Suoraan sisältöön

Kaupunginvaltuusto / Stadsfullmäktige
12 / 19.06.2019Tulostusversio (pdf)Sisältö / Innehåll:


§ 202 Asia/1

Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus (pdf) (html)

Liite 1


§ 203 Asia/2

Pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 204 Asia/3

Perhevapaan myöntäminen apulaispormestarille, apulaispormestarin sijaisen valinta ja kaupunginhallituksen jäsenen valinta (pdf) (html)


§ 205 Asia/4

Tarkastuslautakunnan jäsenen valinta (pdf) (html)

Liite 1

Eronpyyntö 24.5.2019

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 206 Asia/5

Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaoston varajäsenen valinta (pdf) (html)

Liite 1

Eroilmoitus luottamustehtävästä

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 207 Asia/6

Sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsenen valinta (pdf) (html)

Liite 1

Eronpyyntö 3.5.2019 sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsenyydestä

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 208 Asia/7

Vuoden 2018 arviointikertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen käsittely sekä vastuuvapaus vuodelta 2018 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 209 Asia/8

Helsingin kaupungin vuoden 2018 tilinpäätöksen hyväksyminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 210 Asia/9

Lakisääteiset luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden sidonnaisuusilmoitukset (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 211 Asia/10

Luottamushenkilöiden taloudellisten etuuksien muuttaminen (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 212 Asia/11

Hallintosäännön muuttaminen kasvatus- ja koulutuslautakunnan sekä kansliapäällikön ja toimialajohtajien toimivallan osalta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 213 Asia/12

Helsingin hyvinvointisuunnitelma 2019-2021 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 214 Asia/13

Vuokrausperiaatteiden määrittäminen asuntotontille (Länsisatama, Jätkäsaari, tontti 20829/3) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 215 Asia/14

Ruskeasuon Tenholantie 10:n ja 12:n asemakaavan muuttaminen (nro 12482) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 216 Asia/15

Vallilan pohjoisosan asemakaava ja asemakaavan muuttaminen (nro 12508) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 217 Asia/16

Itäkeskuksen kauppakeskus Itiksen vanhimman osan asemakaavan muuttaminen (nro 12535, julkisivujen suojelu) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 218 Asia/17

Itäisen saariston asemakaava (nro 12300) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Liite 10

Liite 11

Liite 12

Liite 13

Liite 14

Liite 15

Liite 16

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 219

Kokouksessa jätetyt aloitteet (pdf) (html)§ 202 Ärende/1

Namnupprop, laglighet och beslutsförhet (pdf) (html)

Bilaga 1


§ 203 Ärende/2

Val av protokolljusterare (pdf) (html)


§ 204 Ärende/3

Familjeledighet till en biträdande borgmästare, val av ställföreträdare för en biträdande borgmästare och val av ledamot i stadsstyrelsen (pdf) (html)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 205 Ärende/4

Val av ledamot i revisionsnämnden (pdf) (html)

Bilaga 1

Eronpyyntö 24.5.2019

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 206 Ärende/5

Val av ersättare i stadsmiljönämndens miljö- och tillståndssektion (pdf) (html)

Bilaga 1

Eroilmoitus luottamustehtävästä

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 207 Ärende/6

Val av ledamot i social- och hälsovårdsnämnden (pdf) (html)

Bilaga 1

Eronpyyntö 3.5.2019 sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsenyydestä

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 208 Ärende/7

Utvärderingsberättelsen och revisionsberättelsen för år 2018 och ansvarsfrihet för året 2018 (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Bilaga 6

Bilaga 7

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 209 Ärende/8

Helsingfors stads bokslut för år 2018 (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 210 Ärende/9

Förtroendevaldas och tjänsteinnehavares lagstadgade redogörelser för bindningar (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 211 Ärende/10

Ändring av de förtroendevaldas ekonomiska förmåner (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 212 Ärende/11

Ändring av förvaltningsstadgan i fråga om fostrans- och utbildningsnämndens, kanslichefens och sektorchefernas befogenheter (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 213 Ärende/12

Helsingfors välfärdsplan 2019–2021 (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 214 Ärende/13

Arrendeprinciper för en bostadstomt (Västra hamnen, Busholmen, tomten 20829/3) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 215 Ärende/14

Detaljplaneändring för Tenalavägen 10 och 12 i Brunakärr (nr 12482) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 216 Ärende/15

Detaljplan och detaljplaneändring för Vallgårds norra del (nr 12508) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 217 Ärende/16

Detaljplaneändring för köpcentret Itis äldsta del i Östra centrum (nr 12535, skydd av fasaderna) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 218 Ärende/17

Detaljplan för Östra skärgården (nr 12300) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Bilaga 6

Bilaga 7

Bilaga 8

Bilaga 9

Bilaga 10

Bilaga 11

Bilaga 12

Bilaga 13

Bilaga 14

Bilaga 15

Bilaga 16

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 219

Motioner inlämnade vid sammanträdet (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.JAA
02.03.2018 15:07