Suoraan sisältöön

Kaupunginvaltuusto / Stadsfullmäktige
04 / 25.02.2015Tulostusversio (pdf)Sisältö / Innehåll:


§ 53 Puheenjohtaja/1

Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus (pdf) (html)

Liite 1


§ 54 Puheenjohtaja/2

Pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 55 Kaupunginjohtaja/3

Liikuntalautakunnan jäsenen valinta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 56 Kaupunginjohtaja/4

Opetuslautakunnan ruotsinkielisen jaoston varajäsenen valinta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 57 Kaupunginjohtaja/5

Suomenkielisen työväenopiston johtokunnan jäsenen ja puheenjohtajan valinta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 58 Kaupunginjohtaja/6

Yhtiöittämisistä johtuvat vuoden 2014 talousarviomäärärahojen ylitykset (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 59 Rakennus- ja ympäristötoimi/7

Ympäristökeskuksen ympäristöjohtajan virkaan ottaminen (pdf) (html)

Liite 1

Yhteenveto hakijoista.pdf

Liite 2

Liite 3

Valitun hakemus

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 60 Sosiaali- ja terveystoimi/8

Sairaala-apteekin toimintojen siirtäminen liikkeenluovutuksena HUS-Apteekki -liikelaitokselle (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

1.5.2015 siirtyvä henkilöstö

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Hinnasto

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 61 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/9

Kaupunginteatterin asemakaavan muuttaminen (nro 12288, Kaupunginteatteri) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 62 Kaupunginjohtaja/10

Kj / Valtuutettu Pilvi Torstin aloite työllistämispykälän käyttöönotosta Helsingin kaupungin hankinnoissa (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 63 Kaupunginjohtaja/11

Kj / Valtuutettu Thomas Wallgrenin aloite kunnialiputuksesta Kaupungintalolla romanien kansallispäivänä (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 64 Kaupunginjohtaja/12

Sj / Valtuutettu Arja Karhuvaaran aloite terveysreiteistä (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Valtuutettu Arja Karhuvaaran aloite (allekirjoitettu)

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 65 Kaupunginjohtaja/13

Kaj / Valtuutettu Seija Muurisen aloite asuntojen tilaaja-tuottaja -mallin toteuttamismahdollisuuden selvittämisestä (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Allekirjoitettu Muurinen Seija valtuustoaloite Kvsto 27.8.2014 asia 19

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 66 Kaupunginjohtaja/14

Kaj / Valtuutettu Leo Straniuksen aloite Mäkelänkadun nopeusrajoitusten alentamisesta (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 67 Kaupunginjohtaja/15

Kaj / Valtuutettu Yrjö Hakasen aloite yleiskaavan luonnoksen lähetekeskustelusta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Allekirjoitettu, Hakanen Yrjö valtuustoaloite Kvsto 8.10.2014 asia 22

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 68

Kaupunginvaltuuston kokouksessa jätettiin seuraavat kolme aloitetta (pdf) (html)§ 53 Ordföranden/1

Namnupprop, laglighet och beslutförhet (pdf) (html)

Bilaga 1


§ 54 Ordföranden/2

Val av protokolljusterare (pdf) (html)


§ 55 Stadsdirektören/3

Val av ledamot i idrottsnämnden (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 56 Stadsdirektören/4

Val av ersättare i utbildningsnämndens svenska sektion (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 57 Stadsdirektören/5

Val av ledamot och ordförande i direktionen för finska arbetarinstitutet (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 58 Stadsdirektören/6

Överskridning av anslag i 2014 års budget med anledning av bolagiseringar (pdf) (html)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 59 Byggnads- och miljöväsendet/7

Anställning av innehavare av tjänsten som miljödirektör vid miljöcentralen (pdf) (html)

Bilaga 1

Yhteenveto hakijoista.pdf

Bilaga 2

Bilaga 3

Valitun hakemus

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 60 Social- och hälsovårdsväsendet/8

Överföring av sjukhusapotekets funktioner till affärsverket HNS-Apotek som överlåtelse av rörelse (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

1.5.2015 siirtyvä henkilöstö

Bilaga 5

Bilaga 6

Bilaga 7

Bilaga 8

Hinnasto

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 61 Stadsplanerings- och fastighetsväsendet/9

Detaljplaneändring för Helsingfors stadsteater (nr 12288) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 62 Stadsdirektören/10

Kj / Den av ledamoten Pilvi Torsti väckta motionen om en sysselsättningsparagraf för stadens upphandlingar (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 63 Stadsdirektören/11

Kj / Den av ledamoten Thomas Wallgren väckta motionen om hedersflaggning vid stadshuset på romernas nationaldag (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 64 Stadsdirektören/12

Sj / Den av ledamoten Arja Karhuvaara väckta motionen om Hälsans stigar (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Valtuutettu Arja Karhuvaaran aloite (allekirjoitettu)

Bilaga 3

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 65 Stadsdirektören/13

Kaj / Den av ledamoten Seija Muurinen väckta motionen om utredning av möjligheten att genomföra beställar-utförarmodellen inom stadens bostadsbestånd (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Allekirjoitettu Muurinen Seija valtuustoaloite Kvsto 27.8.2014 asia 19

Bilaga 3

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 66 Stadsdirektören/14

Kaj / Den av ledamoten Leo Stranius väckta motionen om sänkta hastighetsbegränsningar på Backasgatan (pdf) (html)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 67 Stadsdirektören/15

Kaj / Den av ledamoten Yrjö Hakanen väckta motionen om en remissdebatt om generalplaneutkastet (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Allekirjoitettu, Hakanen Yrjö valtuustoaloite Kvsto 8.10.2014 asia 22

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 68

Vid stadsfullmäktiges sammanträde inlämnades följande tre motioner (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 18:10