Suoraan sisältöön

Kaupunginvaltuusto / Stadsfullmäktige
20 / 25.11.2020Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö / Innehåll:


§ 324 Asia/1

Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus (pdf) (html)


§ 325 Asia/2

Pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 326 Asia/3

Vuokrausperiaatteiden määrittäminen asuinkerrostalotontille (Käpylä, tontti 25821/4) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 327 Asia/4

Kruunuvuorenrannan keskuskortteleiden asemakaava ja asemakaavan muuttaminen (nro 12580) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 328 Asia/5

Helsingin kaupungin talousarvio vuodeksi 2021 ja taloussuunnitelma vuosille 2021 - 2023 (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 329 Asia/6

Feministisen puolueen valtuustoryhmän ryhmäaloite sosiaalisen jälleenrakentamisen ohjelman laatimiseksi koronan jälkeiseen aikaan (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 330 Asia/7

Vasemmistoliiton valtuustoryhmän ryhmäaloite eriarvoisuuden ja ilmastonmuutoksen torjunnan ottamisesta keskiöön koronakriisin jälkihoidossa (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 331 Asia/8

Sinisen valtuustoryhmän ryhmäaloite pienyrittäjyyden edistämiseksi (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 332 Asia/9

Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmän ryhmäaloite puhtaammasta ja viihtyisämmästä kaupunkiympäristöstä (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 333 Asia/10

Sinisen valtuustoryhmän ryhmäaloite lasten ja nuorten turvallisuuden takaamisesta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 334 Asia/11

Valtuutettu Leo Straniuksen aloite vapaaehtoistyön edistämiseksi Helsingissä (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 335 Asia/12

Valtuutettu Otto Meren aloite valkoposkihanhien aiheuttamien haittojen vähentämiseksi (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 336 Asia/13

Valtuutettu Otto Meren aloite haitallisten vieraslajien pyynnin tehostamiseksi (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 337 Asia/14

Valtuutettu Johanna Nuortevan aloite puuston ja kasvillisuuden merkityksen selvittämisestä melu-, pöly- ja näkösuojana ennen harvennustöitä (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 338 Asia/15

Valtuutettu Johanna Nuortevan aloite henkilöstön vaikutusmahdollisuuksien vahvistamisesta peruskorjausten ja uudisrakennusten suunnittelussa (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 339 Asia/16

Valtuutettu Emma Karin aloite linjauksesta lintujen pesimäaikaisten hakkuiden lopettamiseksi (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 340 Asia/17

Valtuutettu Tapio Klemetin aloite autopaikkojen rakennuskustannusten huomioimisesta maankäyttömaksuissa (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 341 Asia/18

Valtuutettu Mia Haglundin aloite Vaasankadun muuttamisesta pihakaduksi (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 342 Asia/19

Valtuutettu Leo Straniuksen aloite henkilökohtaisen päästökaupan kokeilusta Helsingissä (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 343 Asia/20

Valtuutettu Mai Kivelän aloite melojien harrastusmahdollisuuksien parantamisesta (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 344 Asia/21

Valtuutettu Johanna Nuortevan aloite tekonurmikenttien varaamisesta myös muille kuin urheiluseuroille (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 345 Asia/22

Valtuutettu Emma Karin aloite matalan kynnyksen parisuhdetuen tuomisesta perhekeskuksiin (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 346 Asia/23

Valtuutettu Marcus Rantalan aloite toimenpideohjelmasta ruotsinkielisten erityislasten palvelujen turvaamiseksi (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 347 Asia/24

Valtuutettu Mia Haglundin aloite rasismikokemusten tutkimisesta sosiaali- ja terveyspalveluissa (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 348 Asia/25

Valtuutettu Mirita Saxbergin aloite lastenvalvojan toiminnan ja palvelun kehittämisestä (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 349

Kokouksessa jätetyt aloitteet (pdf) (html)§ 324 Ärende/1

Namnupprop, laglighet och beslutsförhet (pdf) (html)


§ 325 Ärende/2

Val av protokolljusterare (pdf) (html)


§ 326 Ärende/3

Arrendeprinciper för en tomt för flervåningshus (Kottby, tomten 25821/4) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 327 Ärende/4

