Suoraan sisältöön

Kaupunginvaltuusto / Stadsfullmäktige
01 / 20.01.2016Tulostusversio (pdf)Sisältö / Innehåll:


§ 1 Puheenjohtaja/1

Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus (pdf) (html)

Liite 1


§ 2 Puheenjohtaja/2

Pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 3 Puheenjohtaja/3

Muutos Perussuomalaisten valtuustoryhmän kokoonpanossa (pdf) (html)

Liite 1


§ 4 Kaupunginjohtaja/4

Kaupunginvaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien valinta vuodelle 2016 (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 5 Kaupunginjohtaja/5

Palvelukeskus-liikelaitoksen johtokunnan jäsenen ja varapuheenjohtajan valinta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 6 Kaupunginjohtaja/6

Helsingin kaupungin käyttöomaisuuden poistosuunnitelman tarkistaminen (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 7 Kaupunginjohtaja/7

Koulun ja oppilaitoksen perustamista ja lakkauttamista koskevan toimivallan siirtäminen opetuslautakunnalle (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 8 Sosiaali- ja terveystoimi/8

Vanhuspsykiatrian konsultaatiopoliklinikan ja neuropsykiatrian konsultaatiotyöryhmän siirtäminen liikkeenluovutuksena Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymälle (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Siirtyvä henkilöstö 1.3.2016

Liite 3

Liikkeenluovutussopimuksen henkilöstön asemaa koskeva liite

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 9 Sivistystoimi/9

Käräjäoikeuden lautamiehen valinta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 10 Sivistystoimi/10

Kalasataman alueen peruskoulun perustaminen ja Brahenpuiston koulun yhdistäminen perustettavaan kouluun (pdf) (html)

Liite 1

Lausuntopyyntö Brahenpuiston koulun johtokunnalle

Liite 2

Liite 3

Brahenpuiston koulun johtokunnan ja oppilaskunnan hallituksen lausunnot

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 11 Sivistystoimi/11

Kannelmäen peruskoulun ja Pelimannin ala-asteen koulun yhdistäminen yhtenäiseksi peruskouluksi (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Asukaspalautteet

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 12 Sivistystoimi/12

Ylä-Malmin peruskoulun ja Kotinummen ala-asteen koulun yhdistäminen yhtenäiseksi peruskouluksi (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Kotinummen ala-asteen johtokunnan ja oppilaskunnan lausunnot

Liite 6

Liite 7

Asukaspalautteet

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 13 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/13

Tonttien myynti Kiinteistö Oy Helsingin Putkitie 3:lle (tontit 45199/2 ja 3, Vartiokylä, Roihupelto) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 14 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/14

Eräille yksityiskouluille vuokrattujen tonttien uudet vuokrausperusteet ja vuokrasopimusten jatkaminen (tontit 18625/3, 28221/3, 29135/1, 42052/4 ja 43125/2) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Vuokralaisten muutosesitys kiinteistölautakunnalle liitteineen

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 15 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/15

Vuokrausperusteet kahdelle asuinkerrostalotontille (Haaga, Kivihaka, tontit 29201/4 ja 29076/14) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 16 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/16

Vuokrausperusteet eräille Kuninkaantammen asuntotonteille (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 17 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/17

Punavuoren tontin 114/16 asemakaavan muuttaminen (nro 12110; Punavuorenkatu 16, Ajurien tallit) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Osa päätöshistoriaa

Liite 7

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 18

Kokouksessa jätetyt aloitteet (pdf) (html)§ 1 Ordföranden/1

Namnupprop, laglighet och beslutsförhet (pdf) (html)

Bilaga 1


§ 2 Ordföranden/2

Val av protokolljusterare (pdf) (html)


§ 3 Ordföranden/3

Ändrad sammansättning i Sannfinländarnas fullmäktigegrupp (pdf) (html)

Bilaga 1


§ 4 Stadsdirektören/4

Val av ordförande och vice ordförande för stadsfullmäktige för år 2016 (pdf) (html)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 5 Stadsdirektören/5

Val av ledamot och vice ordförande i direktionen för affärsverket Servicecentralen (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 6 Stadsdirektören/6

Justering av Helsingfors stads avskrivningsplan för anläggningstillgångar (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 7 Stadsdirektören/7

Överföring av befogenheten att inrätta och dra in skolor och läroanstalter till utbildningsnämnden (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 8 Social- och hälsovårdsväsendet/8

Överföring av polikliniken för äldrepsykiatrisk konsultation och teamet för neuropsykiatrisk konsultation till samkommunen Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt som överlåtelse av rörelse (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Siirtyvä henkilöstö 1.3.2016

Bilaga 3

Liikkeenluovutussopimuksen henkilöstön asemaa koskeva liite

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 9 Bildningsväsendet/9

Val av nämndeman vid tingsrätten (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 10 Bildningsväsendet/10

Inrättande av en ny grundskola i Fiskehamnen och sammanslagning av Brahenpuiston koulu med den nya skolan (pdf) (html)

Bilaga 1

Lausuntopyyntö Brahenpuiston koulun johtokunnalle

Bilaga 2

Bilaga 3

Brahenpuiston koulun johtokunnan ja oppilaskunnan hallituksen lausunnot

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 11 Bildningsväsendet/11

Sammanslagning av Kannelmäen peruskoulu och Pelimannin ala-asteen koulu till en enhetlig grundskola (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Asukaspalautteet

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 12 Bildningsväsendet/12

Sammanslagning av Ylä-Malmin peruskoulu och Kotinummen ala-asteen koulu till en enhetlig grundskola (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Kotinummen ala-asteen johtokunnan ja oppilaskunnan lausunnot

Bilaga 6

Bilaga 7

Asukaspalautteet

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 13 Stadsplanerings- och fastighetsväsendet/13

Försäljning av tomterna 45199/2 och 3 till Kiinteistö Oy Helsingin Putkitie 3 (Botby, Kasåkern) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 14 Stadsplanerings- och fastighetsväsendet/14

Nya arrendegrunder för tomter utarrenderade till vissa privata skolor och förlängning av arrendeavtalen (tomterna 18625/3, 28221/3, 29135/1, 42052/4 och 43125/2) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Vuokralaisten muutosesitys kiinteistölautakunnalle liitteineen

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Bilaga 6

Bilaga 7

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 15 Stadsplanerings- och fastighetsväsendet/15

Arrendegrunder för två flervåningshustomter (Haga, Stenhagen, tomterna 29201/4 och 29076/14) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 16 Stadsplanerings- och fastighetsväsendet/16

Arrendegrunder för bostadstomter i Kungseken (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 17 Stadsplanerings- och fastighetsväsendet/17

Detaljplaneändring för tomten 114/16 i Rödbergen (nr 12110, Rödbergsgatan 16, Kuskstallarna) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Bilaga 6

Osa päätöshistoriaa

Bilaga 7

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 18

Motioner inlämnade vid sammanträdet (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 18:10