Suoraan sisältöön

Kaupunginvaltuusto / Stadsfullmäktige
10 / 23.05.2012Tulostusversio (pdf)Sisältö / Innehåll:


§ 171 Puheenjohtaja/1

Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus (pdf) (html)

Liite 1


§ 172 Puheenjohtaja/2

Pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 173 Puheenjohtaja/3

Kyselytunti (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 174 Kaupunginjohtaja/4

Strategiaohjelman 2013-2016 valmistelun lähetekeskustelu (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 175 Kaupunginjohtaja/5

Lainan myöntäminen Nuorisojääkenttä Oy:lle (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 176 Kaupunginjohtaja/6

Vuoden 2012 talousarvioon merkityn määrärahan ylittäminen pääomalainan myöntämiseksi Helsingin Bussiliikenne Oy:lle (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 177 Kaupunginjohtaja/7

Muutos kaupunginvaltuuston kokoonpanossa (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 178 Kaupunginjohtaja/8

Kaupunginhallituksen ja sen konsernijaoston varajäsenen valinta (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 179 Kaupunginjohtaja/9

Kiinteistölautakunnan jäsenen ja varapuheenjohtajan valinta (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 180 Kaupunginjohtaja/10

Sosiaalilautakunnan varajäsenen valinta (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 181 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/11

Ammattiopetuksen lisätilojen rakentaminen Meritaloon, hankesuunnitelma (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 182 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/12

Helsingin palvelualojen oppilaitoksen Roihuvuoren koulutusyksikön perusparannus (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 183 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/13

Taka-Töölön tontin 480/4 (Töölön kirkko) ja puistoalueen asemakaavan muuttaminen (nro 12059) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 184 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/14

Taka-Töölön korttelin 14490 ja vesi- ym. alueiden (Toivo Kuulan puisto) asemakaavan muuttaminen (nro 11961) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 185 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/15

Länsisataman kortteleiden nro 20080 ja 20081 ym. alueiden (Lapinlahden sairaala-alue) asemakaavan hyväksyminen ja suojaviheralueen asemakaavan muuttaminen (nro 12046) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 186 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/16

Oulunkylän kortteleiden nro 28218, 28236, 28237, 28239 - 28243, 28272, 28275 - 28287, 28289 ja 28291 ym. alueiden (Maunulan eteläosa) asemakaavan muuttaminen (nro 12025) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 187 Sosiaali- ja terveystoimi/17

Palvelusetelikokeilun jatkaminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 188 Sosiaali- ja terveystoimi/18

Lasten ja nuorten psykiatristen palvelujen toteutumisen seuranta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 189

Kaupunginvaltuuston kokouksessa jätettiin seuraavat kuusi aloitetta (pdf) (html)§ 171 Ordföranden/1

Namnupprop, laglighet och beslutförhet (pdf) (html)

Bilaga 1


§ 172 Ordföranden/2

Val av protokolljusterare (pdf) (html)


§ 173 Ordföranden/3

Frågestund (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2


§ 174 Stadsdirektören/4

Remissdebatt om beredningen av strategiprogrammet för 2013-2016 (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 175 Stadsdirektören/5

Lån till Nuorisojääkenttä Oy (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 176 Stadsdirektören/6

Överskridning av ett anslag i 2012 års budget med syftet att bevilja Helsingfors Busstrafik Ab ett kapitallån (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 177 Stadsdirektören/7

Förändring i stadsfullmäktiges sammansättning (pdf) (html)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 178 Stadsdirektören/8

Val av ersättare i stadsstyrelsen och dess koncernsektion (pdf) (html)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 179 Stadsdirektören/9

Val av ledamot och vice ordförande i fastighetsnämnden (pdf) (html)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 180 Stadsdirektören/10

Val av ersättare i socialnämnden (pdf) (html)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 181 Stadsplanerings- och fastighetsväsendet/11

Byggande av tilläggslokaler för yrkesutbildning i Havshuset, projektplan (pdf) (html)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 182 Stadsplanerings- och fastighetsväsendet/12

Ombyggnad av utbildningsenheten i Kasberget vid Helsingfors läroanstalt för servicebranscherna (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 183 Stadsplanerings- och fastighetsväsendet/13

Detaljplaneändring för tomten 480/4 (Tölö kyrka) och parkområde i Bortre Tölö (nr 12059) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Bilaga 6

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 184 Stadsplanerings- och fastighetsväsendet/14

Detaljplaneändring för kvarteret 14490 och vattenområde m.m. (Toivo Kuulas park) i Bortre Tölö (nr 11961) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 185 Stadsplanerings- och fastighetsväsendet/15

Detaljplan för kvarteren nr 20080 och 20081 m.m. (Lappvikens sjukhusområde) och detaljplaneändring för skyddsgrönområde i Västra hamnen (nr 12046) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Bilaga 6

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 186 Stadsplanerings- och fastighetsväsendet/16

Detaljplaneändring för kvarteren nr 28218, 28236, 28237, 28239 - 28243, 28272, 28275 - 28287, 28289 och 28291 m.m. i Åggelby (södra delen av Månsas) (nr 12025) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Bilaga 6

Bilaga 7

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 187 Social- och hälsovårdsväsendet/17

Fortsättning på servicesedelsförsöket (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 188 Social- och hälsovårdsväsendet/18

Uppföljning av hur de barn- och ungdomspsykiatriska tjänsterna har skötts (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 189

Vid stadsfullmäktiges sammanträde inlämnades följande sex motioner (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 18:10