Suoraan sisältöön

Kaupunginvaltuusto / Stadsfullmäktige
05 / 14.03.2012Tulostusversio (pdf)Sisältö / Innehåll:


§ 59 Puheenjohtaja/1

Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus (pdf) (html)

Liite 1


§ 60 Puheenjohtaja/2

Pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 61 Kaupunginjohtaja/3

Vuoden 2011 talousarvion toteutumattomat sitovat toiminnalliset tavoitteet (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 62 Kaupunginjohtaja/4

Kiinteistölautakunnan jäsenen valinta (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 63 Kaupunginjohtaja/5

Sosiaalilautakunnan ruotsinkielisen jaoston varajäsenen valinta (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 64 Sivistys- ja henkilöstötoimi/6

Opetustoimen johtosäännön muuttaminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 65 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/7

Meilahden ala-asteen perusparannuksen hankesuunnitelma (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 66 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/8

Sörnäistenniemen asuinkerrostalotonttien vuokrausperusteet (Sörnäinen, Kalasatama, 10590/1 - 2) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 67 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/9

Vuosaaren Aurinkolahden tontin vuokrausperusteet (Vuosaari, Aurinkolahti, 54276/4) (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 68 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/10

Laajasalon kortteleiden nro 49177 - 49179 ym. alueiden (Kaitalahden eteläosa) asemakaavan muuttaminen (nro 12016) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 69 Sosiaali- ja terveystoimi/11

Jäsenen valinta Kårkulla samkommun -nimisen kuntayhtymän valtuustoon (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 70 Kaupunginjohtaja/12

Kaj / Vt Pauli Leppä-ahon aloite Hitas-järjestelmän muuttamisesta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 71

Kaupunginvaltuuston kokouksessa jätettiin seuraavat 39 aloitetta (pdf) (html)§ 59 Ordföranden/1

Namnupprop, laglighet och beslutförhet (pdf) (html)

Bilaga 1


§ 60 Ordföranden/2

Val av protokolljusterare (pdf) (html)


§ 61 Stadsdirektören/3

Ouppnådda bindande verksamhetsmål i 2011 års budget (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 62 Stadsdirektören/4

Val av ledamot i fastighetsnämnden (pdf) (html)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 63 Stadsdirektören/5

Val av ersättare i socialnämndens svenska sektion (pdf) (html)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 64 Bildnings- och personalväsendet/6

Ändring av instruktionen för utbildningsväsendet (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 65 Stadsplanerings- och fastighetsväsendet/7

Projektplan för ombyggnad av Meilahden ala-asteen koulus skolhus (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 66 Stadsplanerings- och fastighetsväsendet/8

Arrendegrunder för tomter för flervåningshus på Sörnäsudden (Sörnäs, Fiskehamnen, 10590/1 - 2) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 67 Stadsplanerings- och fastighetsväsendet/9

Arrendegrunder för en tomt i Solvik i Nordsjö (Nordsjö, Solvik, 54276/4) (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 68 Stadsplanerings- och fastighetsväsendet/10

Detaljplaneändring för kvarteren nr 49177 - 49179 och andra områden på Degerö (södra delen av Hålvik) (nr 12016) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Bilaga 6

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 69 Social- och hälsovårdsväsendet/11

Val av ledamot i fullmäktige för Kårkulla samkommun (pdf) (html)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 70 Stadsdirektören/12

Kaj / Den av ledamoten Pauli Leppä-aho väckta motionen om ändring av hitassystemet (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 71

Vid stadsfullmäktiges sammanträde inlämnades följande 39 motioner (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 18:10