Suoraan sisältöön

Kaupunginvaltuusto / Stadsfullmäktige
13 / 26.08.2020Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö / Innehåll:


§ 178 Asia/1

Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus (pdf) (html)


§ 179 Asia/2

Pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 180 Asia/3

Käräjäoikeuden lautamiehen valinta (pdf) (html)

Liite 1

Eroilmoitus 24.3.2020

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 181 Asia/4

Keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö Borgströminmäki -nimisen yhtiön perustaminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 182 Asia/5

Vuokrausperiaatteiden määrittäminen asunkerrostalotonteille sekä määräalalle (Vallila, suunnitellut tontit 22585/19 ja 21 sekä puistokiinteistö 91-22-9903-101) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 183 Asia/6

Vuokraus- ja myyntiperiaatteiden määrittäminen Lumo Kodit Oy:lle varatuille tonteille (Vartiokylä, Puotilan ostoskeskus) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 184 Asia/7

Jätkäsaaren palvelukortteleiden asemakaavan muuttaminen (nro 12608) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 185 Asia/8

Pakilantie 59 ja 81 sekä Ripusuontie 59 asemakaavan muuttaminen (nro 12233) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 186 Asia/9

Malmin Askartie 2:n asemakaavan muuttaminen (nro 12622) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 187 Asia/10

Itäkeskuksen Jokerikorttelin asemakaavan muuttaminen (nro 12633) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 188 Asia/11

Kauppamyllyntien ympäristön asemakaava ja asemakaavan muutos (nro 12646) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 189 Asia/12

Vallisaaren ja Kuninkaansaaren ym. alueiden asemakaavan hyväksyminen (nro 12560) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 190

Kokouksessa jätetyt aloitteet (pdf) (html)§ 178 Ärende/1

Namnupprop, laglighet och beslutsförhet (pdf) (html)


§ 179 Ärende/2

Val av protokolljusterare (pdf) (html)


§ 180 Ärende/3

Val av nämndeman vid tingsrätten (pdf) (html)

Bilaga 1

Eroilmoitus 24.3.2020

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 181 Ärende/4

Bildande av Ömsesidiga fastighetsaktiebolaget Borgströmsbacken (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 182 Ärende/5

Arrendeprinciper för tomter för flervåningshus och för ett outbrutet område (Vallgård, de planerade tomterna 22585/19 och 21 och parkfastigheten 91-22-9903-101) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 183 Ärende/6

Arrende- och försäljningsprinciper för tomter reserverade för Lumo Kodit Oy (Botby, Botby gårds köpcentrum) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 184 Ärende/7

Detaljplaneändring för Busholmens servicekvarter (nr 12608) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 185 Ärende/8

Detaljplaneändring för Baggbölevägen 59 och 81 samt Ripukärrsvägen 59 (nr 12233) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 186 Ärende/9

Detaljplaneändring för Askarslättsvägen 2 i Malm (nr 12622) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 187 Ärende/10

Detaljplaneändring för Jokerkvarteret i Östra centrum (nr 12633) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Bilaga 6

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 188 Ärende/11

Detaljplan och detaljplaneändring för området vid Handelskvarnsvägen (nr 12646) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 189 Ärende/12

Detaljplan för Skanslandet och Kungsholmen och andra områden (nr 12560) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Bilaga 6

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 190

Motioner inlämnade vid sammanträdet (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.16.06.2022 15:22