Suoraan sisältöön

Kaupunginvaltuusto / Stadsfullmäktige
06 / 15.03.2017Tulostusversio (pdf)Sisältö / Innehåll:


§ 155 Puheenjohtaja/1

Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus (pdf) (html)

Liite 1


§ 156 Puheenjohtaja/2

Pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 157 Puheenjohtaja/3

Uusi valtuustoryhmä (pdf) (html)

Liite 1


§ 158 Puheenjohtaja/4

Kyselytunti (pdf) (html)


§ 159 Kaupunginjohtaja/5

Käräjäoikeuden lautamiehen valinta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 160 Kaupunginjohtaja/6

Vuoden 2016 talousarvion toteutumattomat sitovat toiminnalliset tavoitteet (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 161 Kaupunginjohtaja/7

Vuoden 2016 talousarvion tytäryhteisöjen toteutumattomat sitovat tavoitteet (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 162 Kaupunginjohtaja/8

Kunnan jäsenen tekemä osaliitosesitys kuntarakennelain (1698/2009) mukaan (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 163 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/9

Hermannin Mathilda Wreden kujan asemakaavan muuttaminen (nro 12402) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 164 Sosiaali- ja terveystoimi/10

Sosiaali- ja terveysviraston tekstinkäsittelytoiminnan siirtäminen liikkeenluovutuksena Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymälle (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Siirtyvä henkilöstö 1.4.2017

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 165

Kokouksessa jätetyt aloitteet (pdf) (html)§ 155 Ordföranden/1

Namnupprop, laglighet och beslutsförhet (pdf) (html)

Bilaga 1


§ 156 Ordföranden/2

Val av protokolljusterare (pdf) (html)


§ 157 Ordföranden/3

Ny fullmäktigegrupp (pdf) (html)

Bilaga 1


§ 158 Ordföranden/4

Frågestund (pdf) (html)


§ 159 Stadsdirektören/5

Val av nämndeman vid tingsrätten (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 160 Stadsdirektören/6

Ouppnådda bindande verksamhetsmål i 2016 års budget (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 161 Stadsdirektören/7

Ouppnådda bindande mål för dottersammanslutningar i 2016 års budget (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 162 Stadsdirektören/8

Framställning från en kommunmedlem om partiell inkorporering med stöd av kommunstrukturlagen (1698/2009) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 163 Stadsplanerings- och fastighetsväsendet/9

Detaljplaneändring för området kring Mathilda Wredes gränd i Hermanstad (nr 12402) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 164 Social- och hälsovårdsväsendet/10

Överföring av social- och hälsovårdsverkets textbehandlingsverksamhet till samkommunen Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt som överlåtelse av rörelse (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Siirtyvä henkilöstö 1.4.2017

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Bilaga 6

Bilaga 7

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 165

Motioner inlämnade vid sammanträdet (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.JAA
05.12.2019 18:10