Suoraan sisältöön

Kaupunginvaltuusto / Stadsfullmäktige
21 / 12.12.2012Tulostusversio (pdf)Sisältö / Innehåll:


§ 428 Puheenjohtaja/1

Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus (pdf) (html)

Liite 1


§ 429 Puheenjohtaja/2

Pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 430 Kaupunginjohtaja/3

Selvitys vuoden 2011 arviointikertomuksen johdosta suoritetuista toimenpiteistä (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 431 Kaupunginjohtaja/4

Kaupunginhallituksen, rakennusvalvonnan, kaupunkisuunnittelutoimen, kiinteistötoimen ja rakennustoimen johtosääntöjen muuttaminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 432 Kaupunginjohtaja/5

Kaupungin takauksen myöntäminen Länsimetro Oy:n lainoille (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 433 Kaupunginjohtaja/6

Eräiden vuoden 2012 eräiden talousarviomäärärahojen ylittäminen (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 434 Kaupunginjohtaja/7

Luottamushenkilöiden palkkiosäännön muuttaminen (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 435 Kaupunginjohtaja/8

Asuntotuotantorahaston kartuttaminen siirtämällä rahastoon asuntolainarahaston varat (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 436 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/9

Mariankodin siirto apporttiomaisuutena Kiinteistö Oy Helsingin Palveluasunnoille (tontti 29187/2) (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 437 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/10

Myllypuron vanhustenkeskuksen siirto apporttiomaisuutena Kiinteistö Oy Helsingin Palveluasunnoille (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 438 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/11

Pakilan erityis- ja vesialueiden sekä Tuomarinkylän korttelin nro 35075 ja puisto-, lähivirkistys- ym. alueiden (Tuomarinkylän kartanon alue) asemakaavan muuttaminen (nro 12072) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 439 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/12

Laajasalon tonttien nro 49018/1, 8 - 10 ja 12, korttelin 49028, tonttien 49029/1, 3 ja 4 sekä kortteleiden 49033 ja 49034 ym. alueiden (Laajasalon keskus) asemakaavan muuttaminen (nro 11743) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 440 Sosiaali- ja terveystoimi/13

Sosiaalihuollon, perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteisen asiakastietojärjestelmäpalvelun hankintayhteistyö (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 441 Sosiaali- ja terveystoimi/14

Sosiaalihuollon, perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteisen asiakas- ja potilastietojärjestelmäpalvelun hankintamenettely (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Liite 10

Liite 11

Liite 12

Liite 13

Liite 14

Liite 15

Liite 16

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 442 Sivistys- ja henkilöstötoimi/15

Kirjastotoimen johtajan virkaan ottaminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 443 Sivistys- ja henkilöstötoimi/16

Suomenkielisen työväenopiston organisaation uudistaminen ja johtosäännön muuttaminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Liite 10

Liite 11

Liite 12

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 444 Sivistys- ja henkilöstötoimi/17

Käräjäoikeuden lautamiehen vapauttaminen tehtävästään (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 445

Kaupunginvaltuuston kokouksessa jätettiin seuraavat kolme aloitetta (pdf) (html)§ 428 Ordföranden/1

Namnupprop, laglighet och beslutförhet (pdf) (html)

Bilaga 1


§ 429 Ordföranden/2

Val av protokolljusterare (pdf) (html)


§ 430 Stadsdirektören/3

Utredning om åtgärderna med anledning av utvärderingsberättelsen för år 2011 (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 431 Stadsdirektören/4

Ändring av instruktionerna för stadsstyrelsen, byggnadstillsynen, stadsplaneringsväsendet, fastighetsväsendet och byggnadsväsendet (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Bilaga 6

Bilaga 7

Bilaga 8

Bilaga 9

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 432 Stadsdirektören/5

Stadens borgen för lån upptagna av Länsimetro Oy (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 433 Stadsdirektören/6

Överskridning av anslag i 2012 års budget (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 434 Stadsdirektören/7

Ändring av arvodesstadgan för förtroendevalda (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 435 Stadsdirektören/8

Ökning av bostadsproduktionsfonden genom överföring av medlen i bostadslånefonden (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 436 Stadsplanerings- och fastighetsväsendet/9

Överlåtelse av Mariankoti som apportegendom till Kiinteistö Oy Helsingin Palveluasunnot (tomten 29187/2) (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 437 Stadsplanerings- och fastighetsväsendet/10

Överlåtelse av Kvarnbäckens åldringscentrum som apportegendom till Kiinteistö Oy Helsingin Palveluasunnot (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 438 Stadsplanerings- och fastighetsväsendet/11

Detaljplaneändring för special- och vattenområden i Baggböle och kvarteret nr 35075, parkområden och områden för närrekreation m.m. i Domarby (området för Domarby gård) (nr 12072) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Bilaga 6

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 439 Stadsplanerings- och fastighetsväsendet/12

Detaljplaneändring för tomterna 49018/1, 8–10 och 12, kvarteret 49028, tomterna 49029/1, 3 och 4 och kvarteren 49033 och 49034 m.fl. områden i Degerö (Degerö centrum) (nr 11743) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Bilaga 6

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 440 Social- och hälsovårdsväsendet/13

Upphandlingssamarbete för en gemensam kund- och patientdatasystemservice för socialvården, primärvården och den specialiserade sjukvården (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Bilaga 6

Bilaga 7

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 441 Social- och hälsovårdsväsendet/14

Upphandlingsförfarande för en gemensam kund- och patientdatasystemservice för socialvården, primärvården och den specialiserade sjukvården (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Bilaga 6

Bilaga 7

Bilaga 8

Bilaga 9

Bilaga 10

Bilaga 11

Bilaga 12

Bilaga 13

Bilaga 14

Bilaga 15

Bilaga 16

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 442 Bildnings- och personalväsendet/15

Anställning av innehavare av tjänsten som biblioteksdirektör (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 3

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 443 Bildnings- och personalväsendet/16

Omorganisering av finska arbetarinstitutet och ändring av instruktionen (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Bilaga 6

Bilaga 7

Bilaga 8

Bilaga 9

Bilaga 10

Bilaga 11

Bilaga 12

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 444 Bildnings- och personalväsendet/17

Befrielse från uppdraget som nämndeman vid tingsrätten (pdf) (html)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 445

Vid stadsfullmäktiges sammanträde inlämnades följande tre motioner (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 18:10