Suoraan sisältöön

Kaupunginvaltuusto / Stadsfullmäktige
02 / 30.01.2019Tulostusversio (pdf)Sisältö / Innehåll:


§ 24 Asia/1

Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus (pdf) (html)

Liite 1


§ 25 Asia/2

Pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 26 Asia/3

Kyselytunti (pdf) (html)


§ 27 Asia/4

Kaupunginhallituksen jäsenen ja ensimmäisen varapuheenjohtajan sekä elinkeinojaoston varajäsenen ja konsernijaoston varajäsenen valinta (pdf) (html)

Liite 1

Eroilmoitus 15.1.2019

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 28 Asia/5

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan jäsenen valinta (pdf) (html)

Liite 1

Eroilmoitus 15.1.2019

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 29 Asia/6

Helsingin kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 30 Asia/7

Kansalaistori−Kaisaniemi jalankulun ja polkupyöräilyn alikulkuyhteyden yleissuunnitelma (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 31 Asia/8

Vuokrausperiaatteiden määrittäminen eräille tonteille (Laajasalo, Kruunuvuorenranta ja Mellunkylä, Mellunmäki) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 32 Asia/9

Pihlajiston Hattelmalantie 2 ympäristöineen asemakaavan muutos (nro 12488) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 33

Kokouksessa jätetyt aloitteet (pdf) (html)§ 24 Ärende/1

Namnupprop, laglighet och beslutsförhet (pdf) (html)

Bilaga 1


§ 25 Ärende/2

Val av protokolljusterare (pdf) (html)


§ 26 Ärende/3

Frågestund (pdf) (html)


§ 27 Ärende/4

Val av ledamot och första vice ordförande i stadsstyrelsen samt ersättare i näringslivssektionen och ersättare i koncernsektionen (pdf) (html)

Bilaga 1

Eroilmoitus 15.1.2019

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 28 Ärende/5

Val av ledamot i fostrans- och utbildningsnämnden (pdf) (html)

Bilaga 1

Eroilmoitus 15.1.2019

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 29 Ärende/6

Grunder för den interna kontrollen och riskhanteringen inom Helsingfors stadskoncern (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 30 Ärende/7

Översiktsplan för gång- och cykeltunnel mellan Medborgartorget och Kajsaniemi (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Bilaga 6

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 31 Ärende/8

Arrendeprinciper för vissa tomter (Degerö, Kronbergsstranden och Mellungsby, Mellungsbacka) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 32 Ärende/9

Detaljplaneändring för Hattelmalavägen 2 med omgivning i Rönninge (nr 12488) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 33

Motioner inlämnade vid sammanträdet (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.JAA
02.03.2018 15:07