Suoraan sisältöön

Kaupunginvaltuusto / Stadsfullmäktige
08 / 22.04.2015Tulostusversio (pdf)Sisältö / Innehåll:


§ 108 Puheenjohtaja/1

Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus (pdf) (html)

Liite 1


§ 109 Puheenjohtaja/2

Pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 110 Kaupunginjohtaja/3

Kaupunginorkesterin johtokunnan varajäsenen valinta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 111 Kaupunginjohtaja/4

Kaj / Kunnan asukkaan aloite Lasipalatsin sisäpihan (vanhan linja-autoaseman) elävöittämiseksi (pdf) (html)

Liite 1

Kuntalaisaloite, Lasipalatsin sisäpiha parempaan käyttöön

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 112 Kaupunginjohtaja/5

Kaj / Kunnan asukkaan aloitteet Hakaniemen sillan korvaavasta tunnelivaihtoehdosta (pdf) (html)

Liite 1

Kruununhaan asukasyhdistyksen ja Stadin rantaryhmän kirjeet

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 113 Sivistystoimi/6

Käräjäoikeuden lautamiehen valinta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 114 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/7

Asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelman (AM-ohjelma) seurantaraportti 2015 (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 115 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/8

Kruununhaan tonttien 11/6, 14/6, 14/12, 15/4, 16/9, 19/2, 21/1, 22/6 ja 23/10 asemakaavan muuttaminen (nro 12266, Kruununhaan arvokkaat porrashuoneet) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Korkeimman hallinto-oikeuden päätös 5.2.2014

Liite 5

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 116 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/9

Ullanlinnan tontin 104/14 asemakaavan muuttaminen (nro 12264, Punanotkonkatu 2) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Maankäyttösopimus

Päätöshistoria (pdf) (html)§ 108 Ordföranden/1

Namnupprop, laglighet och beslutförhet (pdf) (html)

Bilaga 1


§ 109 Ordföranden/2

Val av protokolljusterare (pdf) (html)


§ 110 Stadsdirektören/3

Val av ersättare i direktionen för stadsorkestern (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 111 Stadsdirektören/4

Kaj / Kommuninvånarinitiativ om upplivande av Glaspalatsets innergård (gamla busstationen) (pdf) (html)

Bilaga 1

Kuntalaisaloite, Lasipalatsin sisäpiha parempaan käyttöön

Bilaga 2

Bilaga 3

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 112 Stadsdirektören/5

Kaj / Kommuninvånarinitiativ om en tunnel i stället för Hagnäs bro (pdf) (html)

Bilaga 1

Kruununhaan asukasyhdistyksen ja Stadin rantaryhmän kirjeet

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 113 Bildningsväsendet/6

Val av nämndeman vid tingsrätten (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 114 Stadsplanerings- och fastighetsväsendet/7

Uppföljningsrapport 2015 om genomförandeprogrammet för boende och härmed sammanhängande markanvändning (BM-programmet) (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 115 Stadsplanerings- och fastighetsväsendet/8

Detaljplaneändring för tomterna 11/6, 14/6, 14/12, 15/4, 16/9, 19/2, 21/1, 22/6 och 23/10 i Kronohagen (värdefulla trapphus, nr 12266) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Korkeimman hallinto-oikeuden päätös 5.2.2014

Bilaga 5

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 116 Stadsplanerings- och fastighetsväsendet/9

Detaljplaneändring för tomten 104/14 i Ulrikasborg (nr 12264, Röddäldsgatan 2) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Bilaga 6

Maankäyttösopimus

Besluthistoria (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 18:10