Suoraan sisältöön

Kaupunginvaltuusto / Stadsfullmäktige
11 / 05.06.2019Tulostusversio (pdf)Sisältö / Innehåll:


§ 183 Asia/1

Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus (pdf) (html)

Liite 1


§ 184 Asia/2

Pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 185 Asia/3

Kaupunginvaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien valinta (pdf) (html)


§ 186 Asia/4

Kaupunginhallituksen jäsenten valinta kesäkuussa 2019 alkavaksi toimikaudeksi (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 187 Asia/5

Kaupunginhallituksen konsernijaoston jäsenten valinta kesäkuussa 2019 alkavaksi toimikaudeksi (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 188 Asia/6

Kaupunginhallituksen elinkeinojaoston jäsenten valinta kesäkuussa 2019 alkavaksi toimikaudeksi (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 189 Asia/7

Kaupunkiympäristölautakunnan varajäsenen sekä ympäristö- ja lupajaoston jäsenen ja varapuheenjohtajan valinta (pdf) (html)

Liite 1

Eronpyyntö 14.5.2019

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 190 Asia/8

Helsingin kaupungin ympäristöraportti 2018 (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 191 Asia/9

Vuokrausperiaatteiden vahvistaminen Urhea-hallin tontille (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 192 Asia/10

Vuokrausperiaatteiden määrittäminen asuntolarakennusten tontille (Tapaninkylä, Tapaninvainio, tontti 39049/5) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 193 Asia/11

Etelä-Haagan Orapihlajatien ja Paatsamatien alueen asemakaavan muuttaminen (nro 12501) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 194 Asia/12

Valtuutettu Pentti Arajärven aloite Lapinlahden sairaala-alueen säilyttämisestä yleishyödyllisessä käytössä (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 195 Asia/13

Valtuutettu Pia Kopran aloite Hietaniemen rannan rauhoittamisesta festivaaleilta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 196 Asia/14

Valtuutettu Sami Muttilaisen aloite esiintymislavan rakentamisesta Alppipuistoon (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 197 Asia/15

Valtuutettu Seija Muurisen aloite ikääntyneiden hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen hankkeesta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 198 Asia/16

Valtuutettu Mari Holopaisen aloite neuvolapalvelujen yhteydessä äideille tarjottavasta fysioterapiasta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 199 Asia/17

Valtuutettu Petrus Pennasen aloite huumeyliannostusten vasta-aineen saatavuuden helpottamisesta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 200 Asia/18

Valtuutettu Anna Vuorjoen aloite itsemurhien ehkäisyohjelmasta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 201

Kokouksessa jätetyt aloitteet (pdf) (html)§ 183 Ärende/1

Namnupprop, laglighet och beslutsförhet (pdf) (html)

Bilaga 1


§ 184 Ärende/2

Val av protokolljusterare (pdf) (html)


§ 185 Ärende/3

Val av ordförande och vice ordförande för stadsfullmäktige (pdf) (html)


§ 186 Ärende/4

Val av ledamöter i stadsstyrelsen för mandattiden som börjar i juni 2019 (pdf) (html)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 187 Ärende/5

Val av ledamöter i stadsstyrelsens koncernsektion för mandattiden som börjar i juni 2019 (pdf) (html)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 188 Ärende/6

Val av ledamöter i stadsstyrelsens näringslivssektion för mandattiden som börjar i juni 2019 (pdf) (html)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 189 Ärende/7

Val av ersättare i stadsmiljönämnden samt ledamot och vice ordförande i miljö- och tillståndssektionen (pdf) (html)

Bilaga 1

Eronpyyntö 14.5.2019

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 190 Ärende/8

Miljörapport för Helsingfors stad 2018 (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 191 Ärende/9

Arrendeprinciper för tomten för Urhea-halli (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Bilaga 6

Bilaga 7

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 192 Ärende/10

Arrendeprinciper för en tomt för internatbyggnader (Staffansby, Staffansslätten, tomten 39049/5) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Bilaga 6

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 193 Ärende/11

Detaljplaneändring för Hagtornsvägens och Frangulavägens område i Södra Haga (nr 12501) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 194 Ärende/12

Den av ledamoten Pentti Arajärvi väckta motionen om bevarande av Lappvikens sjukhusområde i allmännyttigt bruk (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 195 Ärende/13

Den av ledamoten Pia Kopra väckta motionen om fredning av Sandudds strand från festivaler (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 196 Ärende/14

Den av ledamoten Sami Muttilainen väckta motionen om en estrad till Alpparken (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 197 Ärende/15

Den av ledamoten Seija Muurinen väckta motionen om ett projekt för främjande av välbefinnande och hälsa hos äldre (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 198 Ärende/16

Den av ledamoten Mari Holopainen väckta motionen om fysioterapi för mammor i samband med rådgivningstjänster (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 199 Ärende/17

Den av ledamoten Petrus Pennanen väckta motionen om lättare tillgång till motmedel mot överdosering av narkotika (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 200 Ärende/18

Den av ledamoten Anna Vuorjoki väckta motionen om ett program för förebyggande av självmord (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 201

Motioner inlämnade vid sammanträdet (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 18:10