Suoraan sisältöön

Kaupunginvaltuusto / Stadsfullmäktige
13 / 28.09.2011Tulostusversio (pdf)Sisältö / Innehåll:


§ 163 Puheenjohtaja/1

Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus (pdf) (html)

Liite 1


§ 164 Puheenjohtaja/2

Pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 165 Kaupunginjohtaja/3

Kaupunginhallituksen kahden varajäsenen valinta (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 166 Kaupunginjohtaja/4

Kaupunkisuunnittelulautakunnan jäsenen ja puheenjohtajan valinta (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 167 Kaupunginjohtaja/5

Yleisten töiden lautakunnan jäsenen ja varapuheenjohtajan valinta (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 168 Kaupunginjohtaja/6

Tarkastuslautakunnan jäsenen valinta (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 169 Kaupunginjohtaja/7

Sosiaalilautakunnan ensimmäisen aikuispalvelujen muutoksenhakujaoston jäsenen valinta (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 170 Kaupunginjohtaja/8

Terveyslautakunnan varajäsenen valinta (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 171 Kaupunginjohtaja/9

Asuntolautakunnan varajäsenen valinta (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 172 Rakennus- ja ympäristötoimi/10

Helsingin kaupungin ympäristöraportti vuodelta 2010 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 173 Rakennus- ja ympäristötoimi/11

Helsingin kestävän kehityksen toimintaohjelman loppuraportti 2002-2010 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 174 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/12

Luettelo vuonna 2010 tehdyistä kiinteistökaupoista (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 175 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/13

Munkkiniemen korttelin nro 30040 sekä katu-, vesi- ja puistoalueiden (Tarvon alue) asemakaavan muuttaminen (nro 11925) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 176 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/14

Laajasalon katualueen (Koirasaarentie välillä Hopeakaivoksentie - Tahvonlahti) asemakaavan hyväksyminen (nro 11910) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 177 Sosiaali- ja terveystoimi/15

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuuston varajäsenen valinta (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 178 Kaupunginjohtaja/16

Valtuutettujen tekemien aloitteiden käsitteleminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Liite 10

Liite 11

Liite 12

Liite 13

Liite 14

Liite 15

Liite 16

Liite 17

Liite 18

Liite 19

Liite 20

Liite 21

Liite 22

Liite 23

Liite 24

Liite 25

Liite 26

Liite 27

Liite 28

Liite 29

Liite 30

Liite 31

Liite 32

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 179 Puheenjohtaja/

Kaupunginvaltuuston kokouksessa jätettiin seuraavat 6 aloitetta (pdf) (html)§ 163 Ordföranden/1

Namnupprop, laglighet och beslutförhet (pdf) (html)

Bilaga 1


§ 164 Ordföranden/2

Val av protokolljusterare (pdf) (html)


§ 165 Stadsdirektören/3

Val av två ersättare i stadsstyrelsen (pdf) (html)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 166 Stadsdirektören/4

Val av ledamot och ordförande i stadsplaneringsnämnden (pdf) (html)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 167 Stadsdirektören/5

Val av ledamot och vice ordförande i nämnden för allmänna arbeten (pdf) (html)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 168 Stadsdirektören/6

Val av ledamot i revisionsnämnden (pdf) (html)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 169 Stadsdirektören/7

Val av ledamot i socialnämndens första vuxentjänstsektion för ändringssökande (pdf) (html)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 170 Stadsdirektören/8

Val av ersättare i hälsovårdsnämnden (pdf) (html)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 171 Stadsdirektören/9

Val av ersättare i bostadsnämnden (pdf) (html)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 172 Byggnads- och miljöväsendet/10

Miljörapport för Helsingfors stad 2010 (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 173 Byggnads- och miljöväsendet/11

Slutrapport 2002–2010 om handlingsprogrammet för hållbar utveckling i Helsingfors (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 174 Stadsplanerings- och fastighetsväsendet/12

Förteckning över fastighetsaffärer år 2010 (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 175 Stadsplanerings- och fastighetsväsendet/13

Detaljplaneändring för kvarteret nr 30040 och gatu-, vatten- och parkområden (Tarvoområdet) i Munksnäs (nr 11925) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 176 Stadsplanerings- och fastighetsväsendet/14

Detaljplan för gatuområde i Degerö (Hundholmsvägen mellan Silvergruvsvägen och Stansviken) (nr 11910) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 177 Social- och hälsovårdsväsendet/15

Val av ersättare i Samkommunen Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikts fullmäktige (pdf) (html)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 178 Stadsdirektören/16

Behandling av fullmäktigemotioner (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Bilaga 6

Bilaga 7

Bilaga 8

Bilaga 9

Bilaga 10

Bilaga 11

Bilaga 12

Bilaga 13

Bilaga 14

Bilaga 15

Bilaga 16

Bilaga 17

Bilaga 18

Bilaga 19

Bilaga 20

Bilaga 21

Bilaga 22

Bilaga 23

Bilaga 24

Bilaga 25

Bilaga 26

Bilaga 27

Bilaga 28

Bilaga 29

Bilaga 30

Bilaga 31

Bilaga 32

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 179 Ordföranden/

Vid stadsfullmäktiges sammanträde inlämnades följande 6 motioner (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 18:10