Suoraan sisältöön

Kaupunginvaltuusto / Stadsfullmäktige
04 / 29.02.2012Tulostusversio (pdf)Sisältö / Innehåll:


§ 48 Puheenjohtaja/1

Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus (pdf) (html)

Liite 1


§ 49 Puheenjohtaja/2

Pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 50

Valtuutettu Markku Vuorisen liittyminen Keskustan valtuustoryhmään (pdf) (html)

Liite 1


§ 51 Puheenjohtaja/3

Kyselytunti (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 52 Kaupunginjohtaja/4

Kaupunginjohtajan viran täyttäminen (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 53 Kaupunginjohtaja/5

Sosiaalilautakunnan varajäsenen valinta (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 54 Kaupunginjohtaja/6

Lainan ja takauksen myöntäminen Urheiluhallit Oy:lle (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 55 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/7

Vuokrausperusteet Myllypuron tontin 45143/3 lisärakentamisoikeudelle (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 56 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/8

Taka-Töölön puistoalueiden sekä korttelin 468 osan ja katu- ja puistoalueiden maanalaisten tilojen (Töölönkadun pysäköintilaitos) asemakaavan muuttaminen (nro 12032) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 57 Kaupunginjohtaja/9

Kaj / Vt Pauli Leppä-ahon aloite Hitas-järjestelmän muuttamisesta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 58

Kaupunginvaltuuston kokouksessa jätettiin seuraavat 27 aloitetta (pdf) (html)§ 48 Ordföranden/1

Namnupprop, laglighet och beslutförhet (pdf) (html)

Bilaga 1


§ 49 Ordföranden/2

Val av protokolljusterare (pdf) (html)


§ 50

Fullmäktigeledamoten Markku Vuorinen ansluter sig till Centerns fullmäktigegrupp (pdf) (html)

Bilaga 1


§ 51 Ordföranden/3

Frågestund (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2


§ 52 Stadsdirektören/4

Tillsättande av tjänsten som stadsdirektör (pdf) (html)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 53 Stadsdirektören/5

Val av ersättare i socialnämnden (pdf) (html)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 54 Stadsdirektören/6

Lån och borgen till Urheiluhallit Oy (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 55 Stadsplanerings- och fastighetsväsendet/7

Arrendegrunder för ett tillskott till byggrätten för tomten 45143/3 i Kvarnbäcken (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 56 Stadsplanerings- och fastighetsväsendet/8

Detaljplaneändring för parkområden, en del av kvarteret nr 468 och underjordiska utrymmen (Tölögatans parkeringsanläggning) under gatu- och parkområden i Bortre Tölö (nr 12032) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 57 Stadsdirektören/9

Kaj / Den av ledamoten Pauli Leppä-aho väckta motionen om ändring av hitassystemet (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 58

Vid stadsfullmäktiges sammanträde inlämnades följande 27 motioner (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 18:10