Suoraan sisältöön

Kaupunginvaltuusto / Stadsfullmäktige
18 / 30.11.2011Tulostusversio (pdf)Sisältö / Innehåll:


§ 230 Puheenjohtaja/1

Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus (pdf) (html)


§ 231 Puheenjohtaja/2

Pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 232 Kaupunginjohtaja/3

Eräiden vuoden 2011 talousarvioon merkittyjen määrärahojen ylittäminen sekä erään määrärahan siirtäminen ja käyttötarkoituksen muuttaminen (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 233 Rakennus- ja ympäristötoimi/4

Eron myöntäminen Helsingin kaupungin pelastuslaitoksen pelastuskomentaja Kari Lehtokankaalle (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 234 Rakennus- ja ympäristötoimi/5

Rakennustoimen johtosäännön muuttaminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 235 Rakennus- ja ympäristötoimi/6

Vuokrausperusteiden määrääminen kiinteistöyhtiömuotoista siirtolapuutarhaa varten Vihdin Eerolassa (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 236 Sivistys- ja henkilöstötoimi/7

Helsingin kaupungin kulttuuristrategia 2012-2017 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 237 Sivistys- ja henkilöstötoimi/8

FRAME-säätiön perustaminen edistämään visuaalisten taiteiden vientiä ja kansainvälistymistä (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 238 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/9

Vuoden 2012 kiinteistönmuodostustaksan vahvistaminen (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 239 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/10

Oy Kamppiparkki Ab ja Simonaukion Pysäköinti Oy, vuokrausperusteiden muutos (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 240 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/11

Oulunkylän, Maunulan asuntotontin 28319/2 vuokrausperusteiden määrääminen 31.12.2065 saakka (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 241 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/12

Suutarilan tonttien 40028/16-18, 40043/4, 40043/8, 40044/9-10, 40209/1-4, 40210/1 ja 40211/1 vuokrausperusteet (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 242 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/13

Puotilan kartanon tontin 45213/2 vuokrausperusteet (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 243 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/14

Hermannin tontin 21018/2 asemakaavan muuttaminen (nro 11975) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 244 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/15

Oulunkylän tontin 28029/9 asemakaavan muuttaminen (nro 12053) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 245 Sosiaali- ja terveystoimi/16

Sosiaalitoimen ja terveystoimen organisaation uudistaminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 246 Kaupunginjohtaja/17

Valtuutettujen tekemien aloitteiden käsitteleminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Liite 10

Liite 11

Liite 12

Liite 13

Liite 14

Liite 15

Liite 16

Liite 17

Liite 18

Liite 19

Liite 20

Liite 21

Liite 22

Liite 23

Liite 24

Liite 25

Liite 26

Liite 27

Liite 28

Liite 29

Liite 30

Liite 31

Liite 32

Liite 33

Liite 34

Liite 35

Liite 36

Liite 37

Liite 38

Liite 39

Liite 40

Liite 41

Liite 42

Liite 43

Liite 44

Liite 45

Liite 46

Liite 47

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 247

Kaupunginvaltuuston kokouksessa jätettiin seuraavat 12 aloittetta (pdf) (html)§ 230 Ordföranden/1

Namnupprop, laglighet och beslutförhet (pdf) (html)


§ 231 Ordföranden/2

Val av protokolljusterare (pdf) (html)


§ 232 Stadsdirektören/3

Överskridning av anslag i 2011 års budget samt överföring och omdisponering av ett anslag (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 233 Byggnads- och miljöväsendet/4

Avskedsansökan från räddningskommendören vid Helsingfors stads räddningsverk Kari Lehtokangas (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 234 Byggnads- och miljöväsendet/5

Ändring av instruktionen för byggnadsväsendet (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 235 Byggnads- och miljöväsendet/6

Arrendegrunder för en koloniträdgård i fastighetsbolagsform i Eerola i Vichtis (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 236 Bildnings- och personalväsendet/7

Kulturstrategi för Helsingfors 2012-2017 (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Bilaga 6

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 237 Bildnings- och personalväsendet/8

Bildande av Stiftelsen FRAME med uppgift att främja export och internationalisering av visuell konst (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 238 Stadsplanerings- och fastighetsväsendet/9

Ny fastighetsförrättningsavgiftstaxa (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 239 Stadsplanerings- och fastighetsväsendet/10

Oy Kamppiparkki Ab och Simonaukion Pysäköinti Oy, ändring av arrendegrunder (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 240 Stadsplanerings- och fastighetsväsendet/11

Arrendegrunder för bostadstomten 28319/2 i Åggelby, Månsas till 31.12.2065 (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 241 Stadsplanerings- och fastighetsväsendet/12

Arrendegrunder för tomterna 40028/16-18, 40043/4, 40043/8, 40044/9-10, 40209/1-4, 40210/1 och 40211/1 i Skomakarböle (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 242 Stadsplanerings- och fastighetsväsendet/13

Arrendegrunder för tomten 45213/2 (Botby gård) (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 243 Stadsplanerings- och fastighetsväsendet/14

Detaljplaneändring för tomten nr 21018/2 i Hermanstad (nr 11975) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 244 Stadsplanerings- och fastighetsväsendet/15

Detaljplaneändring för tomten 28029/9 i Åggelby (nr 12053) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 245 Social- och hälsovårdsväsendet/16

Reform av social- och hälsovårdsväsendets organisation (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Bilaga 6

Bilaga 7

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 246 Stadsdirektören/17

Behandling av fullmäktigemotioner (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Bilaga 6

Bilaga 7

Bilaga 8

Bilaga 9

Bilaga 10

Bilaga 11

Bilaga 12

Bilaga 13

Bilaga 14

Bilaga 15

Bilaga 16

Bilaga 17

Bilaga 18

Bilaga 19

Bilaga 20

Bilaga 21

Bilaga 22

Bilaga 23

Bilaga 24

Bilaga 25

Bilaga 26

Bilaga 27

Bilaga 28

Bilaga 29

Bilaga 30

Bilaga 31

Bilaga 32

Bilaga 33

Bilaga 34

Bilaga 35

Bilaga 36

Bilaga 37

Bilaga 38

Bilaga 39

Bilaga 40

Bilaga 41

Bilaga 42

Bilaga 43

Bilaga 44

Bilaga 45

Bilaga 46

Bilaga 47

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 247

Vid stadsfullmäktiges sammanträde inlämnades följande 12 motioner (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 18:10