Suoraan sisältöön

Kaupunginvaltuusto / Stadsfullmäktige
17 / 24.10.2012Tulostusversio (pdf)Sisältö / Innehåll:


§ 337 Puheenjohtaja/1

Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus (pdf) (html)

Liite 1


§ 338 Puheenjohtaja/2

Pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 339 Rakennus- ja ympäristötoimi/3

Pelastuskomentajan viran täyttäminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 340 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/4

Punavuoren tonttien 112/8 ja 14 sekä Ullanlinnan tonttien 104/15, 109/7, 126/19 ja 129/9 asemakaavan muuttaminen (nro 12085) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 341 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/5

Kaarelan kortteleiden nro 33250 ja 33254 sekä puisto-, katu- ja rautatiealueiden (Luutnantinpolun alue) asemakaavan muuttaminen (nro 12104) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 342 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/6

Laajasalon tontin 49112/2 sekä katu- ja puistoalueiden asemakaavan muuttaminen (nro 12076) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 343 Sivistys- ja henkilöstötoimi/7

Käräjäoikeuden lautamiehen valinta (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 344 Sivistys- ja henkilöstötoimi/8

Albertin koulun ja Pitäjänmäen peruskoulun hallinnollinen yhdistäminen 1.8.2013 lukien (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 345 Kaupunginjohtaja/9

Ryj / Valtuutettu Tuomo Valokaisen aloite Hermannin Rantatien pyöräily- ja kävelykadun roska-astioista (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 346 Kaupunginjohtaja/10

Stj / Valtuutettu Maija Anttilan aloite neuvonta- ja ohjauspisteistä vanhusten palvelukeskuksiin (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 347 Kaupunginjohtaja/11

Stj / Valtuutettu Anu Korppi-Koskelan aloite leikkipuistojen valaistuksesta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 348 Kaupunginjohtaja/12

Stj / Valtuutettu Kati Peltolan aloite kaupungin omien palvelutalojen sijoittamisesta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 349 Kaupunginjohtaja/13

Stj / Valtuutettu Maija Anttilan aloite selvityksen tekemisestä työterveydenhuollon liikelaitoksen tai kunnallisen yhtiön perustamisesta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 350 Kaupunginjohtaja/14

Sj / Valtuutettu Maija Anttilan aloite nettipalvelupisteiden saamisesta vanhusten palvelukeskuksiin (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 351

Kaupunginvaltuuston kokouksessa jätettiin seuraavat 12 aloitetta (pdf) (html)§ 337 Ordföranden/1

Namnupprop, laglighet och beslutförhet (pdf) (html)


§ 338 Ordföranden/2

Val av protokolljusterare (pdf) (html)


§ 339 Byggnads- och miljöväsendet/3

Tillsättande av tjänsten som räddningskommendör (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 4

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 340 Stadsplanerings- och fastighetsväsendet/4

Detaljplaneändring för tomterna 112/8 och 14 i Rödbergen och tomterna 104/15, 109/7, 126/19 och 129/9 i Ulrikasborg (nr 12085) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Bilaga 6

Bilaga 7

Bilaga 8

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 341 Stadsplanerings- och fastighetsväsendet/5

Detaljplaneändring för kvarteren nr 33250 och 33254 och park-, gatu- och järnvägsområden i Kårböle (området vid Löjtnantsstigen) (nr 12104) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Bilaga 6

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 342 Stadsplanerings- och fastighetsväsendet/6

Detaljplaneändring för tomten 49112/2 och för gatu- och parkområden i Degerö (nr 12076) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Bilaga 6

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 343 Bildnings- och personalväsendet/7

Val av nämndeman vid tingsrätten (pdf) (html)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 344 Bildnings- och personalväsendet/8

Administrativ sammanslagning av Albertin koulu och Pitäjänmäen peruskoulu räknat från 1.8.2013 (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 345 Stadsdirektören/9

Ryj / Den av ledamoten Tuomo Valokainen väckta motionen om sopkärl vid gång- och cykelvägen intill Hermanstads strandväg (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 346 Stadsdirektören/10

Stj / Den av ledamoten Maija Anttila väckta motionen om rådgivnings- och vägledningsställen på servicecentren för äldre (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 347 Stadsdirektören/11

Stj / Den av ledamoten Anu Korppi-Koskela väckta motionen om belysningen i lekparkerna (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 348 Stadsdirektören/12

Stj / Den av ledamoten Kati Peltola väckta motionen om placeringen av stadens egna servicehus (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 349 Stadsdirektören/13

Stj / Den av ledamoten Maija Anttila väckta motionen om en utredning om ett affärsverk eller ett kommunalt bolag för företagshälsovården (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 350 Stadsdirektören/14

Sj / Den av ledamoten Maija Anttila väckta motionen om webbtjänstställen på servicecentren för äldre (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 351

Vid stadsfullmäktiges sammanträde inlämnades följande 12 motioner (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 18:10