyminen (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 212 Asia/5

Lakisääteiset luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden sidonnaisuusilmoitukset (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 213 Asia/6

Luottamushenkilöiden taloudellisten etuuksien muuttaminen (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 214 Asia/7

Asuntotuotanto-, vakuutus-, urheilu- ja ulkoilulaitosrahastojen ja eräiden lahjoitusrahastojen sääntömuutokset sekä lakkauttamiset (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 6 Teknisen johtajan esitys asuntotuotantorahaston korkotukikorin lakkauttamisesta

Liite 7

Liite 7 Pelastusarmeijan kirje koskien Emmy och David Skogmans minnesfond-rahaston käyttöä_nimi peitetty

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 215 Asia/8

Valtuutettu Mia Haglundin aloite ilmastobudjetoinnin ottamisesta käyttöön (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 216

Kokouksessa jätetyt aloitteet (pdf) (html)



§ 208 Ärende/1

Namnupprop, laglighet och beslutsförhet (pdf) (html)


§ 209 Ärende/2

Val av protokolljusterare (pdf) (html)


§ 210 Ärende/3

Utvärderingsberättelsen och revisionsberättelsen för år 2020 och ansvarsfrihet för året 2020 (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Bilaga 6

Bilaga 7

Bilaga 8

Bilaga 9

Bilaga 10

Bilaga 11

Bilaga 12

Bilaga 13

Bilaga 14

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 211 Ärende/4

Helsingfors stads bokslut för år 2020 (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 212 Ärende/5

Förtroendevaldas och tjänsteinnehavares lagstadgade redogörelser för bindningar (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 213 Ärende/6

Ändring av de förtroendevaldas ekonomiska förmåner (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 214 Ärende/7

Ändringar i stadgarna för bostadsproduktionsfonden, försäkringsfonden och fonden för idrotts- och friluftsanläggningar och upplösning av vissa donationsfonder (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Bilaga 6

Liite 6 Teknisen johtajan esitys asuntotuotantorahaston korkotukikorin lakkauttamisesta

Bilaga 7

Liite 7 Pelastusarmeijan kirje koskien Emmy och David Skogmans minnesfond-rahaston käyttöä_nimi peitetty

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 215 Ärende/8

Den av ledamoten Mia Haglund väckta motionen om en klimatbudget (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 216

Motioner inlämnade vid sammanträdet (pdf) (html)





Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.



16.06.2022 15:22