Suoraan sisältöön

Kaupunginvaltuusto / Stadsfullmäktige
21 / 09.12.2020Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö / Innehåll:


§ 350 Asia/1

Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus (pdf) (html)


§ 351 Asia/2

Pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 352 Asia/3

Helsingin kaupungin talousarvio vuodeksi 2021 ja taloussuunnitelma vuosille 2021 - 2023 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 353 Asia/4

Lakisääteiset luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden sidonnaisuusilmoitukset (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 354 Asia/5

Käräjäoikeuden lautamiehen valinta (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 355 Asia/6

Selvitys vuoden 2019 arviointikertomuksen johdosta suoritetuista toimenpiteistä (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 356 Asia/7

Kustaankartanon palvelukeskuksen rakennusten luovutus apporttisijoituksena Helsingin kaupungin asunnot Oy:lle (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 357 Asia/8

Stadin ammatti- ja aikuisopiston Myllypuron kampuksen hankesuunnitelma (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 358 Asia/9

Bulevardi 29-31 asemakaavan muuttaminen (nro 12627) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 359 Asia/10

Ratakatu 3:n asemakaavan muuttaminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 360 Asia/11

Valtuutettu Alviina Alametsän aloite uusista uimalaitureista (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 361 Asia/12

Valtuutettu Jussi Chydeniuksen aloite Pirkkolan liikuntapuiston pysäköintipaikoista (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 362 Asia/13

Valtuutettu Emma Karin aloite linjauksesta lintujen pesimäaikaisten hakkuiden lopettamiseksi (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 363 Asia/14

Valtuutettu Tapio Klemetin aloite autopaikkojen rakennuskustannusten huomioimisesta maankäyttömaksuissa (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 364 Asia/15

Valtuutettu Mia Haglundin aloite Vaasankadun muuttamisesta pihakaduksi (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 365 Asia/16

Valtuutettu Leo Straniuksen aloite henkilökohtaisen päästökaupan kokeilusta Helsingissä (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 366 Asia/17

Valtuutettu Mai Kivelän aloite melojien harrastusmahdollisuuksien parantamisesta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 367 Asia/18

Valtuutettu Johanna Nuortevan aloite tekonurmikenttien varaamisesta myös muille kuin urheiluseuroille (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 368 Asia/19

Valtuutettu Emma Karin aloite matalan kynnyksen parisuhdetuen tuomisesta perhekeskuksiin (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 369 Asia/20

Valtuutettu Marcus Rantalan aloite toimenpideohjelmasta ruotsinkielisten erityislasten palvelujen turvaamiseksi (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 370 Asia/21

Valtuutettu Mia Haglundin aloite rasismikokemusten tutkimisesta sosiaali- ja terveyspalveluissa (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 371 Asia/22

Valtuutettu Mirita Saxbergin aloite lastenvalvojan toiminnan ja palvelun kehittämisestä (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 372

Kokouksessa jätetyt aloitteet (pdf) (html)§ 350 Ärende/1

Namnupprop, laglighet och beslutsförhet (pdf) (html)


§ 351 Ärende/2

Val av protokolljusterare (pdf) (html)


§ 352 Ärende/3

Helsingfors stads budget för år 2021 och ekonomiplan för åren 2021–2023 (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 353 Ärende/4

Förtroendevaldas och tjänsteinnehavares lagstadgade redogörelser för bindningar (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 354 Ärende/5

Val av nämndeman vid tingsrätten (pdf) (html)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 355 Ärende/6

Utredning om åtgärderna med anledning av utvärderingsberättelsen för år 2019 (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 356 Ärende/7

Överlåtelse av byggnader vid Gustafsgårds servicecentral genom apportplacering i Helsingfors stads bostäder Ab:s ägo (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 357 Ärende/8

Projektplan för Stadin ammatti- ja aikuisopisto i Kvarnbäckens campus (pdf) (html)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 358 Ärende/9

Detaljplaneändring för Bulevarden 29-31 (nr 12627) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Bilaga 6

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 359 Ärende/10

Detaljplaneändring för Bangatan 3 (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 360 Ärende/11

Den av ledamoten Alviina Alametsä väckta motionen om nya badbryggor (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 361 Ärende/12

Den av ledamoten Jussi Chydenius väckta motionen om bilplatserna i Britas idrottspark (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 362 Ärende/13

Den av ledamoten Emma Kari väckta motionen om uppehåll i avverkningen under fåglarnas häckningstid (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 363 Ärende/14

Den av ledamoten Tapio Klemetti väckta motionen om beaktande av kostnaderna för bilplatser i markanvändningsavgifterna (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 364 Ärende/15

Den av ledamoten Mia Haglund väckta motionen om ändring av Vasagatan till gårdsgata (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 365 Ärende/16

Den av ledamoten Leo Stranius väckta motionen om ett försök med personlig utsläppshandel i Helsingfors (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 366 Ärende/17

Den av ledamoten Mai Kivelä väckta motionen om bättre hobbymöjligheter för paddlare (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 367 Ärende/18

Den av ledamoten Johanna Nuorteva väckta motionen om reservering av konstgräsplaner också för andra än idrottsföreningar (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 368 Ärende/19

Den av ledamoten Emma Kari väckta motionen om parrelationsstöd med låg tröskel på familjecentren (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 369 Ärende/20

Den av ledamoten Marcus Rantala väckta motionen om ett åtgärdsprogram för att trygga servicen på svenska för barn med särskilda behov (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 370 Ärende/21

Den av ledamoten Mia Haglund väckta motionen om utredning av upplevd rasism i social- och hälsovårdstjänsterna (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 371 Ärende/22

Den av ledamoten Mirita Saxberg väckta motionen om utveckling av verksamheten och servicen inom barntillsynen (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 372

Motioner inlämnade vid sammanträdet (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.16.06.2022 15:22