Suoraan sisältöön

Kaupunginvaltuusto / Stadsfullmäktige
19 / 14.12.2011Tulostusversio (pdf)Sisältö / Innehåll:


§ 248 Puheenjohtaja/1

Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus (pdf) (html)

Liite 1


§ 249 Puheenjohtaja/2

Pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 250 Sivistys- ja henkilöstötoimi/3

Helsingin kaupungin kulttuuristrategia 2012-2017 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 251 Kaupunginjohtaja/4

Selvitys vuoden 2010 arviointikertomuksen johdosta suoritetuista toimenpiteistä (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 252 Kaupunginjohtaja/5

Helsinki-Vantaa-selvityksen hyödyntäminen kaupungin toiminnan kehittämisessä (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 253 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/6

Asukas- ja yrityspysäköintitunnuksen lunastushinnan tarkistaminen 1.1.2012 alkaen (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 254 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/7

Myllypuron tonttien 45156/7 ja 8 (Vartiokylä) vuokrausperusteet (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 255 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/8

Mellunkylän Linnanpellon omakotitonttien 47233/2 - 10 ja 47233/12 - 23 vuokrausperusteet (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 256 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/9

Vallilan siirtolapuutarha-alueen ja katualueen asemakaavan hyväksyminen sekä puistoalueen asemakaavan muuttaminen (nro 11990) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 257 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/10

Vallilan katu- ym. alueiden asemakaavan hyväksyminen sekä Hermannin ja Vallilan puisto- ym. alueiden, Toukolan puistoalueen sekä Kumpulan puisto- ja katualueiden (Vallilanlaakson joukkoliikennekatu) asemakaavan muuttaminen (nro 11978) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 258 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/11

Laajasalon kortteleiden nro 49040 - 49045 ja 49093 - 49095 ym. alueiden asemakaavan hyväksyminen sekä korttelin nro 49057 ja katualueen (Borgströminmäki) asemakaavan muuttaminen (nro 12000) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 259 Kaupunginjohtaja/12

Valtuutettujen tekemien aloitteiden käsitteleminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 260

Kaupunginvaltuuston kokouksessa jätettiin seuraavat kaksi aloitetta: (pdf) (html)§ 248 Ordföranden/1

Namnupprop, laglighet och beslutförhet (pdf) (html)

Bilaga 1


§ 249 Ordföranden/2

Val av protokolljusterare (pdf) (html)


§ 250 Bildnings- och personalväsendet/3

Kulturstrategi för Helsingfors 2012-2017 (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Bilaga 6

Bilaga 7

Bilaga 8

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 251 Stadsdirektören/4

Utredning om åtgärderna med anledning av utvärderingsberättelsen för år 2010 (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 252 Stadsdirektören/5

Utnyttjande av utredningen Helsingfors-Vanda i utvecklingen av stadens verksamhet (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 253 Stadsplanerings- och fastighetsväsendet/6

Justering av inlösningspriset för boende- och företagsparkeringstecken räknat från 1.1.2012 (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 254 Stadsplanerings- och fastighetsväsendet/7

Arrendegrunder för tomterna nr 45156/7 och 8 i Kvarnbäcken (Botby) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 255 Stadsplanerings- och fastighetsväsendet/8

Arrendegrunder för tomterna nr 47233/2 - 10 och 47233/12 - 23 i Borgåkern i Mellungsby (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 256 Stadsplanerings- och fastighetsväsendet/9

Detaljplan för koloniträdgårdsområde och gatuområde och detaljplaneändring för parkområde i Vallgård (nr 11990) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 257 Stadsplanerings- och fastighetsväsendet/10

Detaljplan för gatuområden m.m. i Vallgård och detaljplaneändring för park- och gatuområden m.m. i Hermanstad, Vallgård, Majstad och Gumtäkt (kollektivtrafikgatan i Vallgårdsdalen) (nr 11978) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Bilaga 6

Bilaga 7

Bilaga 8

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 258 Stadsplanerings- och fastighetsväsendet/11

Detaljplan för kvarteren nr 49040 - 49045 och 49093 - 49095 m.m. och detaljplaneändring för kvarteret nr 49057 och gatuområde på Degerö (Borgströmsbacken) (nr 12000) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 259 Stadsdirektören/12

Behandling av fullmäktigemotioner (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 260

Vid stadsfullmäktiges sammanträde inlämnades följande två motioner (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 18:10