Detaljplan och detaljplaneändring för centrumkvarteren i Kronbergsstranden (nr 12580) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 328 Ärende/5

Helsingfors stads budget för år 2021 och ekonomiplan för åren 2021–2023 (pdf) (html)

Ärendet bordlades vid sammanträdet

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 329 Ärende/6

Den av Feministiska partiets fullmäktigegrupp väckta gruppmotionen om ett program för social återuppbyggnad för tiden efter corona (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 330 Ärende/7

Den av Vänsterförbundets fullmäktigegrupp väckta gruppmotionen om fokus på förebyggande av ojämlikhet och klimatförändringen i efterbehandlingen av coronakrisen (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 331 Ärende/8

Den av Blå fullmäktigegruppen väckta gruppmotionen om främjande av stödet för småföretagare (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 332 Ärende/9

Den av Svenska folkpartiets fullmäktigegrupp väckta gruppmotionen om en renare och trivsammare stadsmiljö (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 333 Ärende/10

Den av Blå fullmäktigegruppen väckta gruppmotionen om tryggande av säkerheten för barn och unga (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 334 Ärende/11

Den av ledamoten Leo Stranius väckta motionen om främjande av frivilligarbete i Helsingfors (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 335 Ärende/12

Den av ledamoten Otto Meri väckta motionen om minskning av skadorna förorsakade av vitkindade gäss (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 336 Ärende/13

Den av ledamoten Otto Meri väckta motionen om intensifierad fångst av invasiva främmande arter (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 337 Ärende/14

Den av ledamoten Johanna Nuorteva väckta motionen om utredning av betydelsen hos trädbeståndet och växtligheten som buller-, damm- och insynsskydd före gallring (pdf) (html)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 338 Ärende/15

Den av ledamoten Johanna Nuorteva väckta motionen om starkare möjligheter för personalen att påverka planeringen av om- och nybyggnader (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 339 Ärende/16

Den av ledamoten Emma Kari väckta motionen om uppehåll i avverkningen under fåglarnas häckningstid (pdf) (html)

Ärendet bordlades vid sammanträdet

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 340 Ärende/17

Den av ledamoten Tapio Klemetti väckta motionen om beaktande av kostnaderna för bilplatser i markanvändningsavgifterna (pdf) (html)

Ärendet bordlades vid sammanträdet

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 341 Ärende/18

Den av ledamoten Mia Haglund väckta motionen om ändring av Vasagatan till gårdsgata (pdf) (html)

Ärendet bordlades vid sammanträdet

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 342 Ärende/19

Den av ledamoten Leo Stranius väckta motionen om ett försök med personlig utsläppshandel i Helsingfors (pdf) (html)

Ärendet bordlades vid sammanträdet

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 343 Ärende/20

Den av ledamoten Mai Kivelä väckta motionen om bättre hobbymöjligheter för paddlare (pdf) (html)

Ärendet bordlades vid sammanträdet

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 344 Ärende/21

Den av ledamoten Johanna Nuorteva väckta motionen om reservering av konstgräsplaner också för andra än idrottsföreningar (pdf) (html)

Ärendet bordlades vid sammanträdet

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 345 Ärende/22

Den av ledamoten Emma Kari väckta motionen om parrelationsstöd med låg tröskel på familjecentren (pdf) (html)

Ärendet bordlades vid sammanträdet

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 346 Ärende/23

Den av ledamoten Marcus Rantala väckta motionen om ett åtgärdsprogram för att trygga servicen på svenska för barn med särskilda behov (pdf) (html)

Ärendet bordlades vid sammanträdet

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 347 Ärende/24

Den av ledamoten Mia Haglund väckta motionen om utredning av upplevd rasism i social- och hälsovårdstjänsterna (pdf) (html)

Ärendet bordlades vid sammanträdet

Bilaga 1

Bilaga 2

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 348 Ärende/25

Den av ledamoten Mirita Saxberg väckta motionen om utveckling av verksamheten och servicen inom barntillsynen (pdf) (html)

Ärendet bordlades vid sammanträdet

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 349

Motioner inlämnade vid sammanträdet (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.16.06.2022 15:22