Suoraan sisältöön

Kaupunginvaltuusto / Stadsfullmäktige
02 / 01.02.2012Tulostusversio (pdf)Sisältö / Innehåll:


§ 17 Puheenjohtaja/1

Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus (pdf) (html)

Liite 1


§ 18 Puheenjohtaja/2

Pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 19 Kaupunginjohtaja/3

Helsingin Energia -liikelaitoksen toimitusjohtajan viran täyttäminen (pdf) (html)

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 20 Kaupunginjohtaja/4

Eräiden vuoden 2011 talousarvioon merkittyjen määrärahojen ylittäminen, erään toimintakatteen vahvistaminen, määrärahojen siirtäminen ja eräiden määrärahojen käyttötarkoitusten muuttaminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Liite 10

Liite 11

Liite 12

Liite 13

Liite 14

Liite 15

Liite 16

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 21 Kaupunginjohtaja/5

Vuonna 2011 käyttämättä jääneiden määrärahojen perusteella myönnettävät ylitysoikeudet vuoden 2012 talousarvioon (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 22 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/6

Tontin 28324/2 myyminen Asunto Oy Helsingin Kuusihoville sekä vuokraus- ja osto-optiopäätöksen muuttaminen (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 23 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/7

Vuosaaren Aurinkolahden tontin 54286/2 vuokrausperusteet (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 24 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/8

Kaarelan tontin 33037/3 vuokrausperusteet (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 25 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/9

Kaarelan puisto-, lähivirkistys-, vesi-, urheilu- ja virkistysalueiden (Malminkartanon liikuntapuisto ja Kaarelan talli) asemakaavan muuttaminen (nro 11995) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 26 Kaupunginjohtaja/10

Helsingin Energia -liikelaitoksen johtokunnan jäsenen valinta (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 27

Kaupunginvaltuuston kokouksessa jätettiin seuraavat viisi aloitetta (pdf) (html)§ 17 Ordföranden/1

Namnupprop, laglighet och beslutförhet (pdf) (html)

Bilaga 1


§ 18 Ordföranden/2

Val av protokolljusterare (pdf) (html)


§ 19 Stadsdirektören/3

Tillsättande av tjänsten som verkställande direktör för affärsverket Helsingfors Energi (pdf) (html)

Bilaga 2

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 20 Stadsdirektören/4

Överskridning av anslag, fastställande av ett verksamhetsbidrag respektive överföring av anslag och ändring av anslagsdisponeringen i 2011 års budget (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Bilaga 6

Bilaga 7

Bilaga 8

Bilaga 9

Bilaga 10

Bilaga 11

Bilaga 12

Bilaga 13

Bilaga 14

Bilaga 15

Bilaga 16

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 21 Stadsdirektören/5

Överskridningsrätt i 2012 års budget som beviljas av oförbrukade anslag 2011 (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 22 Stadsplanerings- och fastighetsväsendet/6

Försäljning av tomten 28324/2 till Asunto Oy Helsingin Kuusihovi och ändring av beslutet om utarrendering och köpoption (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 23 Stadsplanerings- och fastighetsväsendet/7

Arrendegrunder för tomten nr 54286/2 i Solvik, Nordsjö (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 24 Stadsplanerings- och fastighetsväsendet/8

Arrendegrunder för tomten nr 33037/3 i Kårböle (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 25 Stadsplanerings- och fastighetsväsendet/9

Detaljplaneändring för parkområden, områden för närrekreation och vatten-, idrotts- och rekreationsområden i Kårböle (Malmgårds idrottspark och Kårböle stall) (nr 11995) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 26 Stadsdirektören/10

Val av ledamot i direktionen för affärsverket Helsingfors Energi (pdf) (html)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 27

Vid stadsfullmäktiges sammanträde inlämnades följande fem motioner (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 18:10