Suoraan sisältöön

Kaupunginvaltuusto / Stadsfullmäktige
01 / 16.01.2019Tulostusversio (pdf)Sisältö / Innehåll:


§ 1 Asia/1

Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus (pdf) (html)

Liite 1


§ 2 Asia/2

Pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 3 Asia/3

Kaupunginvaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien valinta (pdf) (html)


§ 4 Asia/4

Sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsenen valinta (pdf) (html)

Liite 1

Eronpyyntö, 17.12.2018

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 5 Asia/5

Hallintosäännön muuttaminen valtuuston toiminnan sekä kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtajan ja kaupunkiympäristön toimialan asiakkuusjohtajan toimivallan osalta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 6 Asia/6

Vuokrausperiaatteiden määrittäminen eräille tonteille (Pasila) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 7 Asia/7

Vuokrausperiaatteiden määrittäminen eräille tonteille (Länsisatama, Jätkäsaari) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 8 Asia/8

Vuokrausperiaatteiden määrittäminen asuinkerrostalotonteille (Koskela, tontit 26962/3-5) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 9 Asia/9

Kruununhaan Liisankatu 14 asemakaavan muutos (nro 12457) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 10 Asia/10

Jätkäsaaren Melkinlaiturin asemakaava ja asemakaavan muuttaminen (nro 12500) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 11 Asia/11

Malmin lentoaseman rakennusten asemakaavan muuttaminen (nro 12450) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 12 Asia/12

Fallkullan tilan asemakaavan muutos (nro 12479) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 13 Asia/13

Kulosaaren Wäinö Aaltosen tie 7:n asemakaavan muuttaminen (nro 12459) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 14 Asia/14

Valtuutettu Arja Karhuvaaran aloite korttelikohtaisista parkkipaikoista kotihoidon ja -palvelun työntekijöille (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 15 Asia/15

Valtuutettu Arja Karhuvaaran aloite lahjoitettujen marjapensaiden ja hedelmäpuiden istuttamiseksi koulujen, päiväkotien ja hoivapaikkojen pihoille (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 16 Asia/16

Valtuutettu Mia Nygårdin aloite kiertotalouden ja ilmastotietouden nostamisesta Helsingissä (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 17 Asia/17

Valtuutettu Sameli Sivosen aloite pistorasioista kaupunkitilaan (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 18 Asia/18

Valtuutettu Sami Muttilaisen aloite Puotilan ala-asteen väliaikaistiloista (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 19 Asia/19

Valtuutettu Otto Meren aloite Tehtaanpuiston tekojääkentästä (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 20 Asia/20

Valtuutettu Mia Nygårdin aloite kunto- ja harjoitteluportaista Lauttasaareen (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 21 Asia/21

Valtuutettu Eveliina Heinäluoman aloite saamelaisten kansallispäivän viettämisestä kouluissa ja päiväkodeissa (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 22 Asia/22

Valtuutettu Mirita Saxbergin aloite huumeiden tunnistuksesta osana ennaltaehkäisevää päihdetyötä (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Lausunto, Helsingin poliisilaitos, aloite huumeiden tunnistuksesta osana ehkäisevää päihdetyötä

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 23

Kokouksessa jätetyt aloitteet (pdf) (html)§ 1 Ärende/1

Namnupprop, laglighet och beslutsförhet (pdf) (html)

Bilaga 1


§ 2 Ärende/2

Val av protokolljusterare (pdf) (html)


§ 3 Ärende/3

Val av ordförande och vice ordförande för stadsfullmäktige (pdf) (html)


§ 4 Ärende/4

Val av ledamot i social- och hälsovårdsnämnden (pdf) (html)

Bilaga 1

Eronpyyntö, 17.12.2018

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 5 Ärende/5

Ändring av förvaltningsstadgan i fråga om befogenheterna för sektorchefen i kultur- och fritidssektorn och för kundrelationsdirektören i stadsmiljösektorn (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 6 Ärende/6

Arrendeprinciper för vissa tomter i Böle (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 7 Ärende/7

Arrendeprinciper för vissa tomter i Västra hamnen (Busholmen) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 8 Ärende/8

Arrendeprinciper för flervåningshustomter i Forsby (tomterna 26962/3–5) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 9 Ärende/9

Detaljplaneändring för Elisabetsgatan 14 i Kronohagen (nr 12457) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 10 Ärende/10

Detaljplan och detaljplaneändring för Melkökajen på Busholmen (nr 12500) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 11 Ärende/11

Detaljplaneändring för byggnaderna på Malms flygplats (nr 12450) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 12 Ärende/12

Detaljplaneändring för Fallkulla gård (nr 12479) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Bilaga 6

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 13 Ärende/13

Detaljplaneändring för Wäinö Aaltonens väg 7 på Brändö (nr 12459) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 14 Ärende/14

Den av ledamoten Arja Karhuvaara väckta motionen om kvartersbestämda bilplatser för anställda inom hemvården och hemtjänsten (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 15 Ärende/15

Den av ledamoten Arja Karhuvaara väckta motionen om plantering av donerade bärbuskar och fruktträd på daghemmens, skolornas och vårdinstitutionernas gårdar (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 16 Ärende/16

Den av ledamoten Mia Nygård väckta motionen om ökning av kännedomen om cirkulär ekonomi och klimatet i Helsingfors (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 17 Ärende/17

Den av ledamoten Sameli Sivonen väckta motionen om eluttag till stadsrummet (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 18 Ärende/18

Den av ledamoten Sami Muttilainen väckta motionen om tillfälliga lokaler för Puotilan ala-asteen koulu (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 19 Ärende/19

Den av ledamoten Otto Meri väckta motionen om en konstisbana till Fabriksparkens idrottsplan (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 20 Ärende/20

Den av ledamoten Mia Nygård väckta motionen om motions- och träningstrappor till Drumsö (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 21 Ärende/21

Den av ledamoten Eveliina Heinäluoma väckta motionen om firande av samernas nationaldag i skolorna och daghemmen (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 22 Ärende/22

Den av ledamoten Mirita Saxberg väckta motionen om narkotikaidentifiering som en del av förebyggande rusmedelsarbete (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Lausunto, Helsingin poliisilaitos, aloite huumeiden tunnistuksesta osana ehkäisevää päihdetyötä

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 23

Motioner inlämnade vid sammanträdet (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 18:10