Suoraan sisältöön

Kaupunginvaltuusto / Stadsfullmäktige
13 / 28.08.2019Tulostusversio (pdf)Sisältö / Innehåll:


§ 220 Asia/1

Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus (pdf) (html)

Liite 1


§ 221 Asia/2

Pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 222 Asia/3

Tarkastuslautakunnan varajäsenen valinta (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 223 Asia/4

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan jäsenen valinta (pdf) (html)

Liite 1

Eronpyyntö 11.6.2019 kasvatus- ja koulutuslautakunnasta

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 224 Asia/5

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan jäsenen valinta (pdf) (html)

Liite 1

Eroilmoitus 11.6.2019

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 225 Asia/6

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielisen jaoston jäsenen ja varajäsenen valinta (pdf) (html)

Liite 1

Eroanomus 31.7.2019

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 226 Asia/7

Kaupunkiympäristölautakunnan jäsenen sekä ympäristö- ja lupajaoston jäsenen ja puheenjohtajan valinta (pdf) (html)

Liite 1

Eroilmoitus 17.6.2019_Modig Silvia

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 227 Asia/8

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuuston jäsenen valinta (pdf) (html)

Liite 1

Eroilmoitus 11.6.2019

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 228 Asia/9

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän perussopimuksen muuttaminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 229 Asia/10

Kiinteistö Oy Helsingin Lasipalatsin osakkeiden myynti (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 230 Asia/11

Ressun lukion perusparannuksen hankesuunnitelman enimmäishinnan korottaminen (pdf) (html)

Liite 1

Ressun lukion perusparannuksen kustannusarvio 17.4.2019

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 231 Asia/12

Jätkäsaaren peruskoulun hankesuunnitelman enimmäishinnan korottaminen (pdf) (html)

Liite 1

Jätkäsaaren peruskoulun kustannusarvio 10.4.2019

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 232 Asia/13

Botby grundskolan perusparannuksen hankesuunnitelman enimmäishinnan korottaminen (pdf) (html)

Liite 1

Botby grundskolan perusparannuksen kustannusarvio 19.12.2018

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 233 Asia/14

Tahvonlahden ala-asteen koulun ja päiväkodin perusparannuksen ja laajennuksen hankesuunnitelma (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 234 Asia/15

Luovutusperiaatteiden määrittäminen asunto- ja yhteispihakortteleille sekä niitä palveleville pysäköintitonteille (Kruunuvuorenranta, korttelit 49288 ja 49289 sekä tontit 49298/1 ja 49299/1) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 235 Asia/16

Kallion Siltasaarenportin asemakaavan muutos (nro 12543) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 236

Kokouksessa jätetyt aloitteet (pdf) (html)§ 220 Ärende/1

Namnupprop, laglighet och beslutsförhet (pdf) (html)

Bilaga 1


§ 221 Ärende/2

Val av protokolljusterare (pdf) (html)


§ 222 Ärende/3

Val av ersättare i revisionsnämnden (pdf) (html)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 223 Ärende/4

Val av ledamot i fostrans- och utbildningsnämnden (pdf) (html)

Bilaga 1

Eronpyyntö 11.6.2019 kasvatus- ja koulutuslautakunnasta

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 224 Ärende/5

Val av ledamot i fostrans- och utbildningsnämnden (pdf) (html)

Bilaga 1

Eroilmoitus 11.6.2019

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 225 Ärende/6

Val av ledamot och ersättare i fostrans- och utbildningsnämndens finska sektion (pdf) (html)

Bilaga 1

Eroanomus 31.7.2019

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 226 Ärende/7

Val av ledamot i stadsmiljönämnden samt ledamot och ordförande i miljö- och tillståndssektionen (pdf) (html)

Bilaga 1

Eroilmoitus 17.6.2019_Modig Silvia

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 227 Ärende/8

Val av ledamot i fullmäktige för samkommunen Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt (pdf) (html)

Bilaga 1

Eroilmoitus 11.6.2019

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 228 Ärende/9

Ändring av grundavtalet för Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 229 Ärende/10

Försäljning av aktierna i Fastighets Ab Glaspalatset i Helsingfors (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 230 Ärende/11

Höjning av maximipriset i projektplanen för ombyggnad av Ressun lukios skolhus (pdf) (html)

Bilaga 1

Ressun lukion perusparannuksen kustannusarvio 17.4.2019

Bilaga 2

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 231 Ärende/12

Höjning av maximipriset i projektplanen för Jätkäsaaren peruskoulus skolhus (pdf) (html)

Bilaga 1

Jätkäsaaren peruskoulun kustannusarvio 10.4.2019

Bilaga 2

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 232 Ärende/13

Höjning av maximipriset i projektplanen för Botby grundskolas skolhus (pdf) (html)

Bilaga 1

Botby grundskolan perusparannuksen kustannusarvio 19.12.2018

Bilaga 2

Bilaga 3

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 233 Ärende/14

Projektplan för ombyggnad och utbyggnad av Tahvonlahden ala-asteen koulus och daghemmet Tahvonlahtis skolhus (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 234 Ärende/15

Överlåtelseprinciper för bostadskvarter och gemensamma gårdskvarter samt för parkeringstomter avsedda för dem (Kronbergsstranden, kvarteren 49288 och 49289 samt tomterna 49298/1 och 49299/1) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 235 Ärende/16

Detaljplaneändring för Broholmsporten i Berghäll (nr 12453) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Bilaga 6

Bilaga 7

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 236

Motioner inlämnade vid sammanträdet (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.JAA
02.03.2018 15:07