Suoraan sisältöön

Kaupunginvaltuusto / Stadsfullmäktige
19 / 14.11.2012Tulostusversio (pdf)Sisältö / Innehåll:


§ 369 Puheenjohtaja/1

Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus (pdf) (html)

Liite 1


§ 370 Puheenjohtaja/2

Pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 371 Kaupunginjohtaja/5

Talousarvioehdotus vuodelle 2013 ja taloussuunnitelmaehdotus vuosille 2013–2015 (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 372 Kaupunginjohtaja/3

Vuoden 2013 tuloveroprosentin määrääminen (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 373 Kaupunginjohtaja/4

Vuoden 2013 kiinteistöveroprosentin määrääminen (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 374 Kaupunginjohtaja/6

Kaupunginvaltuuston 10.10.2012 tekemän asuntolautakunnan jäsenen valintaa koskevan päätöksen oikaisu (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 375 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/7

Teollisuuskatu 23 kiinteistön ostaminen Helsingin yliopistolta sekä kaupungin omistamien Tiedepuiston Asunnot Oy:n osakkeiden myynti Helsingin Yliopistolle (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 376 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/8

Suutarilan tontin 40098/3 määräalan vuokrausperusteet Kiinteistö Oy Helsingin Palveluasuntojen uudisrakennushanketta varten (Suutarila, Siltamäki, tontti 40098/3) (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 377 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/9

Vallilan korttelin 22532 ja katualueen asemakaavan muuttaminen (nro 12090) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 378 Sivistys- ja henkilöstötoimi/10

Ruotsinkielisen kouluverkon uudistaminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Liite 10

Liite 11

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 379

Kaupunginvaltuuston kokouksessa jätettiin seuraavat yhdeksän aloitetta (pdf) (html)§ 369 Ordföranden/1

Namnupprop, laglighet och beslutförhet (pdf) (html)

Bilaga 1


§ 370 Ordföranden/2

Val av protokolljusterare (pdf) (html)


§ 371 Stadsdirektören/5

Budget för år 2013 och ekonomiplan för åren 2013 - 2015 (pdf) (html)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 372 Stadsdirektören/3

Inkomstskattesats för år 2013 (pdf) (html)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 373 Stadsdirektören/4

Fastighetsskatteprocentsatser för år 2013 (pdf) (html)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 374 Stadsdirektören/6

Rättelse av stadsfullmäktiges beslut 10.10.2012 om val av ledamot i bostadsnämnden (pdf) (html)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 375 Stadsplanerings- och fastighetsväsendet/7

Köp av fastigheten på Industrigatan 23 av Helsingfors universitet och försäljning av aktierna i stadens ägo i Tiedepuiston Asunnot Oy till Helsingfors universitet (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 376 Stadsplanerings- och fastighetsväsendet/8

Arrendegrunder för ett outbrutet område av tomten 40098/3 i Skomakarböle för Kiinteistö Oy Helsingin Palveluasunnots nybyggnadsprojekt (Skomakarböle, Brobacka, tomten 40098/3) (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 377 Stadsplanerings- och fastighetsväsendet/9

Detaljplaneändring för kvarteret nr 22532 och gatuområde i Vallgård (nr 12090) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Bilaga 6

Bilaga 7

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 378 Bildnings- och personalväsendet/10

Omstrukturering av det svenska skolnätet (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Bilaga 6

Bilaga 7

Bilaga 8

Bilaga 9

Bilaga 10

Bilaga 11

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 379

Vid stadsfullmäktiges sammanträde inlämnades följande nio motioner (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 18:10