Suoraan sisältöön

Kaupunginvaltuusto / Stadsfullmäktige
05 / 11.03.2020Tulostusversio (pdf)Sisältö / Innehåll:


§ 76 Asia/1

Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus (pdf) (html)

Liite 1


§ 77 Asia/2

Pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 78 Asia/3

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan varajäsenen valinta (pdf) (html)

Liite 1

Eropyyntö 2.2.2020

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 79 Asia/4

Vuoden 2019 talousarvion tytäryhteisöjen kaupunginvaltuustolle raportoitavat tavoitteet (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Salassa pidettävä (JulkL 24 § k 17, k 20)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 80 Asia/5

Vuoden 2019 talousarvion toteutumaton sitova toiminnan tavoite (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 81 Asia/6

Gymnasiet Lärkanin ja Hoplaxskolanin perusparannuksen ja laajennuksen hankesuunnitelma (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Gymnasiet Lärkanin ja Hoplaxskolanin hankesuunnitelman liitteet

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 82 Asia/7

Päiväkoti Longinojan, päiväkoti Vilppulan ja leikkipuisto Filpuksen korvaavan uudisrakennuksen hankesuunnitelma (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päiväkoti Longinojan hankesuunnitelman liitteet

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 83 Asia/8

Ressun peruskoulun ja Ressun lukion lisätilojen vuokraaminen (Ruoholahdenkatu 23) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

RH 23 vuokrasopimusluonnos 2019 12 19

Liite 3

Ruoholahdenkatu 23 vastuunjakotaulukko 2019 10 22 (luonnos)

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 84 Asia/9

Vuokrausperiaatteiden määrittäminen asuntotonteille (Viikki tontti 36110/9 ja Mellunkylä tontti 47278/4) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 85 Asia/10

Vuokrausperiaatteiden määrittäminen eräille tonteille (Herttoniemi ja Laajasalo, tontit 43124/4 ja 49273/10) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 86 Asia/11

Länsisataman Porkkalankadun toimitilojen asemakaavan muuttaminen (12597) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Osa päätöshistoriaa

Liite 5

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 87 Asia/12

Pitäjänmäen korttelin 46028, Hiilloskuja 1 ja 5 asemakaavan muuttaminen (12066) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 88 Asia/13

Valtuutettu Tuomas Rantasen aloite kaupungin organisaatioiden johtamiseen liittyvän jatkuvan arvioinnin kehittämiseksi (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 89 Asia/14

Valtuutettu Atte Harjanteen aloite Vanhankaupunginkosken padon purkamisesta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 90

Kokouksessa jätetyt aloitteet (pdf) (html)§ 76 Ärende/1

Namnupprop, laglighet och beslutsförhet (pdf) (html)

Bilaga 1


§ 77 Ärende/2

Val av protokolljusterare (pdf) (html)


§ 78 Ärende/3

Val av ersättare i kultur- och fritidsnämnden (pdf) (html)

Bilaga 1

Eropyyntö 2.2.2020

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 79 Ärende/4

Rapport till stadsfullmäktige om målen för dottersammanslutningar i 2019 års budget (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Sekretessbelagd (JulkL 24 § k 17, k 20)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 80 Ärende/5

Ett ouppnått bindande verksamhetsmål i 2019 års budget (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 81 Ärende/6

Projektplan för ombyggnad och tillbyggnad av Gymnasiet Lärkan och Hoplaxskolan (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Gymnasiet Lärkanin ja Hoplaxskolanin hankesuunnitelman liitteet

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 82 Ärende/7

Projektplan för ersättande nybyggnad för daghemmet Longinoja, daghemmet Vilppula och lekparken Filpus (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Päiväkoti Longinojan hankesuunnitelman liitteet

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 83 Ärende/8

Hyrning av tilläggslokaler för Ressun peruskoulu och Ressun lukio (Gräsviksgatan 23) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

RH 23 vuokrasopimusluonnos 2019 12 19

Bilaga 3

Ruoholahdenkatu 23 vastuunjakotaulukko 2019 10 22 (luonnos)

Bilaga 4

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 84 Ärende/9

Arrendeprinciper för bostadstomter (Vik, tomten 36110/9 och Mellungsby, tomten 47278/4) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 85 Ärende/10

Arrendeprinciper för vissa tomter i Hertonäs och Degerö (tomterna 43124/4 och 49273/10) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 86 Ärende/11

Detaljplaneändring för verksamhetslokaler vid Porkalagatan i Västra hamnen (12597) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Osa päätöshistoriaa

Bilaga 5

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 87 Ärende/12

Detaljplaneändring för kvarteret 46028 i Sockenbacka, Glödgränden 1 och 5 (12066) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 88 Ärende/13

Den av ledamoten Tuomas Rantanen väckta motionen om utveckling av den fortgående bedömningen av ledarskapet inom stadens organisationer (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 89 Ärende/14

Den av ledamoten Atte Harjanne väckta motionen om rivning av dammen i Gammelstadsforsen (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 90

Motioner inlämnade vid sammanträdet (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 18:10