Suoraan sisältöön

Kaupunginvaltuusto / Stadsfullmäktige
06 / 25.03.2015Tulostusversio (pdf)Sisältö / Innehåll:


§ 80 Puheenjohtaja/1

Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus (pdf) (html)

Liite 1


§ 81 Puheenjohtaja/2

Pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 82 Kaupunginjohtaja/3

Liikuntalautakunnan varajäsenen valinta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 83 Kaupunginjohtaja/4

Varhaiskasvatuslautakunnan jäsenen valinta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 84 Kaupunginjohtaja/5

Nuorten aloitteiden käsittely Helsingin kaupungissa (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 85 Sivistystoimi/6

Opetustoimen johtajan virkaan ottaminen (pdf) (html)

Liite 1

Yhteenveto viran hakijoista

Liite 2

Liite 3

Valitun hakemus

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 86 Sivistystoimi/7

Käräjäoikeuden lautamiesten valinta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 87 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/8

Vuokrausperusteet asuntotonteille, joiden maanvuokrasopimukset päättyvät vuonna 2015 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Muistiot asukastilaisuuksista

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 88 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/9

Uudelleen vuokrattavien tai vuokrattujen asuntotonttien myynti vuokralaisille (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 89 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/10

Kuusisaaren tontin 30074/8 asemakaavan muuttaminen (nro 12260, Munkkiniemi, kortteli 30074 tontti 8) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 90

Kaupunginvaltuuston kokouksessa jätettiin seuraavat viisi aloitetta (pdf) (html)§ 80 Ordföranden/1

Namnupprop, laglighet och beslutförhet (pdf) (html)

Bilaga 1


§ 81 Ordföranden/2

Val av protokolljusterare (pdf) (html)


§ 82 Stadsdirektören/3

Val av ersättare i idrottsnämnden (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 83 Stadsdirektören/4

Val av ledamot i barnomsorgsnämnden (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 84 Stadsdirektören/5

Behandling av initiativ från ungdomar inom stadens förvaltning (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 85 Bildningsväsendet/6

Anställning av innehavare av tjänsten som utbildningsdirektör (pdf) (html)

Bilaga 1

Yhteenveto viran hakijoista

Bilaga 2

Bilaga 3

Valitun hakemus

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 86 Bildningsväsendet/7

Val av nämndemän vid tingsrätten (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 87 Stadsplanerings- och fastighetsväsendet/8

Arrendegrunder för bostadstomter med arrendeavtal som löper ut år 2015 (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Muistiot asukastilaisuuksista

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 88 Stadsplanerings- och fastighetsväsendet/9

Försäljning av bostadstomter som ska utarrenderas eller som redan utarrenderats till arrendetagarna (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 89 Stadsplanerings- och fastighetsväsendet/10

Detaljplaneändring för tomten 30074/8 på Granö i Munksnäs (nr 12260) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 90

Vid stadsfullmäktiges sammanträde inlämnades följande fem motioner (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 18:10