Suoraan sisältöön

Kaupunginvaltuusto / Stadsfullmäktige
04 / 27.02.2019Tulostusversio (pdf)Sisältö / Innehåll:


§ 71 Asia/1

Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus (pdf) (html)

Liite 1


§ 72 Asia/2

Pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 73 Asia/3

Vuonna 2018 käyttämättä jääneiden määrärahojen perusteella myönnettävät ylitysoikeudet vuoden 2019 talousarvioon (pdf) (html)

Liite 1

Hallintokuntien esitykset käyttämättä jääneiden perusteella myönnettävistä ylitysoikeuksista

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 74 Asia/4

Vuoden 2018 talousarvion toteutumattomat sitovat toiminnalliset tavoitteet (pdf) (html)

Liite 1

Kansliapäällikön kirje 29.1.2019

Liite 2

Staran toimitusjohtajan kirje 30.1.2019

Liite 3

Toimitusjohtajan kirje 30.1.2019

Liite 4

Liite 5

Pelastuskomentajan kirje 29.1.2019

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 75 Asia/5

Kallion ala-asteen perusparannuksen hankesuunnitelma (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Hankesuunnitelman liitteet

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 76 Asia/6

Kluuvin asema-aukio 2 (Sokos) asemakaavan muutos (nro 12425) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 77 Asia/7

Valtuutettu Petra Malinin aloite lentomatkustamisesta aiheutuvien päästöjen vähentämisestä (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 78 Asia/8

Valtuutettu Björn Månssonin aloite museoraitiovaunulinjan perustamisesta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 79 Asia/9

Valtuutettu Vesa Korkkulan aloite koulujen vaikutusvallan lisäämisestä (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 80 Asia/10

Valtuutettu Arja Karhuvaaran aloite kotimaisten marjojen ja hedelmien käytöstä päiväkodeissa ja kouluissa (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 81 Asia/11

Valtuutettu Petrus Pennasen aloite erikoisopetuspäivien järjestämisestä kouluissa (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 82 Asia/12

Valtuutettu Emma Karin aloite kaupunkisoutuvenepalvelusta Helsinkiin (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 83 Asia/13

Valtuutettu Nelli Ruotsalaisen aloite harrastus- ja liikuntapaikkojen sukupuolineutraaleista pukeutumistiloista (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 84 Asia/14

Valtuutettu Emma Karin aloite koulujen kahdeksan aamuista luopumisesta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 85 Asia/15

Valtuutettu Petrus Pennasen aloite suosittujen, osallistavien ja yhteisöllisten tapahtumien järjestämisestä kaupungin rahoituksella (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 86 Asia/16

Valtuutettu Johanna Nuortevan aloite perhevalmennuksen käynnistämisestä murrosikäisten nuorten vanhemmille (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 87 Asia/17

Valtuutettu Alviina Alametsän aloite helsinkiläisten muunsukupuolisten henkilöiden hoidon turvaamisesta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 88 Asia/18

Valtuutettu Outi Alasen aloite psykiatrian päivystyksen palauttamisesta Helsingin kaupungille (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 89 Asia/19

Valtuutettu Aleksi Niskasen aloite sosiaali- ja terveystoimen yksilöhuollon päätösten muutoksenhakuprosessin selvittämisestä (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 90

Kokouksessa jätetyt aloitteet (pdf) (html)§ 71 Ärende/1

Namnupprop, laglighet och beslutsförhet (pdf) (html)

Bilaga 1


§ 72 Ärende/2

Val av protokolljusterare (pdf) (html)


§ 73 Ärende/3

Överskridningar i 2019 års budget som motsvarar oförbrukade anslag från år 2018 (pdf) (html)

Bilaga 1

Hallintokuntien esitykset käyttämättä jääneiden perusteella myönnettävistä ylitysoikeuksista

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 74 Ärende/4

Ouppnådda bindande verksamhetsmål i 2018 års budget (pdf) (html)

Bilaga 1

Kansliapäällikön kirje 29.1.2019

Bilaga 2

Staran toimitusjohtajan kirje 30.1.2019

Bilaga 3

Toimitusjohtajan kirje 30.1.2019

Bilaga 4

Bilaga 5

Pelastuskomentajan kirje 29.1.2019

Bilaga 6

Bilaga 7

Bilaga 8

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 75 Ärende/5

Projektplan för ombyggnad av Kallion ala-asteen koulu (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Hankesuunnitelman liitteet

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 76 Ärende/6

Detaljplaneändring för Stationsplatsen 2 (Sokos) i Gloet (nr 12425) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 77 Ärende/7

Den av ledamoten Petra Malin väckta motionen om minskning av utsläpp från flygresor (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 78 Ärende/8

Den av ledamoten Björn Månsson väckta motionen om en museispårvagnslinje (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 79 Ärende/9

Den av ledamoten Vesa Korkkula väckta motionen om ökning av skolornas inflytande (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 80 Ärende/10

Den av ledamoten Arja Karhuvaara väckta motionen om användning av inhemska bär och frukter på daghem och i skolor (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 81 Ärende/11

Den av ledamoten Petrus Pennanen väckta motionen om ordnande av specialistundervisningsdagar i skolor (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 82 Ärende/12

Den av ledamoten Emma Kari väckta motionen om en tjänst med stadsroddbåtar i Helsingfors (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 83 Ärende/13

Den av ledamoten Nelli Ruotsalainen väckta motionen om könsneutrala omklädningsrum vid hobby- och motionsanläggningar (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 84 Ärende/14

Den av ledamoten Emma Kari väckta motionen om slopande av skolmorgnar som börjar klockan åtta (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 85 Ärende/15

Den av ledamoten Petrus Pennanen väckta motionen om finansiering från staden för populära delaktighets- och gemenskapsevenemang (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 86 Ärende/16

Den av ledamoten Johanna Nuorteva väckta motionen om lansering av familjeträning för tonåringars föräldrar (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 87 Ärende/17

Den av ledamoten Alviina Alametsä väckta motionen om tryggande av vård för ickebinära personer i Helsingfors (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 88 Ärende/18

Den av ledamoten Outi Alanen väckta motionen om återbördande av den psykiatriska jouren till Helsingfors stad (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 89 Ärende/19

Den av ledamoten Aleksi Niskanen väckta motionen om utredning av social- och hälsovårdsväsendets process för sökande av ändring i beslut om individuell vård (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 90

Motioner inlämnade vid sammanträdet (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.JAA
02.03.2018 15:07