Suoraan sisältöön

Kaupunginvaltuusto / Stadsfullmäktige
09 / 05.05.2015Tulostusversio (pdf)Sisältö / Innehåll:


§ 117 Puheenjohtaja/1

Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus (pdf) (html)

Liite 1


§ 118 Puheenjohtaja/2

Pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 119 Kaupunginjohtaja/3

Rakennuslautakunnan jäsenen valinta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 120 Kaupunginjohtaja/4

Metropolian Myllypuron kampuksen hankesuunnitelma (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 121 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/5

Esisopimus ja sopimus kaupungin rakennusviraston käytössä olevan rakennuksen ja tonttien myymisestä Kiinteistö Oy Kasarmikatu 21:lle (Kaartinkaupunki, tontit 3048/2 ja 7) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Kaava 461

Liite 4

Kaava 4407

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 122 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/6

Helsingin uuden yleiskaavan lähetekeskustelu (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 123

Kokouksessa jätetyt aloitteet (pdf) (html)§ 117 Ordföranden/1

Namnupprop, laglighet och beslutförhet (pdf) (html)

Bilaga 1


§ 118 Ordföranden/2

Val av protokolljusterare (pdf) (html)


§ 119 Stadsdirektören/3

Val av ledamot i byggnadsnämnden (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 120 Stadsdirektören/4

Projektplan för yrkeshögskolan Metropolias campus i Kvarnbäcken (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 121 Stadsplanerings- och fastighetsväsendet/5

Föravtal och avtal om försäljning av en byggnad och tomter som används av stadens byggnadskontor till Kiinteistö Oy Kasarmikatu 21 (Gardesstaden, tomterna 3048/2 och 7) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Kaava 461

Bilaga 4

Kaava 4407

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 122 Stadsplanerings- och fastighetsväsendet/6

Remissdebatt om en ny generalplan för Helsingfors (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 123

Motioner inlämnade vid sammanträdet (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 18:10