Suoraan sisältöön

Kaupunginvaltuusto / Stadsfullmäktige
22 / 14.12.2016Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö / Innehåll:


§ 336 Puheenjohtaja/1

Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus (pdf) (html)

Liite 1

Läsnäololista


§ 337 Puheenjohtaja/2

Pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 338 Kaupunginjohtaja/3

Opetuslautakunnan ja sen suomenkielisen jaoston varajäsenen valinta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 339 Kaupunginjohtaja/4

Sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsenen valinta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 340 Kaupunginjohtaja/5

Selvitys vuoden 2015 arviointikertomuksen johdosta suoritetuista toimenpiteistä (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 341 Kaupunginjohtaja/6

Helsingin liikuntahallit Oy:n lainahakemus (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Hankesuunnitelma 18 12 2015_Kaarelan harjoitushalli.pdf

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 342 Kaupunginjohtaja/7

Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtajan virkaan ottaminen (pdf) (html)

Liite 1

Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtajan viran hakijoiden yhteenveto.pdf

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 343 Kaupunginjohtaja/8

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtajan virkaan ottaminen (pdf) (html)

Liite 1

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtajan viran hakijoiden yhteenveto.pdf

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 344 Kaupunginjohtaja/9

Kaupunkiympäristön toimialajohtajan virkaan ottaminen (pdf) (html)

Liite 1

Kaupunkiympäristön toimialajohtajan viran hakijoiden yhteenveto.pdf

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 345 Kaupunginjohtaja/10

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtajan virkaan ottaminen (pdf) (html)

Liite 1

Kulttuuri -ja vapaa-ajan toimialajohtajan viran hakijoiden yhteenveto.pdf

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 346 Rakennus- ja ympäristötoimi/11

Länsimetron hankesuunnitelman rakentamiskustannusten enimmäishinnan ja kaupungin Länsimetro Oy:n lainoille myöntämän takauksen korottaminen Helsingin osalta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 347 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/12

Länsisataman Saukonlaiturin kortteleiden 20067 ja 20069 luovuttaminen ja toteutus- ja luovutussopimusten hyväksyminen (Länsisatama, Jätkäsaari, tontit 20067/1 - 3 ja 20069/1 - 3) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Liite 10

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 348 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/13

Kalasataman Verkkosaaren pohjoisosan asemakaavan muuttaminen (nro 12375) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 349 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/14

Koskelan sairaalan ja pesuloiden alueen asemakaava ja asemakaavan muuttaminen (nro 12389) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 350 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/15

Roihupellon kampuksen asemakaavan muuttaminen (nro 12364) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Osa päätöshistoriaa

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 351 Sosiaali- ja terveystoimi/16

Hammaslääketieteen perusopetuksen kliinisen koulutuksen toiminnan siirtäminen liikkeenluovutuksena Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymälle (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Sopimusliite 2. Luettelo HUSiin siirtyvästä henkilöstöstä, UUSI 1 12 2016

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 352 Sosiaali- ja terveystoimi/17

Helsingin kaupungin kiireettömien potilaskuljetusten siirtäminen liikkeenluovutuksena Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymälle (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

1.1.2017 siirtyvä henkilöstö

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 353

Kokouksen kuluessa jätetyt aloitteet (pdf) (html)§ 336 Ordföranden/1

Namnupprop, laglighet och beslutsförhet (pdf) (html)

Bilaga 1

Läsnäololista


§ 337 Ordföranden/2

Val av protokolljusterare (pdf) (html)


§ 338 Stadsdirektören/3

Val av ersättare i utbildningsnämnden och dess finska sektion (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 339 Stadsdirektören/4

Val av ledamot i social- och hälsovårdsnämnden (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 340 Stadsdirektören/5

Utredning om åtgärderna med anledning av utvärderingsberättelsen för år 2015 (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 341 Stadsdirektören/6

Låneansökan från Helsingin liikuntahallit Oy (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Hankesuunnitelma 18 12 2015_Kaarelan harjoitushalli.pdf

Bilaga 3

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 342 Stadsdirektören/7

Anställning av innehavare av tjänsten som sektorchef i social- och hälsovårdssektorn (pdf) (html)

Bilaga 1

Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtajan viran hakijoiden yhteenveto.pdf

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 343 Stadsdirektören/8

Anställning av innehavare av tjänsten som sektorchef i fostrans- och utbildningssektorn (pdf) (html)

Bilaga 1

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtajan viran hakijoiden yhteenveto.pdf

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 344 Stadsdirektören/9

Anställning av innehavare av tjänsten som sektorchef i stadsmiljösektorn (pdf) (html)

Bilaga 1

Kaupunkiympäristön toimialajohtajan viran hakijoiden yhteenveto.pdf

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 345 Stadsdirektören/10

Anställning av innehavare av tjänsten som sektorchef i kultur- och fritidssektorn (pdf) (html)

Bilaga 1

Kulttuuri -ja vapaa-ajan toimialajohtajan viran hakijoiden yhteenveto.pdf

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 346 Byggnads- och miljöväsendet/11

Höjning av maximibeloppet på Helsingfors stads andel av byggkostnaderna i projektplanen för västmetron och stadens borgen för lån upptagna av Länsimetro Oy (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 347 Stadsplanerings- och fastighetsväsendet/12

Överlåtelse av och godkännande av bygg- och upplåtelseavtal för kvarteren 20067 och 20069 vid Utterkajen i Västra hamnen (Västra hamnen, Busholmen, tomterna 20067/1–3 och 20069/1–3) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Bilaga 6

Bilaga 7

Bilaga 8

Bilaga 9

Bilaga 10

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 348 Stadsplanerings- och fastighetsväsendet/13

Detaljplaneändring för norra delen av Nätholmen i Fiskehamnen (nr 12375) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 349 Stadsplanerings- och fastighetsväsendet/14

Detaljplan och detaljplaneändring för området med Forsby sjukhus och tvätterier (nr 12389) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 350 Stadsplanerings- och fastighetsväsendet/15

Detaljplaneändring för Kasåkerns campus (nr 12364) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Osa päätöshistoriaa

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 351 Social- och hälsovårdsväsendet/16

Överföring av den kliniska utbildningen inom grundutbildningen i odontologi till samkommunen Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt som överlåtelse av rörelse (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Sopimusliite 2. Luettelo HUSiin siirtyvästä henkilöstöstä, UUSI 1 12 2016

Bilaga 4

Bilaga 5

Bilaga 6

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 352 Social- och hälsovårdsväsendet/17

Överföring av Helsingfors stads icke-brådskande patienttransporter till samkommunen Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt som överlåtelse av rörelse (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

1.1.2017 siirtyvä henkilöstö

Bilaga 5

Bilaga 6

Bilaga 7

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 353

Motioner inlämnade vid sammanträdet (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.16.06.2022 15:22