Suoraan sisältöön

Kaupunginvaltuusto / Stadsfullmäktige
12 / 13.06.2012Tulostusversio (pdf)Sisältö / Innehåll:


§ 206 Puheenjohtaja/1

Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus (pdf) (html)

Liite 1


§ 207 Puheenjohtaja/2

Pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 208 Kaupunginjohtaja/3

Kaupunginvaltuuston ensimmäisen varapuheenjohtajan valinta (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 209 Kaupunginjohtaja/4

Tarkastuslautakunnan ehdotus kaupunginvaltuustolle vuoden 2011 arviointikertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen käsittelystä sekä vastuuvapaudesta vuodelta 2011 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Liite 10

Liite 11

Liite 12

Liite 13

Liite 14

Liite 15

Liite 16

Liite 17

Liite 18

Liite 19

Liite 20

Liite 21

Liite 22

Liite 23

Liite 24

Liite 25

Liite 26

Liite 27

Liite 28

Liite 29

Liite 30

Liite 31

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 210 Kaupunginjohtaja/5

Vuoden 2011 tilinpäätöksen hyväksyminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 211 Kaupunginjohtaja/6

Kulttuuri- ja kirjastolautakunnan jäsenen valinta (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 212 Kaupunginjohtaja/7

Liikuntalautakunnan jäsenen valinta (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 213 Kaupunginjohtaja/8

Rakennuslautakunnan varajäsenen valinta (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 214 Kaupunginjohtaja/9

Uudenmaan liiton perussopimuksen muuttaminen 1.1.2013 alkaen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 215 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/10

Vartiokylän tontin 45143/3 asemakaavan muuttaminen (nro 12065) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 216 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/11

Mellunkylän tonttien 47021/2 - 4, korttelin 47035, tonttien 47042/4 ja 5 sekä 47043/1 ym. alueiden (Kotikonnuntien varren alue) asemakaavan muuttaminen (nro 12017) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 217

Kokouksen kuluessa jätettiin seuraavat kymmenen aloitetta (pdf) (html)§ 206 Ordföranden/1

Namnupprop, laglighet och beslutförhet (pdf) (html)

Bilaga 1


§ 207 Ordföranden/2

Val av protokolljusterare (pdf) (html)


§ 208 Stadsdirektören/3

Val av förste vice ordförande för stadsfullmäktige (pdf) (html)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 209 Stadsdirektören/4

Revisionsnämndens förslag till stadsfullmäktige om behandlingen av utvärderingsberättelsen och revisionsberättelsen för år 2011 och om ansvarsfrihet för året 2011 (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Bilaga 6

Bilaga 7

Bilaga 8

Bilaga 9

Bilaga 10

Bilaga 11

Bilaga 12

Bilaga 13

Bilaga 14

Bilaga 15

Bilaga 16

Bilaga 17

Bilaga 18

Bilaga 19

Bilaga 20

Bilaga 21

Bilaga 22

Bilaga 23

Bilaga 24

Bilaga 25

Bilaga 26

Bilaga 27

Bilaga 28

Bilaga 29

Bilaga 30

Bilaga 31

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 210 Stadsdirektören/5

Bokslutet för år 2011 (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 211 Stadsdirektören/6

Val av ledamot i kultur- och biblioteksnämnden (pdf) (html)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 212 Stadsdirektören/7

Val av ledamot i idrottsnämnden (pdf) (html)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 213 Stadsdirektören/8

Val av ersättare i byggnadsnämnden (pdf) (html)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 214 Stadsdirektören/9

Ändring av grundavtalet för Nylands förbund från och med 1.1.2013 (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 215 Stadsplanerings- och fastighetsväsendet/10

Detaljplaneändring för tomten nr 45143/3 i Botby (nr 12065) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 216 Stadsplanerings- och fastighetsväsendet/11

Detaljplaneändring för tomterna 47021/2 - 4, kvarteret 47035, tomterna 47042/4 och 5 samt 47043/1 m.m. i Mellungsby (området vid Hemgårdsvägen) (nr 12017) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 217

Vid stadsfullmäktiges sammanträde inlämnades följande tio motioner (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 18:10