Suoraan sisältöön

Kaupunginvaltuusto / Stadsfullmäktige
21 / 09.12.2015Tulostusversio (pdf)Sisältö / Innehåll:


§ 338 Puheenjohtaja/1

Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus (pdf) (html)

Liite 1


§ 339 Puheenjohtaja/2

Pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 340 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/4

Toukolan, Arabianrannan asuinkerrostalotonttien vuokrausperusteet ja osto-option sisällyttäminen tonttien vuokrasopimuksiin (suunnitellut tontit 23126/11-13, ent. tontti 23126/5) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 341 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/5

Vartiokylän korttelin 45136 tontin 1 ja korttelin 45137 sekä liikenne-, katu- ja puistoalueiden asemakaavan muuttaminen (Myllypuro, Myllymatkantie 6 ja Myllypurontie 22, nro 12328) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 342 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/6

Vartiokylän tonttien 45141/1, 45142/15, 45144/1 ja 45146/4 sekä puisto- ja katualueiden asemakaavan muuttaminen (Myllypuro, Yläkiventie 2, 4, 5 ja 8, nro 12327) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Osa päätöshistoriaa

Liite 7

Osa päätöshistoriaa

Liite 8

Liite 9

Liite 10

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 343 Kaupunginjohtaja/7

Selvitys vuoden 2014 arviointikertomuksen johdosta suoritetuista toimenpiteistä (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 344 Kaupunginjohtaja/8

Eräiden vuoden 2015 talousarvioon merkittyjen määrärahojen ylittäminen ja siirtäminen käyttötarkoitusta muuttaen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 345 Kaupunginjohtaja/9

Kaupunginhallituksen johtosäännön muuttaminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 346 Rakennus- ja ympäristötoimi/10

Helsingin kaupungin palvelukeskus -liikelaitoksen johtosäännön muuttaminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 347 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/11

Länsisataman korttelin 20262 osan tontista 1 ja korttelin 20263 osan tontista 1 sekä satama- ja vesialueen asemakaavan muuttaminen (Jätkäsaari, Atlantinkaaren alue nro 12331) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 348 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/12

Länsisataman osaa korttelista 20262 sekä satama- ja katualueita koskevan asemakaavan muuttaminen (Jätkäsaaren liikuntapuiston alue, nro 12277) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 349 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/13

Munkkiniemen korttelin 30080 tonttien 3 ja 10 asemakaavan muuttaminen (Kuusisaari, nro 12268) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 350 Sosiaali- ja terveystoimi/3

Varhaiskasvatuksen yksityisen päivähoitotoiminnan käynnistämistuen vakinaistaminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 351

Kokouksessa jätetyt aloitteet (pdf) (html)§ 338 Ordföranden/1

Namnupprop, laglighet och beslutförhet (pdf) (html)

Bilaga 1


§ 339 Ordföranden/2

Val av protokolljusterare (pdf) (html)


§ 340 Stadsplanerings- och fastighetsväsendet/4

Arrendegrunder för tomter för flervåningshus i Arabiastranden i Majstad och inkluderande av en köpoption i arrendeavtalen för tomterna (planerade tomterna 23126/11-13, f.d. tomten 23126/5) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 341 Stadsplanerings- och fastighetsväsendet/5

Detaljplaneändring för tomten 1 i kvarteret 45136, kvarteret 45137 och trafik-, gatu- och parkområden i Botby (Kvarnbäcken, Kvarnfärdsvägen 6 och Kvarnbäcksvägen 22, nr 12328) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Bilaga 6

Bilaga 7

Bilaga 8

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 342 Stadsplanerings- och fastighetsväsendet/6

Detaljplaneändring för tomterna 45141/1, 45142/15, 45144/1 och 45146/4 och park- och gatuområden i Botby (Kvarnbäcken, Ovanstensvägen 2, 4, 5 och 8, nr 12327) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Bilaga 6

Osa päätöshistoriaa

Bilaga 7

Osa päätöshistoriaa

Bilaga 8

Bilaga 9

Bilaga 10

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 343 Stadsdirektören/7

Utredning om åtgärderna med anledning av utvärderingsberättelsen för år 2014 (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 344 Stadsdirektören/8

Överskridning och överföring av anslag och ändring av anslagsdisponeringen i 2015 års budget (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 345 Stadsdirektören/9

Ändring i instruktionen för stadsstyrelsen (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 346 Byggnads- och miljöväsendet/10

Ändring i instruktionen för affärsverket Helsingfors stads servicecentral (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 347 Stadsplanerings- och fastighetsväsendet/11

Detaljplaneändring för en del av tomten 1 i kvarteret 20262 och en del av tomten 1 i kvarteret 20263 och hamnområde i Västra hamnen (Busholmen, Atlantbågens område, nr 12331) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Bilaga 6

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 348 Stadsplanerings- och fastighetsväsendet/12

Detaljplaneändring för en del av kvarteret 20262 och hamn- och gatuområden i Västra hamnen (Busholmens idrottsparksområde, nr 12277) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 349 Stadsplanerings- och fastighetsväsendet/13

Detaljplaneändring för tomterna 30080/3 och 10 i Munksnäs (Granö, nr 12268) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Bilaga 6

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 350 Social- och hälsovårdsväsendet/3

Permanent startstöd för privat dagvård inom den småbarnspedagogiska verksamheten (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Bilaga 6

Bilaga 7

Bilaga 8

Bilaga 9

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 351

Motioner inlämnade vid sammanträdet (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 18:10