Suoraan sisältöön

Kaupunginvaltuusto / Stadsfullmäktige
16 / 09.10.2019Tulostusversio (pdf)Sisältö / Innehåll:


§ 294 Asia/1

Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus (pdf) (html)

Liite 1


§ 295 Asia/2

Pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 296 Asia/3

Sosiaali- ja terveyslautakunnan jaoston jäsenen valinta (pdf) (html)

Liite 1

Eroanomus 15.9.2019

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 297 Asia/4

Hallintosäännön muutokset; kaupunginkanslian uudistuminen ja apulaispormestareiden toimivallan täsmentäminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 298 Asia/5

M300-metrojunien optiohankinnan hankesuunnitelma (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 299 Asia/6

Vuokrausperiaatteiden vahvistaminen eräille tonteille (Toukola, Arabianranta) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 300 Asia/7

Mäkelänrinteen lukion laajennuksen ja perusparannuksen enimmäishinnan korottaminen (pdf) (html)

Liite 1

Mäkelänrinteen lukion perusparannus- ja laajennushankkeen kustannusarvio 16.5.2019

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 301 Asia/8

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen oikaisukehotus Patterimäen asemakaavan ja asemakaavan muutoksen nro 12477 hyväksymisestä (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 302 Asia/9

Korkeasaaren vastaanottorakennusten ja Mustikkamaan leikkipuiston asemakaava ja asemakaavan muutos (nro 12520) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 303 Asia/10

Mellunkylän Kontulan Keinutie 9:n asemakaavan muuttaminen (nro 12526) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 304 Asia/11

Karhusaaren eteläosan pientalotonttien asemakaava ja asemakaavan muutos (nro 12486) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 305 Asia/12

Valtuutettu Otto Meren aloite Hitas-järjestelmän lakkauttamisesta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 306 Asia/13

Valtuutettu Mari Holopaisen aloite kotihoidossa olevien ikäihmisten aktivoinnista (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 307 Asia/14

Valtuutettu Mari Rantasen aloite lasten sukuelinten silpomista ehkäisevästä toimintasuunnitelmasta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 308 Asia/15

Valtuutettu Reetta Vanhasen aloite moniammatillisen mielenterveystyön lisäämisestä (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 309

Kokouksessa jätetyt aloitteet (pdf) (html)§ 294 Ärende/1

Namnupprop, laglighet och beslutsförhet (pdf) (html)

Bilaga 1


§ 295 Ärende/2

Val av protokolljusterare (pdf) (html)


§ 296 Ärende/3

Val av ledamot i social- och hälsovårdsnämndens sektion (pdf) (html)

Bilaga 1

Eroanomus 15.9.2019

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 297 Ärende/4

Ändringar i förvaltningsstadgan; omorganisering av stadskansliet och precisering av biträdande borgmästarnas befogenheter (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 298 Ärende/5

Projektplan för upphandling av M300-optionsmetrotåg (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 299 Ärende/6

Arrendeprinciper för vissa tomter (Majstad, Arabiastranden) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 300 Ärende/7

Höjning av maximipriset i projektplanen för utbyggnad och ombyggnad av Mäkelänrinteen lukios skolhus (pdf) (html)

Bilaga 1

Mäkelänrinteen lukion perusparannus- ja laajennushankkeen kustannusarvio 16.5.2019

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 301 Ärende/8

Närings-, trafik- och miljöcentralens i Nyland rättelseuppmaning med anledning av godkännandet av detaljplan och detaljplaneändring för Batteribacken nr 12477 (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 302 Ärende/9

Detaljplan och detaljplaneändring för Högholmens mottagningsbyggnader och Blåbärslandets lekpark (nr 12520) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 303 Ärende/10

Detaljplaneändring för Gungvägen 9 i Gårdsbacka i Mellungsby (nr 12526) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 304 Ärende/11

Detaljplan och detaljplaneändring för småhustomter i södra delen av Björnsö (nr 12486) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Bilaga 6

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 305 Ärende/12

Den av ledamoten Otto Meri väckta motionen om slopande av hitassystemet (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 306 Ärende/13

Den av ledamoten Mari Holopainen väckta motionen om aktivering för seniorer i hemvård (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 307 Ärende/14

Den av ledamoten Mari Rantanen väckta motionen om en förebyggande verksamhetsplan mot stympning av barns könsorgan (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 308 Ärende/15

Den av ledamoten Reetta Vanhanen väckta motionen om ökat multiprofessionellt mentalvårdsarbete (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 309

Motioner inlämnade vid sammanträdet (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.JAA
05.12.2019 18:10