Suoraan sisältöön

Kaupunginvaltuusto / Stadsfullmäktige
03 / 17.02.2021Tulostusversio (pdf)Sisältö / Innehåll:


§ 25 Asia/1

Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus (pdf) (html)


§ 26 Asia/2

Pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 27 Asia/3

Eräiden vuoden 2020 talousarvioon merkittyjen määrärahojen ylittäminen, toimintakatteiden alittaminen ja määrärahan siirtäminen (pdf) (html)

Liite 1

Kaupunginkanslia_18122020

Liite 2

Kaupunginkanslia_22012021

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 28 Asia/4

Vuonna 2020 käyttämättä jääneiden määrärahojen perusteella myönnettävät ylitysoikeudet vuoden 2021 talousarvioon (pdf) (html)

Liite 1

Esitykset

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 29 Asia/5

Vuoden 2020 talousarvion toteutumattomat sitovat toiminnan tavoitteet (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 30 Asia/6

Vuokraus- ja myyntiperiaatteiden määrittäminen eräille tonteille (Länsisatama, Jätkäsaari) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 31 Asia/7

Vuokrausperiaatteiden määrittäminen asuinkerrostalotonteille (Sörnäinen, Kalasatama tontit 10575/6 ja 10592/2) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 32 Asia/8

Pakilantie 54, 71, 76, 77 ja 78 asemakaavan muuttaminen (nro 12631) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 33 Asia/9

Laajasalon Koirasaarentien ja Ilomäentien alueiden asemakaavan muuttaminen (nro 12548) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 34 Asia/10

Avoimen puolueen valtuustoryhmän ryhmäaloite arkkitehti Eliel Saarisen suunnitelman huomioon ottamisesta Elielinaukion suunnittelukilpailussa (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 35 Asia/11

Valtuutettu Amanda Pasasen aloite kuntavaalien äänestyspaikkojen suunnittelemisesta yhdessä nuorten kanssa (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 36 Asia/12

Valtuutettu Abdirahim (Husu) Husseinin aloite Rosa Emilia Clayn huomioon ottamisesta Helsingin nimistössä (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 37 Asia/13

Valtuutettu Mai Kivelän aloite kierrätysmahdollisuuksien parantamisesta ja mini-Sortti-aseman perustamisesta kantakaupunkiin (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän (HSY) lausunto 14.12.2020

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 38 Asia/14

Valtuutettu Laura Rissasen aloite muskarista osana varhaiskasvatusta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 39 Asia/15

Valtuutettu Johanna Laisaaren aloite kiusaamisen vastaisen ohjelman soveltamisesta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 40 Asia/16

Valtuutettu Johanna Laisaaren aloite Aino Acktén huvilan muuttamisesta Suomen jännien naisten museoksi (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 41 Asia/17

Valtuutettu Suldaan Said Ahmedin aloite uimarantojen turvallisuuden parantamisesta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 42 Asia/18

Valtuutettu Pauliina Saareksen aloite uusperheiden tuen tarpeen kartoituksesta ja perhevalmennuksen kokeilusta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 43

Kokouksen kuluessa jätetyt aloitteet (pdf) (html)§ 25 Ärende/1

Namnupprop, laglighet och beslutsförhet (pdf) (html)


§ 26 Ärende/2

Val av protokolljusterare (pdf) (html)


§ 27 Ärende/3

Överskridning av anslag, underskridning av verksamhetsbidrag och överföring av anslag i 2020 års budget (pdf) (html)

Bilaga 1

Kaupunginkanslia_18122020

Bilaga 2

Kaupunginkanslia_22012021

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 28 Ärende/4

Överskridningar i 2021 års budget som motsvarar oförbrukade anslag från år 2020 (pdf) (html)

Bilaga 1

Esitykset

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 29 Ärende/5

Ouppnådda bindande verksamhetsmål i 2020 års budget (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Bilaga 6

Bilaga 7

Bilaga 8

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 30 Ärende/6

Arrende- och försäljningsprinciper för vissa tomter (Västra hamnen, Busholmen) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 31 Ärende/7

Arrendeprinciper för flervåningshustomter (Sörnäs, Fiskehamnen, tomterna 10575/6 och 10592/2) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 32 Ärende/8

Detaljplaneändring för Baggbölevägen 54, 71, 76, 77 och 78 (nr 12631) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 33 Ärende/9

Detaljplaneändring för området vid Hundholmsvägen och Ilomäkivägen i Degerö (nr 12548) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Bilaga 6

Bilaga 7

Bilaga 8

Bilaga 9

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 34 Ärende/10

Den av Öppna Partiets fullmäktigegrupp väckta gruppmotionen om beaktande av arkitekt Eliel Saarinens plan i arkitekturtävlingen för Elielplatsen (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 35 Ärende/11

Den av ledamoten Amanda Pasanen väckta motionen om planering av röstningsställena vid kommunalvalet i samarbete med ungdomar (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 36 Ärende/12

Den av ledamoten Abdirahim (Husu) Hussein väckta motionen om uppmärksammande av Rosa Emilia Clay i Helsingfors namnskick (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 37 Ärende/13

Den av ledamoten Mai Kivelä väckta motionen om förbättring av återvinningsmöjligheterna och inrättande av en mini-Sortti-station i innerstaden (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän (HSY) lausunto 14.12.2020

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 38 Ärende/14

Den av ledamoten Laura Rissanen väckta motionen om musiklekis som en del av småbarnspedagogiken (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 39 Ärende/15

Den av ledamoten Johanna Laisaari väckta motionen om tillämpningen av programmet mot mobbning (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 40 Ärende/16

Den av ledamoten Johanna Laisaari väckta motionen om ett museum i Aino Acktés villa över fascinerande kvinnor i Finland (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 41 Ärende/17

Den av ledamoten Suldaan Said Ahmed väckta motionen om förbättring av säkerheten på badstränderna (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 42 Ärende/18

Den av ledamoten Pauliina Saares väckta motionen om kartläggning av styvfamiljernas stödbehov och om ett försök med familjeträning (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 43

Motioner inlämnade vid sammanträdet (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 18:10