Suoraan sisältöön

Kaupunginvaltuusto / Stadsfullmäktige
03 / 12.02.2020Tulostusversio (pdf)Sisältö / Innehåll:


§ 25 Asia/1

Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus (pdf) (html)

Liite 1


§ 26 Asia/2

Pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 27 Asia/3

Muutos kaupunginvaltuuston kokoonpanossa (pdf) (html)

Liite 1

Eroanomus 28.1.2020

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 28 Asia/4

Muutos kaupunginvaltuuston kokoonpanossa (pdf) (html)

Liite 1

Eroilmoitus 29.1.2020

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 29 Asia/5

Sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsenen sekä sosiaali- ja terveyslautakunnan jaoston varajäsenen valinta (pdf) (html)

Liite 1

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 30 Asia/6

Käräjäoikeuden lautamiehen valinta (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 31 Asia/7

M100 -junien peruskorjauksen hankesuunnitelman enimmäishinnan korottaminen (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 32 Asia/8

Helsinki Garden, Nordenskiöldinkatu 13:n ja osan Eläintarhan muusta alueesta käsittävä asemakaavan muutos (12572) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Liite 10

Liite 11

Liite 12

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 33 Asia/9

Kokoomuksen valtuustoryhmän ryhmäaloite Helsingin julkisen perusterveydenhuollon saatavuuden parantamisesta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 34 Asia/10

Valtuutettu Risto Rautavan aloite kiireettömään hoitoon pääsyn jonojen poistamisesta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 35 Asia/11

Valtuutettu Fatim Diarran aloite helsinkiläisten äänestystä helpottavan sovelluksen tuottamiseksi (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 36 Asia/12

Valtuutettu Alviina Alametsän aloite koulutuksen järjestämisestä valtuutetuille syrjinnän ja vihapuheen ehkäisemiseksi (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 37 Asia/13

Valtuutettu Matias Pajulan aloite vakituisen läsnäolo- ja puheoikeuden antamisesta nuorisoneuvoston edustajalle kaupunginvaltuuston kokouksissa (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 38 Asia/14

Valtuutettu Sami Muttilaisen aloite erityisuimakortin laajentamisesta lymfedeemaa sairastaviin (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 39 Asia/15

Valtuutettu Sandra Hagmanin aloite äitiysneuvolapalvelujen saatavuudesta (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 40 Asia/16

Valtuutettu Seija Muurisen aloite sosiaali- ja terveyspalvelujen kokonaisuuden hallinnasta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Lausunto 22.10.2019, HUS

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 41 Asia/17

Valtuutettu Outi Alasen aloite matalan kynnyksen psykiatrian yksiköstä (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 42 Asia/18

Valtuutettu Arja Karhuvaaran aloite kotona asuvien ikäihmisten yksilöllisen kuntoutuksen tehostamisesta (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 43 Asia/19

Valtuutettu Petrus Pennasen aloite kotihoitajien asiakaskohtaisen ajankäytön harkinnan lisäämisestä (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 44 Asia/20

Valtuutettu Emma Karin aloite Vartiosaaren virkistyskäytön kehittämisestä (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 45 Asia/21

Valtuutettu Jussi Chydeniuksen aloite hidastetöyssyjä Koirasaarentielle (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 46 Asia/22

Valtuutettu Seija Muurisen aloite autoliikenteen vähentämisestä Iso Roobertinkadulla (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 47 Asia/23

Valtuutettu Juhani Strandénin aloite puistonpenkkejä Antinniitylle (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 48 Asia/24

Valtuutettu Juhani Strandénin aloite bussipysäkkien leventämisestä Kaupintie 11 kohdalla (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 49 Asia/25

Valtuutettu Jenni Pajusen aloite koulujen hävikkiruuan tarjoamisesta nuorisotiloissa (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 50 Asia/26

Valtuutettu Emma Karin aloite kaupungin osallistumisesta kaksivuotisen esiopetuksen kokeiluun (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 51

Kokouksen kuluessa jätetyt aloitteet (pdf) (html)§ 25 Ärende/1

Namnupprop, laglighet och beslutsförhet (pdf) (html)

Bilaga 1


§ 26 Ärende/2

Val av protokolljusterare (pdf) (html)


§ 27 Ärende/3

Ändring i stadsfullmäktiges sammansättning (pdf) (html)

Bilaga 1

Eroanomus 28.1.2020

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 28 Ärende/4

Ändring i stadsfullmäktiges sammansättning (pdf) (html)

