Suoraan sisältöön

Kaupunginvaltuusto / Stadsfullmäktige
17 / 21.10.2020Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö / Innehåll:


§ 267 Asia/1

Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus (pdf) (html)


§ 268 Asia/2

Pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 269 Asia/3

Kaupunkiympäristölautakunnan varajäsenen sekä ympäristö- ja lupajaoston jäsenen ja varapuheenjohtajan valinta (pdf) (html)

Liite 1

Eronpyyntö 17.9.2020

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 270 Asia/4

Hallintosäännön muuttaminen, työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta annetun lain mukaisten tehtävien hoitaminen ja virkasuhteeseen ottaminen ilman julkista hakumenettelyä (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 271 Asia/5

Grundskolan Norsen, Cygnaeus enhetenin perusparannuksen hankesuunnitelma (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Cygnaeus enheten hankesuunnitelman liitteet 1-6

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 272 Asia/6

Nuorten aloitteet 1.1.−30.6.2020 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 273 Asia/7

Kunnan asukkaan aloitteet 1.1. - 30.6.2020 (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 274 Asia/8

Valtuutettu Otto Meren aloite Kauppatorin lokkiongelman helpottamiseksi (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 275 Asia/9

Valtuutettu Ville Jalovaaran aloite säännöistä sähköpotkulautojen pysäköinnille ja pysäköinninvalvonnalle (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 276 Asia/10

Valtuutettu Laura Rissasen aloite yhden vyöhykkeen kertalippujen käyttöönotosta joukkoliikenteessä (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 277 Asia/11

Valtuutettu Martina Harms-Aallon aloite Fredrikintorin kunnostamisesta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 278 Asia/12

Valtuutettu Kauko Koskisen aloite Malmin lentokentän säilyttämisestä lentokäytössä asemakaavan vahvistumiseen saakka (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 279 Asia/13

Valtuutettu Petrus Pennasen aloite petoeläinten pesimisen tukemisesta (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 280 Asia/14

Valtuutettu Seija Muurisen aloite kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden kiinteistöjen myyntipolitiikasta (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 281 Asia/15

Valtuutettu Petrus Pennasen aloite viihtyvyyden ja yhteisöllisyyden edistämisestä korttelipihapilotilla (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 282 Asia/16

Valtuutettu Atte Harjanteen aloite viherkertoimen käytön edistämisestä kaavaprosessissa (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 283 Asia/17

Valtuutettu Eveliina Heinäluoman aloite HKL:n pääkonttori Itäkeskuksen Jokerikorttelin yhteyteen (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 284 Asia/18

Valtuutettu Alviina Alametsän aloite mielenterveyden ensiapukoulutuksesta oppilaille ja opettajille (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 285 Asia/19

Valtuutettu Sinikka Vepsän aloite Huslabin näytteenottopisteen perustamisesta Jakomäen terveysasemalle (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 286 Asia/20

Valtuutettu Paavo Arhinmäen aloite Kontulan asukkaiden kokoontumistilojen parantamisen selvittämisestä (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 287

Kokouksessa jätetyt aloitteet (pdf) (html)§ 267 Ärende/1

Namnupprop, laglighet och beslutsförhet (pdf) (html)


§ 268 Ärende/2

Val av protokolljusterare (pdf) (html)


§ 269 Ärende/3

Val av ersättare i stadsmiljönämnden samt ledamot och vice ordförande i miljö- och tillståndssektionen (pdf) (html)

Bilaga 1

Eronpyyntö 17.9.2020

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 270 Ärende/4

Ändring av förvaltningsstadgan, skötsel av uppgifter enligt lagen om ett kommunförsök som gäller främjande av sysselsättningen och anställning i tjänsteförhållande utan offentligt ansökningsförfarande (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 271 Ärende/5

Projektplan för ombyggnad av Grundskolan Norsen, Cygnaeus-enheten (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Cygnaeus enheten hankesuunnitelman liitteet 1-6

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 272 Ärende/6

Initiativ från ungdomar 1.1–30.6.2020 (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 273 Ärende/7

Initiativ från kommuninvånare 1.1–30.6.2020 (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 274 Ärende/8

Den av ledamoten Otto Meri väckta motionen om underlättande av måsproblemet på Salutorget (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 275 Ärende/9

Den av ledamoten Ville Jalovaara väckta motionen om anvisningar för parkering av elsparkcyklar och parkeringsövervakning (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 276 Ärende/10

Den av ledamoten Laura Rissanen väckta motionen om enkelbiljetter för en zon inom kollektivtrafiken (pdf) (html)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 277 Ärende/11

Den av ledamoten Martina Harms-Aalto väckta motionen om restaurering av Fredrikstorget (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 278 Ärende/12

Den av ledamoten Kauko Koskinen väckta motionen om bevarad flygverksamhet på Malms flygplats tills detaljplanen har fastställts (pdf) (html)

Ärendet bordlades vid sammanträdet

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 279 Ärende/13

Den av ledamoten Petrus Pennanen väckta motionen om främjande av möjligheterna för rovdjur att bygga bo (pdf) (html)

Ärendet bordlades vid sammanträdet

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 280 Ärende/14

Den av ledamoten Seija Muurinen väckta motionen om försäljningspolitiken för kulturhistoriskt värdefulla fastigheter (pdf) (html)

Ärendet bordlades vid sammanträdet

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 281 Ärende/15

Den av ledamoten Petrus Pennanen väckta motionen om främjande av trivseln och samhörigheten med hjälp av ett pilotprojekt för kvartersgårdar (pdf) (html)

Ärendet bordlades vid sammanträdet

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 282 Ärende/16

Den av ledamoten Atte Harjanne väckta motionen om främjad användning av grönkoefficienten i planläggningsprocessen (pdf) (html)

Ärendet bordlades vid sammanträdet

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 283 Ärende/17

Den av ledamoten Eveliina Heinäluoma väckta motionen om placering av HST:s huvudkontor i Jokerkvarteret i Östra centrum (pdf) (html)

Ärendet bordlades vid sammanträdet

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 284 Ärende/18

Den av ledamoten Alviina Alametsä väckta motionen om utbildning i första hjälpen till psykisk hälsa för elever och lärare (pdf) (html)

Ärendet bordlades vid sammanträdet

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 285 Ärende/19

Den av ledamoten Sinikka Vepsä väckta motionen om ett provtagningsställe för Huslab till Jakobacka hälsostation (pdf) (html)

Ärendet bordlades vid sammanträdet

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 286 Ärende/20

Den av ledamoten Paavo Arhinmäki väckta motionen om förbättring av samlingslokalerna för invånarna i Gårdsbacka (pdf) (html)

Ärendet bordlades vid sammanträdet

Bilaga 1

Bilaga 2

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 287

Motioner inlämnade vid sammanträdet (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.16.06.2022 15:22