Suoraan sisältöön

Kaupunginvaltuusto / Stadsfullmäktige
18 / 07.11.2012Tulostusversio (pdf)Sisältö / Innehåll:


§ 352 Puheenjohtaja/1

Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus (pdf) (html)

Liite 1


§ 353 Puheenjohtaja/2

Pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 354 Puheenjohtaja/3

Kyselytunnin 14.11.2012 peruuttaminen (pdf) (html)


§ 355 Kaupunginjohtaja/4

Eräiden vuoden 2012 talousarvioon merkittyjen määrärahojen ylittäminen sekä erään määrärahan siirtäminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 356 Kaupunginjohtaja/5

Kaupunginhallituksen konsernijaoston varajäsenen valinta (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 357 Kaupunginjohtaja/6

Ympäristölautakunnan varajäsenen valinta (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 358 Kaupunginjohtaja/7

Kaupunginvaltuuston kokoontuminen vuonna 2013 (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 359 Rakennus- ja ympäristötoimi/8

Rakentamispalvelun johtosäännön muuttaminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 360 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/9

Sörnäisten korttelin nro 10583 asemakaavan muuttaminen (nro 12098) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 361 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/10

Sörnäisten puisto-, katu- ja satama-alueiden (Koksikadun alue) asemakaavan muuttaminen (nro 12106) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 362 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/11

Lauttasaaren katualueen asemakaavan hyväksyminen sekä tontin 31067/7 ja katu- ym. alueiden (Koivusaaren metroasema) asemakaavan muuttaminen (nro 12075) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 363 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/12

Tuomarinkylän tontin 35106/3, korttelin 35108, tonttien 35166/3, 37, 38, 45 - 47, kortteleiden 35170 ja 35171, tonttien 35173/2 - 5, 8 - 12 ja 16 - 23 ym. alueiden (Torpparinmäen keskiosa) asemakaavan muuttaminen (nro 12093) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 364 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/13

Suurmetsän tonttien 41200/20 ja 41209/3 sekä katu- ym. alueiden asemakaavan muuttaminen (nro 12134) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 365 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/14

Laajasalon puisto-, lähivirkistys-, vesi- ym. alueiden (Nuottaniemi, Suomensuon puistoalue) asemakaavan muuttaminen (nro 12023) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 366 Sosiaali- ja terveystoimi/15

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän perussopimuksen muuttaminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 367 Sivistys- ja henkilöstötoimi/16

Eron myöntäminen Elina Siltaselle Helsingin kaupunginorkesterin intendentin virasta 20.11.2012 alkaen (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 368

Kaupunginvaltuuston kokouksessa jätettiin seuraavat 3 aloitetta (pdf) (html)§ 352 Ordföranden/1

Namnupprop, laglighet och beslutförhet (pdf) (html)

Bilaga 1


§ 353 Ordföranden/2

Val av protokolljusterare (pdf) (html)


§ 354 Ordföranden/3

Inställande av frågestunden 14.11.2012 (pdf) (html)


§ 355 Stadsdirektören/4

Överskridning av anslag i 2012 års budget och överföring av ett anslag (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 356 Stadsdirektören/5

Val av ersättare i stadsstyrelsens koncernsektion (pdf) (html)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 357 Stadsdirektören/6

Val av ersättare i miljönämnden (pdf) (html)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 358 Stadsdirektören/7

Stadsfullmäktiges sammanträden år 2013 (pdf) (html)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 359 Byggnads- och miljöväsendet/8

Ändring av instruktionen för byggtjänsten (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 360 Stadsplanerings- och fastighetsväsendet/9

Detaljplaneändring för kvarteret nr 10583 i Sörnäs (nr 12098) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 361 Stadsplanerings- och fastighetsväsendet/10

Detaljplaneändring för park-, gatu- och hamnområden i Sörnäs (område vid Koksgatan) (nr 12106) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 362 Stadsplanerings- och fastighetsväsendet/11

Detaljplan för gatuområde och detaljplaneändring för tomten nr 31067/7 och gatuområden m.m. på Drumsö (Björkholmens metrostation) (nr 12075) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 363 Stadsplanerings- och fastighetsväsendet/12

Detaljplaneändring för tomten 35106/3, kvarteret 35108, tomterna 35166/3, 37, 38, 45–47, kvarteren 35170 och 35171 och tomterna 35173/2–5, 8–12 och 16–23 m.m. i Domarby (mellersta delen av Torparbacken) (nr 12093) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Bilaga 6

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 364 Stadsplanerings- och fastighetsväsendet/13

Detaljplaneändring för tomten nr 41200/20 och 41209/3 och gatuområden m.m. i Storskog (nr 12134) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 365 Stadsplanerings- och fastighetsväsendet/14

Detaljplaneändring för park-, närrekreations- och vattenområden m.m. i Degerö (Nothusudden, parkområdet vid Finnträsk) (nr 12023) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 366 Social- och hälsovårdsväsendet/15

Ändring av grundavtalet för samkommunen Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 367 Bildnings- och personalväsendet/16

Ansökan från Elina Siltanen om avsked från tjänsten som intendent för Helsingfors stadsorkester från 20.11.2012 (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 368

Vid stadsfullmäktiges sammanträde inlämnades följande 3 motioner (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 18:10