Suoraan sisältöön

Kaupunginvaltuusto / Stadsfullmäktige
05 / 01.03.2017Tulostusversio (pdf)Sisältö / Innehåll:


§ 136 Puheenjohtaja/1

Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus (pdf) (html)

Liite 1


§ 137 Puheenjohtaja/2

Pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 138 Kaupunginjohtaja/3

Eron myöntäminen kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan virasta (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 139 Kaupunginjohtaja/4

Rakentamispalveluliikelaitoksen perustaminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 140 Rakennus- ja ympäristötoimi/5

Kulosaaren metrosillan peruskorjauksen hankesuunnitelman enimmäishinnan korottaminen (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 141 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/6

Länsi-Pakilan Elontie 56:n asemakaavan muuttaminen (nro 12413, tontti 34143/3) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 142 Kaupunginjohtaja/7

Valtuutettu Yrjö Hakasen aloite Kontupisteen ja Mellarin digipalveluiden jatkon turvaamiseksi (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 143 Kaupunginjohtaja/8

Valtuutettu Sami Muttilaisen aloite "tyhjä"-painikkeen poistamisesta äänestyspainikkeista (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 144 Rakennus- ja ympäristötoimi/9

Valtuutettu Vesa Korkkulan aloite HSL:n opiskelija-alennusten laajentamisesta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 145 Rakennus- ja ympäristötoimi/10

Valtuutettu Seija Muurisen aloite Kruunusiltojen käytöstä yöaikaan joukkoliikenteelle (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 146 Rakennus- ja ympäristötoimi/11

Valtuutettu René Hurstin aloite penkkien lisäämisestä Otto-Iivari Meurmanin puistoon (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 147 Sivistystoimi/12

Valtuutettu Dan Koivulaakson aloite kuntouttavan vankityön jatkamisedellytysten turvaamisesta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 148 Sivistystoimi/13

Valtuutettu Tuomo Valokaisen aloite uimahallien aukioloaikojen pidentämisestä (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 149 Sivistystoimi/14

Valtuutettu Yrjö Hakasen aloite saamenkielisestä opetuksesta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 150 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/15

Valtuutettu Petra Malinin aloite turvallisemmasta suojatiekaupungista (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 151 Sosiaali- ja terveystoimi/16

Valtuutettu Veronika Honkasalon aloite viranhaltijoiden ja luottamushenkilöiden jalkautumisesta vanhuspalvelujen pariin (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 152 Sosiaali- ja terveystoimi/17

Valtuutettujen Anna Vuorjoen ja Mari Holopaisen aloite varhaiskasvatuksen psykologitoiminnan käynnistämiseksi (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 153 Sosiaali- ja terveystoimi/18

Valtuutettu Mari Rantasen aloite kokemusasiantuntijoiden käytöstä omaishoitajien palvelujen kehittämisessä (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 154

Kokouksessa jätetyt aloitteet (pdf) (html)§ 136 Ordföranden/1

Namnupprop, laglighet och beslutsförhet (pdf) (html)

Bilaga 1


§ 137 Ordföranden/2

Val av protokolljusterare (pdf) (html)


§ 138 Stadsdirektören/3

Avskedsansökan från tjänsten som biträdande stadsdirektör för stadsplanerings- och fastighetsväsendet (pdf) (html)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 139 Stadsdirektören/4

Inrättande av affärsverket byggtjänsten (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Bilaga 6

Bilaga 7

Bilaga 8

Bilaga 9

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 140 Byggnads- och miljöväsendet/5

Högre maximipris i projektplanen för ombyggnad av Brändö metrobro (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 141 Stadsplanerings- och fastighetsväsendet/6

Detaljplaneändring för tomten 34143/3 vid Elovägen 56 i Västra Baggböle (nr 12413) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 142 Stadsdirektören/7

Den av ledamoten Yrjö Hakanen väckta motionen om fortsatta digitala tjänster i Kontupiste och Mellari (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 143 Stadsdirektören/8

Den av ledamoten Sami Muttilainen väckta motionen om slopande av alternativet blankt på röstningsknapparna (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 144 Byggnads- och miljöväsendet/9

Den av ledamoten Vesa Korkkula väckta motionen om utvidgning av HRT:s studeranderabatter (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 145 Byggnads- och miljöväsendet/10

Den av ledamoten Seija Muurinen väckta motionen om användning av Kronbroarna nattetid för kollektivtrafik (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 146 Byggnads- och miljöväsendet/11

Den av ledamoten René Hursti väckta motionen om fler bänkar i Otto-Iivari Meurmans park (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 147 Bildningsväsendet/12

Den av ledamoten Dan Koivulaakso väckta motionen om tryggande av förutsättningarna för fortsatt rehabiliterande fångarbete (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 148 Bildningsväsendet/13

Den av ledamoten Tuomo Valokainen väckta motionen om förlängning av simhallarnas öppettider (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 149 Bildningsväsendet/14

Den av ledamoten Yrjö Hakanen väckta motionen om undervisning i och på samiska (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 150 Stadsplanerings- och fastighetsväsendet/15

Den av ledamoten Petra Malin väckta motionen om tryggare övergångsställen i staden (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 151 Social- och hälsovårdsväsendet/16

Den av ledamoten Veronika Honkasalo väckta motionen om fältarbete för tjänstemän och förtroendevalda inom äldreomsorgen (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 152 Social- och hälsovårdsväsendet/17

Den av ledamöterna Anna Vuorjoki och Mari Holopainen väckta motionen om psykologverksamhet inom småbarnspedagogiken (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 153 Social- och hälsovårdsväsendet/18

Den av ledamoten Mari Rantanen väckta motionen om anlitande av erfarenhetsexperter vid utvecklingen av tjänsterna för närståendevårdare (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 154

Motioner inlämnade vid sammanträdet (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.JAA
05.12.2019 18:10