Suoraan sisältöön

Kaupunginvaltuusto / Stadsfullmäktige
15 / 23.09.2020Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö / Innehåll:


§ 217 Asia/1

Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus (pdf) (html)


§ 218 Asia/2

Pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 219 Asia/3

Kyselytunti (pdf) (html)


§ 220 Asia/4

Kaupunginvaltuuston kokousajat vuonna 2021 (pdf) (html)


§ 221 Asia/5

Muutos kaupunginvaltuuston kokoonpanossa (pdf) (html)

Liite 1

Hakemus 27.8.2020

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 222 Asia/6

Periaatepäätös lausunnoksi sosiaali- ja terveysministeriölle hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisen uudistusta ja maakuntien perustamista koskevaksi lainsäädännöksi (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 223 Asia/7

Vuokrausperiaatteiden määrittäminen Tennispalatsin tontille ja osto-oikeuden lisääminen maanvuokrasopimukseen (Kamppi, tontti 40101/1) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 224 Asia/8

Vuokrausperiaatteiden määrittäminen maanalaiselle pysäköintilaitokselle (Katajanokka) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 225 Asia/9

Vuokrausperiaatteiden määrittäminen kulttuuritoimintaa varten vuokratulle alueelle (Kaivopuisto, Puistokatu 4) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 226 Asia/10

Vuokrausperiaatteiden määrittäminen ravintolatoimintaa varten vuokratulle alueelle (Mustikkamaa, Mustikkamaankuja 1) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 227 Asia/11

Oulunkylän tori 1:n asemakaavan muuttaminen (nro 12644) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 228 Asia/12

Haagan Tunnelitie 8:n asemakaavan muuttaminen (nro 12639) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 229 Asia/13

Valtuutettu Kati Juvan aloite kehitysvammaisten työllistymisen ja työtoiminnan kehittämisestä (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 230 Asia/14

Valtuutettu Leo Straniuksen aloite ilmastohätätilajulistuksen valmistelemiseksi (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 231

Kokouksessa jätetyt aloitteet (pdf) (html)§ 217 Ärende/1

Namnupprop, laglighet och beslutsförhet (pdf) (html)


§ 218 Ärende/2

Val av protokolljusterare (pdf) (html)


§ 219 Ärende/3

Frågestund (pdf) (html)


§ 220 Ärende/4

Stadsfullmäktiges sammanträden år 2021 (pdf) (html)


§ 221 Ärende/5

Ändring i stadsfullmäktiges sammansättning (pdf) (html)

Bilaga 1

Hakemus 27.8.2020

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 222 Ärende/6

Principbeslut om utlåtande om regeringens propositionsutkast till riksdagen med förslag till lagstiftning om en reform av ordnandet av social- och hälsovården samt räddningsväsendet och om inrättande av landskap (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Bilaga 6

Bilaga 7

Bilaga 8

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 223 Ärende/7

Arrendeprinciper för Tennispalatsets tomt och tillägg av köpoption i arrendeavtalet (Kampen, tomten 40101/1) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 224 Ärende/8

Arrendeprinciper för en underjordisk parkeringsanläggning (Skatudden) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 225 Ärende/9

Arrendeprinciper för ett område utarrenderat för kulturverksamhet (Brunnsparken, Parkgatan 4) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 226 Ärende/10

Arrendeprinciper för ett område utarrenderat för restaurangverksamhet (Blåbärslandet, Blåbärslandsgränden 1) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 227 Ärende/11

Detaljplaneändring för Åggelby torg 1 (nr 12644) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 228 Ärende/12

Detaljplaneändring för Tunnelvägen 8 i Haga (nr 12639) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 229 Ärende/13

Den av ledamoten Kati Juva väckta motionen om utveckling av sysselsättningen och arbetsverksamheten för personer med intellektuell funktionsnedsättning (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 230 Ärende/14

Den av ledamoten Leo Stranius väckta motionen om utlysning av klimatnödläge (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 231

Motioner inlämnade vid sammanträdet (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.16.06.2022 15:22