Suoraan sisältöön

Kaupunginvaltuusto / Stadsfullmäktige
02 / 29.01.2020Tulostusversio (pdf)Sisältö / Innehåll:


§ 11 Asia/1

Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus (pdf) (html)

Liite 1


§ 12 Asia/2

Pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 13 Asia/3

Ilmoitus valtuustoryhmään liittymisestä (pdf) (html)

Liite 1


§ 14 Asia/4

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuuri- ja kirjastojaoston varajäsenen valinta (pdf) (html)

Liite 1

Eroanomus 7.1.2020

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 15 Asia/5

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaoston varajäsenen valinta (pdf) (html)

Liite 1

Eroanomus 16.12.2019

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 16 Asia/6

Käräjäoikeuden lautamiehen valinta (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 17 Asia/7

Hallintosäännön muutos koskien valtionperintöjen käyttöä (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 18 Asia/8

Vuokrausperiaatteiden määrittäminen asuinkerrostalotontille sekä pysäköintitontille (Munkkiniemi ja Konala) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 19 Asia/9

Vuokrausperiaatteiden määrittäminen asuinrakennusten tontille ja pysäköintitontille (Kaarela, Kuninkaantammi) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 20 Asia/10

SDP:n valtuustoryhmän ryhmäaloite myönteisen erityiskohtelun rahoituksen laajentamisesta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 21 Asia/11

Valtuutettu Mari Holopaisen aloite hirsirakenteisen koulun toteuttamiseksi (pdf) (html)

Liite 1

Valtuutetun aloite, Mari Holopainen, Helsinki toteuttaa Hirsikoulun

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 22 Asia/12

Valtuutettu Atte Kalevan aloite Malmin lentokentän alueen YVA-menettelystä (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 23 Asia/13

Valtuutettu Nuutti Hyttisen aloite sähköautoilun edistämisestä uudis- ja täydennysrakentamisessa (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 24

Kokouksessa jätetyt aloitteet (pdf) (html)§ 11 Ärende/1

Namnupprop, laglighet och beslutsförhet (pdf) (html)

Bilaga 1


§ 12 Ärende/2

Val av protokolljusterare (pdf) (html)


§ 13 Ärende/3

Anmälan om anslutande till en fullmäktigegrupp (pdf) (html)

Bilaga 1


§ 14 Ärende/4

Val av ersättare i kultur- och fritidsnämndens kultur- och bibliotekssektion (pdf) (html)

Bilaga 1

Eroanomus 7.1.2020

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 15 Ärende/5

Val av ersättare i kultur- och fritidsnämndens idrottssektion (pdf) (html)

Bilaga 1

Eroanomus 16.12.2019

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 16 Ärende/6

Val av nämndeman vid tingsrätten (pdf) (html)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 17 Ärende/7

Ändring av förvaltningsstadgan i fråga om användningen av arv som tillfallit staten (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 18 Ärende/8

Arrendeprinciper för en flervåningshustomt och en parkeringstomt (Munksnäs och Kånala) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 19 Ärende/9

Arrendeprinciper för en bostadshustomt och en parkeringstomt (Kårböle, Kungseken) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 20 Ärende/10

Den av Socialdemokratiska partiets fullmäktigegrupp väckta gruppmotionen om utvidgning av finansieringen för positiv särbehandling (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 21 Ärende/11

Den av ledamoten Mari Holopainen väckta motionen om byggande av en skola i timmer (pdf) (html)

Bilaga 1

Valtuutetun aloite, Mari Holopainen, Helsinki toteuttaa Hirsikoulun

Bilaga 2

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 22 Ärende/12

Den av ledamoten Atte Kaleva väckta motionen om ett förfarande med miljökonsekvensbedömning på Malms flygfälts område (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 23 Ärende/13

Den av ledamoten Nuutti Hyttinen väckta motionen om främjande av elbilar i ny- och kompletteringsbyggande (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 24

Motioner inlämnade vid sammanträdet (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 18:10