Suoraan sisältöön

Kaupunginvaltuusto / Stadsfullmäktige
03 / 15.02.2012Tulostusversio (pdf)Sisältö / Innehåll:


§ 28 Puheenjohtaja/1

Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus (pdf) (html)

Liite 1


§ 29 Puheenjohtaja/2

Pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 30 Kaupunginjohtaja/3

Vuoden 2013 talousarvioehdotuksen valmistelua koskeva lähetekeskustelu (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Liite 10

Liite 11

Liite 12

Liite 13

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 31 Kaupunginjohtaja/4

Eron myöntäminen sivistys- ja henkilöstötoimen apulaiskaupunginjohtaja Tuula Haataiselle (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 32 Kaupunginjohtaja/5

Lainan myöntäminen Helsingin Golfklubi ry:lle (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 33 Kaupunginjohtaja/6

Opetuslautakunnan ruotsinkielisen jaoston jäsenen valinta (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 34 Sivistys- ja henkilöstötoimi/7

Käräjäoikeuden lautamiehen valinta (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 35 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/8

Hermannin tontin 21007/6, kortteleiden nro 21016 ja 21017, tontin 21021/2 sekä puisto- ja katualueen asemakaavan muuttaminen (nro 12047) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 36 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/9

Oulunkylän korttelin 28312 osan asemakaavan hyväksyminen sekä tonttien 28303/6, 7, 11 ja 21 ym. alueiden (Hirsipadontien alue) asemakaavan muuttaminen (nro 12045) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 37 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/10

Vuosaaren kortteleiden nro 54340 - 54346 ja korttelin nro 54202 osan ym. alueiden asemakaavan hyväksyminen ja korttelin nro 54202 ym. alueiden (Kallahdenniemi) asemakaavan muuttaminen (nro 11970) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 38 Kaupunginjohtaja/11

Kj / Vt Thomas Wallgrenin aloite veroparatiisivapaasta Helsingistä (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 39 Kaupunginjohtaja/12

Kj / Vt Heidi Ekholm-Talaksen aloite palveluntarjoajan tausta- ja luottotietojen tarkistamisesta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 40 Kaupunginjohtaja/13

Sj / Vt Sari Näreen aloite luottamus- ja työsuhteisten oikeusturvan parantamisesta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 41 Kaupunginjohtaja/14

Sj / Vt Tarja Tenkulan aloite koskien Siltamäen liikuntapuiston parkkipaikan laajennusta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 42 Kaupunginjohtaja/15

Sj / Vt Päivi Lipposen aloite selvityksen tekemisestä maauimalan perustamiseksi (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 43 Kaupunginjohtaja/16

Kaj / Vt Tarja Tenkulan aloite asukastilojen hankinnasta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 44 Kaupunginjohtaja/17

Kaj / Vt Pauli Leppä-ahon aloite Hitas-järjestelmän muuttamisesta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 45 Kaupunginjohtaja/18

Kaj / Vt Ville Ylikahrin aloite selvityksen tekemisestä Länsiväylän muuttamisesta kaupunkibulevardiksi (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 46 Kaupunginjohtaja/19

Stj / Vt Lasse Männistön aloite kotihoidon palveluntuotannon tehostamisesta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 47

Kaupunginvaltuuston kokouksessa jätettiin seuraavat 19 aloitetta (pdf) (html)§ 28 Ordföranden/1

Namnupprop, laglighet och beslutförhet (pdf) (html)

Bilaga 1


§ 29 Ordföranden/2

Val av protokolljusterare (pdf) (html)


§ 30 Stadsdirektören/3

Remissdebatt om beredningen av förslaget till budget för år 2013 (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Bilaga 6

Bilaga 7

Bilaga 8

Bilaga 9

Bilaga 10

Bilaga 11

Bilaga 12

Bilaga 13

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 31 Stadsdirektören/4

Avskedsansökan från biträdande stadsdirektören för bildnings- och personalväsendet Tuula Haatainen (pdf) (html)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 32 Stadsdirektören/5

Lån till Helsingfors Golfklubb rf (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 33 Stadsdirektören/6

Val av ledamot i utbildningsnämndens svenska sektion (pdf) (html)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 34 Bildnings- och personalväsendet/7

Val av nämndeman vid tingsrätten (pdf) (html)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 35 Stadsplanerings- och fastighetsväsendet/8

Detaljplaneändring för tomten nr 21007/6, kvarteren nr 21016 och 21017, tomten nr 21021/2 och park- och gatuområde i Hermanstad (nr 12047) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 36 Stadsplanerings- och fastighetsväsendet/9

Detaljplan för en del av kvarteret nr 28312 och detaljplaneändring för tomterna nr 28303/6, 7, 11 och 21 m.m. (området vid Timmerdammsvägen) i Åggelby (nr 12045) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 37 Stadsplanerings- och fastighetsväsendet/10

Detaljplan för kvarteren nr 54340 - 54346 och en del av kvarteret nr 54202 m.m. och detaljplaneändring för kvarteret nr 54202 m.m. (Kallviksudden) i Nordsjö (nr 11970) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Bilaga 6

Bilaga 7

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 38 Stadsdirektören/11

Kj / Den av ledamoten Thomas Wallgren väckta motionen om ett skatteparadisfritt Helsingfors (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 39 Stadsdirektören/12

Kj / Den av ledamoten Heidi Ekholm-Talas väckta motionen om kontroll av tjänsteproducenternas bakgrund och kreditvärdighet (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 40 Stadsdirektören/13

Sj / Den av ledamoten Sari Näre väckta motionen om förbättring av de förtroendevaldas och de anställdas rättsskydd (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 41 Stadsdirektören/14

Sj / Den av ledamoten Tarja Tenkula väckta motionen om utbyggnad av parkeringsplatsen vid Brobacka idrottspark (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 42 Stadsdirektören/15

Sj / Den av ledamoten Päivi Lipponen väckta motionen om en utredning om ett nytt friluftsbad (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 43 Stadsdirektören/16

Kaj / Den av ledamoten Tarja Tenkula väckta motionen om invånarhus (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 44 Stadsdirektören/17

Kaj / Den av ledamoten Pauli Leppä-aho väckta motionen om ändring av hitassystemet (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 45 Stadsdirektören/18

Kaj / Den av ledamoten Ville Ylikahri väckta motionen om en utredning om ändring av Västerleden till en stadsboulevard (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 46 Stadsdirektören/19

Stj / Den av ledamoten Lasse Männistö väckta motionen om effektivare tjänsteproduktion inom hemvården (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Bilaga 6

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 47

Vid stadsfullmäktiges sammanträde inlämnades följande 19 motioner (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 18:10