Bilaga 1

Eroilmoitus 29.1.2020

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 29 Ärende/5

Val av ledamot i social- och hälsovårdsnämnden och av ersättare i social- och hälsovårdsnämndens sektion (pdf) (html)

Bilaga 1

Sekretessbelagd (MyndOffL 24 § 1 mom. 25 p.)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 30 Ärende/6

Val av nämndeman vid tingsrätten (pdf) (html)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 31 Ärende/7

Höjning av maximipriset i projektplanen för ombyggnad av M100-tågen (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 32 Ärende/8

Detaljplaneändring för Helsinki Garden, Nordenskiöldsgatan 13 och en del av det övriga Djurgårdsområdet (12572) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Bilaga 6

Bilaga 7

Bilaga 8

Bilaga 9

Bilaga 10

Bilaga 11

Bilaga 12

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 33 Ärende/9

Den av Samlingspartiets fullmäktigegrupp väckta gruppmotionen om förbättring av tillgången till offentlig primärvård i Helsingfors (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 34 Ärende/10

Den av ledamoten Risto Rautava väckta motionen om avveckling av köerna till icke-brådskande vård (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 35 Ärende/11

Den av ledamoten Fatim Diarra väckta motionen om en applikation som underlättar röstningen för helsingforsarna (pdf) (html)

Ärendet bordlades vid sammanträdet

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 36 Ärende/12

Den av ledamoten Alviina Alametsä väckta motionen om utbildning i förebyggande av diskriminering och hatretorik (pdf) (html)

Ärendet bordlades vid sammanträdet

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 37 Ärende/13

Den av ledamoten Matias Pajula väckta motionen om bestående yttrande- och närvarorätt för ungdomsrådets företrädare vid stadsfullmäktiges sammanträden (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 38 Ärende/14

Den av ledamoten Sami Muttilainen väckta motionen om utvidgning av specialsimkortet till lymfödempatienter (pdf) (html)

Ärendet bordlades vid sammanträdet

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 39 Ärende/15

Den av ledamoten Sandra Hagman väckta motionen om tillgång till mödrarådgivningstjänster (pdf) (html)

Ärendet bordlades vid sammanträdet

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 40 Ärende/16

Den av ledamoten Seija Muurinen väckta motionen om hantering av helheten med social- och hälsovårdstjänster (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Lausunto 22.10.2019, HUS

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 41 Ärende/17

Den av ledamoten Outi Alanen väckta motionen om en enhet för psykiatrisk vård med låg tröskel (pdf) (html)

Ärendet bordlades vid sammanträdet

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 42 Ärende/18

Den av ledamoten Arja Karhuvaara väckta motionen om effektivisering av den individuella rehabiliteringen för seniorer som bor hemma (pdf) (html)

Ärendet bordlades vid sammanträdet

Bilaga 1

Bilaga 2

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 43 Ärende/19

Den av ledamoten Petrus Pennanen väckta motionen om ökning av hemvårdarnas handlingsfrihet i tidsanvändningen per klient (pdf) (html)

Ärendet bordlades vid sammanträdet

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 44 Ärende/20

Den av ledamoten Emma Kari väckta motionen om utveckling av rekreationsanvändningen av Vårdö (pdf) (html)

Ärendet bordlades vid sammanträdet

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 45 Ärende/21

Den av ledamoten Jussi Chydenius väckta motionen om farthinder på Hundholmsvägen (pdf) (html)

Ärendet bordlades vid sammanträdet

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 46 Ärende/22

Den av ledamoten Seija Muurinen väckta motionen om minskning av biltrafiken på Stora Robertsgatan (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 47 Ärende/23

Den av ledamoten Juhani Strandén väckta motionen om parkbänkar till Antängen (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 48 Ärende/24

Den av ledamoten Juhani Strandén väckta motionen om breddning av busshållplatserna vid Krämarvägen 11 (pdf) (html)

Ärendet bordlades vid sammanträdet

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 49 Ärende/25

Den av ledamoten Jenni Pajunen väckta motionen om servering av svinnmat från skolor i ungdomslokaler (pdf) (html)

Ärendet bordlades vid sammanträdet

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 50 Ärende/26

Den av ledamoten Emma Kari väckta motionen om ett försök med tvåårig förskoleundervisning (pdf) (html)

Ärendet bordlades vid sammanträdet

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 51

Motioner inlämnade vid sammanträdet (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 18:10